Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Serveis bancaris

Com ja hem vist anteriorment, les entitats financeres, a més de les operacions actives i passives, en duen a terme altres, denominades serveis bancaris o operacions neutres, ja que no suposen una captació ni un desembors de fons, sinó una prestació de serveis per la qual percebran una remuneració.

Les principals operacions neutres de les entitats financeres són:

 • Transferències i girs
 • Operacions de caixa
 • Domiciliació de rebuts
 • Gestió de cobrament d’efectes comercials
 • Targetes
 • Operacions amb xecs
 • Operacions amb divises
 • Lloguer de caixes de seguretat
 • Dipòsit i custòdia de valors
 • Elaboració d’informes

A continuació es desenvolupen alguns d’aquests serveis.

 

 

Gestió de cobrament d’efectes comercials

És un contracte a través del qual les empreses cedeixen efectes comercials a una entitat financera per tal que realitzi les operacions necessàries per al seu cobrament.

A diferència entre el descompte d’efectes i el factoring, en la gestió de cobrament no hi ha avançament del crèdit.

Operacions amb divises

Les divises es refereixen a la moneda d’un país estranger no inclòs a la zona euro.

Les empreses espanyoles que realitzen operacions amb altres empreses de països que no pertanyen a l’Eurozona fan pagaments i/o cobraments en divises, per la qual cosa necessiten que la entitat financera faci el canvi de divises.

Per l’operació de canvi de divises, l’entitat financera cobra una comissió i un diferencial del tipus de canvi oficial (publicat pel BCE).

Altres serveis bancaris

A més de les operacions neutres que hem estudiat, les entitats financeres duen a terme altres serveis, entre els quals podem destacar els següents:

 • Lloguer de caixes de seguretat. Per dipositar objectes de valor, els clients paguen un lloguer. Es convenient assegurar el contingut contra robatoris.
 • Dipòsit i custòdia de valors. El client lliura a l’entitat un conjunt de títols valors per tal que els guardi i, a més, els administri i gestioni, lliurant-ne els rendiments al dipositant.
 • Informes. Elaboració d’informes relatius a la solvència de determinats clients.
 • Bústia permanent d’ingressos. Ingressos d’efectiu fora de l’horari d’oficina a través de caixers.
 • Intermediació amb l’Administració. Les entitats col·laboren en l’elaboració i la presentació de declaracions tributàries i d’assegurances socials.
 • Xecs de viatge. Xecs emesos per una empresa financera internacional de reconegut prestigi (per exemple, American Express). Serveixen com a medi de pagament o de canvi en entitats financeres.

Date: 2015-01-11; view: 643


<== previous page | next page ==>
El descompte comercial d’efectes | Banca electrònica
doclecture.net - lectures - 2014-2021 year. Copyright infringement or personal data (0.001 sec.)