Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Préstecs i crèdits

A la pràctica, se solen utilitzar els termes crèdit i préstec com a sinònims, però en realitat són dos contractes diferents. Diferència:

 • En el préstec, el client rep del banc una quantitat de diners amb l’obligació de retornar al seu venciment l’import rebut, així com els interessos en les dates indicades.
 • En el crèdit, en canvi, l’entitat financera posa a disposició del seu client la quantitat de diners sol·licitada fins a una suma límit; el client la pot utilitzar totalment o parcialment, o bé no utilitzar-la. Al final del contracte, el client ha de retornar la quantitat que hagués utilitzat així com els interessos corresponents. Els interessos en els crèdits solen ser més alts que en els préstecs.

El préstec bancari

És un producte financer mitjançant el qual el client (prestatari) rep d’una entitat financera (prestamista) una quantitat fixa de diners (capital del préstec), amb l’obligació de retornar-lo en diversos terminis i pagar els interessos, les despeses i les comissions pactades.

Terminologia del préstec bancari:

 • L’interès en el préstec. Constitueix la remuneració per a l’entitat prestamista i pot ser fix o variable.
  • Interès fix.
  • Interès variable. El tipus d’interès està integrat per dos elements: tipus de referència (euribor, mibor, IRPH, etc) i diferencial (marge que es suma al tipus de referència per a obtenir l’interès total). Les revisions del tipus d’interès se solen fer cada 6 o 12 mesos.
 • Les comissions en el préstec. Les comissions vinculades als préstecs poden ser:
  • Estudi. És un % sobre l’import del préstec. Si no es concedeix el préstec, no es pot cobrar.
  • Obertura. És un % sobre l’import del préstec. Remunera els tràmits que ha de fer l’entitat.
  • Cancel·lació anticipada. És un % sobre la quantitat avançada.
 • Quadre d’amortització. És un quadre, elaborat en formalitzar un préstec, en què es resumeix l’import de cada un dels pagaments (capital + interessos) que ha de realitzar el prestatari.
 • Les garanties en els préstecs. Les entitats financeres solen exigir dos tipus de garanties als prestataris: garanties personals i garanties reals (materials).
  • Préstecs amb garantia personal. Operacions garantides pel patrimoni, present i futur del prestatari (solvència) i, en cas que existeixen, dels avaladors.
  • Préstecs amb garantia real. Operacions garantides amb el patrimoni del prestatari i els avaladors i, a més, amb un dret preferent del prestamista sobre un bé concret de l’esmentat prestatari. Pot ser garantia hipotecaria (immobles) o garantia pignorativa (valors mobiliaris, dipòsits de diners a termini, etc).
 • Despeses dels préstecs hipotecaris. Taxació, verificació registral, notaria, registre, gestoria, impostos.

El compte de crèditÉs el contracte pel qual una entitat bancària s’obliga a posar a disposició del seu client una quantitat de diners fins a un límit i amb un venciment determinat. Al venciment del contracte, el client s’obliga a retornar els diners que ha disposat i al pagament dels interessos produïts i de les comissions meritades.

La utilitat normal del crèdit sol ser per a fer front a necessitats temporals de tresoreria. El termini del crèdit normalment està entre 6 i 12 mesos.

Operativa

S’obre un compte corrent de crèdit amb el saldo del crèdit concedit. El compte admet pagaments, xecs, etc., així com ingressos, amb els quals es pot anar disminuint el deute amb l’entitat financera. L’import del crèdit es retorna d’un sol cop l’últim dia de vigència del contracte, encara que es pot realitzar abans mitjançant abonaments al compte.

Costos

El client ha de pagar interessos per les quantitats disposades, així com una comissió per les no disposades i una altra per l’estudi de l’operació.

També es poden donar les següents comissions: estudi, obertura, no disponibilitat, cancel·lació anticipada.

http://www.cecu.es/campanas/cuadernos/servicios_intermediacion09.pdf


Date: 2015-01-11; view: 576


<== previous page | next page ==>
Terminologia dels comptes bancaris | El descompte comercial d’efectes
doclecture.net - lectures - 2014-2021 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)