Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


El descompte comercial d’efectes

Els efectes comercials que es poden descomptar són els que tenen un venciment futur: pagarés, lletres de canvi, etc.

El descompte d’efectes és el contracte en virtut del qual una entitat financera anticipa al seu client l’import d’un crèdit no vençut que aquest tingui davant d’un tercer, restant els corresponents interessos, despeses i comissions, i rebent la titularitat del crèdit.

El conjunt d’efectes que es presenten agrupats per al seu descompte es denominen remesa d’efectes.

Altres operacions d’actiu

 

L’aval bancari

És el compromís d’una entitat financera autoritzada (avalador) de respondre de les obligacions econòmiques contretes per una altra (avalat) enfront d’un tercer (beneficiari), en cas que l’avalat no ho faci.

Les entitats financeres que comercialitzen aquests productes són les entitats de crèdit i les societats de garantia recíproca.

L’entitat financera cobrarà les comissions següents: estudi, risc (quantitat avalada, termini, tipus d’aval, etc), formalització i obertura.

El lísing financer

El lísing (arrendament financer) té com a finalitat finançar l’adquisició d’un bé de l’actiu (generalment, de l’immobilitzat material).

És un contracte que té per objecte la cessió de l’ús de béns adquirits amb aquesta finalitat, per una entitat financera (arrendador), segons les especificacions del futur usuari (arrendatari), a canvi d’una contraprestació consistent en l’abonament periòdic de quotes, a la qual cosa cal sumar la concessió, al final de l’operació, d’una opció de compra a favor de l’usuari, així com la destinació dels béns a un ús empresarial o professional.

Comparació entre lísing i préstec

  Lísing Préstec
Import finançat ≈ 100% ≈ 80%
Impost sobre societats Es dedueix més ràpid Es dedueix més lent
IVA Es va pagant a mesura que es paguen les quotes Es paga tot en adquirir el bé
Interessos Alts Més baixos

El rènting

A l’igual que el lísing financer, el rènting és una variant del lloguer molt utilitzada per les empreses.

El rènting és el contracte que té per objecte la cessió d’ús de béns mitjançant el pagament d’una quota d’utilització que inclou les corresponents despeses de conservació. S’utilitza fonamentalment per a vehicles, encara que també es pot utilitzar per a equipament industrial, mobiliari d’oficina, etc.

La diferència principal amb el lísing és que el lísing no inclou les despeses de manteniment. Si s’adquireix un vehicle per rènting, el contracte porta inclosos el manteniment, l’assegurança a tot risc, el pagament d’impostos, assistència en carretera, vehicle de substitució, etc.El rènting no requereix que l’arrendador sigui una entitat financera.

El factoring

És la cessió dels crèdits comercials d’una empresa (factures pendent de cobrament), per un preu determinat, a un entitat de crèdit per tal que s’ocupi del seu cobrament.

L’entitat financera (factor) anticipa una part dels crèdits quan rep les factures, i la resta ho abona en cobrar el deute. Per aquesta operació cobra uns interessos i unes comissions relacionades amb l’avançament.

Diferències amb el descompte comercial

  • En el factoring l’operació se suporta en una factura a cobrar, en el descompte comercial l’operació se suporta en un efecte comercial no vençut, ja sigui una lletra de canvi, un pagaré o un rebut negociable.
  • En el factoring s’anticipa una part del crèdit, en el descompte s’anticipa el total del crèdit.

El confirming

És l’operació oposada al factoring, ja que consisteix en el contracte a través del qual una entitat financera realitza la gestió dels pagaments d’una empresa client als seus proveïdors.

Els costos del confirming per l’empresa contractant són la comissió per la gestió dels pagaments.


Date: 2015-01-11; view: 1900


<== previous page | next page ==>
Préstecs i crèdits | Serveis bancaris
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.009 sec.)