Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Zasoby organizacji podlegające procesom kontrolnym

WYKŁAD VI

Funkcja KONTROLNA


 

 

Skuteczne zarządzanie będące kombinacją dobrze zaplanowanych celów, silnej organizacji, umiejętnego kierowania i motywowania ma niewielkie szanse powodzenia, jeśli w organizacji nie ma sprawnie działającego systemu kontroli.

 

 

Definicja kontroli sformułowana przez Roberta J. Mocklera określa czym kontrola być powinna w działalności kierowniczej:

 
 

 

 


Etapy procesu kontroli

 

Ustalenie norm i metod pomiaru efektywności

Pomiar efektywności

Sprawdzenie, czy efektywność jest zgodna z normami

Podjęcie działań korygujących.

Podstawowe etapy procesu kontroli

 

Główne czynniki organizacyjne stwarzające potrzebę kontroli:

 

ä zmieniające się otoczenie

ä rosnąca złożoność organizacji

ä błędy pracowników

ä potrzeba delegowania władzy przez kierowników


Funkcje kontroli:

Funkcja ochronna kontroli (zapobiegająca), polegającą na zabezpieczeniu przed pomniejszaniem sprawności organizacji, wyrażającym się w stratach materialnych (np. zła jakość wyrobów) i pozamaterialnych (np. wadliwe wykorzystanie kadr).

Funkcja kreatywna (inspirująca), która spełnia się w pobudzaniu i inicjowaniu działań służących podnoszeniu sprawności funkcjonowania organizacji. Funkcja kreatywna jest podstawą kontroli funkcjonalnej. Reprezentuje merytorycznie kompletne ogniwa i stanowiska pracy, które działają na linii podstawowych celów organizacji.

Funkcja informacyjna (sygnalizacyjna) kontroli jest realizowana przez dostarczanie organowi zarządzającemu informacji niezbędnych do podejmowania prawidłowych decyzji, jak również przez zawiadamianie kierownictwa o stwierdzonych zaniedbaniach, nieprawidłowościach i odchyleniach od przyjętych norm.

Funkcja instruktażowa kontroli realizowana jest przez doradztwo, pomoc kontrolującego w stosunku do kontrolowanego - w formie porady, interpretacji przepisów, instruowania itp. Ma ona szczególne znaczenie w działalności bezpośredniego aparatu kierowniczego, sprawującego nadzór.

Funkcja pobudzająca kontroli polega na stosowaniu środków stymulujących które w konstruktywny sposób będą wykorzystywane w usprawnieniu pracy i będą pobudzająco wpływać na kontrolowanych. Kontrola bowiem uzyskuje swoją najlepszą efektywność, gdy zostaje rozpoznana i doceniona jako szansa do motywacji kontrolowanych.
 

Kryteria wyodrębnienia rodzajów kontroli

Kryterium Rodzaje kontroli
1. Zasoby organizacji kontrola zasobów rzeczowych kontrola zasobów społecznych kontrola zasobów finansowych kontrola zasobów informacyjnych
2. Podmiot kontroli kontrola przez każdego wykonawcę kontrola przez kierownika kontrola przez zawodowych kontrolerów
3. Przedmiot kontroli kontrola operacji (produkcji) kontrola finansowa kontrola działań marketingowych kontrola prac badawczo-rozwojowych kontrola aspektów prawnych
4. Cechy organizacyjne kontrola funkcjonalna kontrola instytucjonalna
5. Usytuowanie organu kontroli kontrola wewnętrzna kontrola zewnętrzna
6.0kres objęty kontrolą kontrola wstępna kontrola bieżąca kontrola końcowa
7. Zakres działań kontrolnych kontrola pełna kontrola wycinkowa
8. Tryb podejmowania kontroli kontrola planowa kontrola doraźna
9. Charakter kontroli kontrola formalna kontrola merytoryczna kontrola dokumentacyjna kontrola rzeczowa

Zasoby organizacji podlegające procesom kontrolnym

 Date: 2016-03-03; view: 1567


<== previous page | next page ==>
Struktura władzy organizacji | Cechy kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej
doclecture.net - lectures - 2014-2023 year. Copyright infringement or personal data (0.006 sec.)