Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Cechy kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej

Kontrola funkcjonalna Kontrola instytucjonalna
realizacja kontroli przez kierownika (zarządzającego), dokonywanie kontroli przez specjalnie w tym celu powołany, wyodrębniony zespół,
selekcja najlepszych rozwiązań indywidualnych, uogólnienie podobnych, ustalony z góry i formalnie ujęty tryb postępowania,
nieobligatoryjny charakter, obligatoryjny i jednolity dla wszystkich charakter kontroli,
operowanie głównie kontrolą bieżącą. operowanie głównie kontrolą końcową (ex post)

Rodzaje kontroli wg kryterium okresu objętego kontrolą

kontrola wstępna - wynikiem procesu kontroli wstępnej ma być stwierdzenie, czy zaplanowano wszystkie potrzebne zasoby: ludzkie, rzeczowe, finansowe oraz czy w momencie rozpoczęcia działania będą one na wyznaczonym miejscu, w stosownych rodzajach, ilościach i o odpowiedniej jakości;

kontrola sterująca - wykrywa odchylenia od jakiejś normy lub celu i umożliwia dokonanie korekt przed zakończeniem określonej sekwencji działań; kontrola sterująca jest skuteczna jedynie wtedy, gdy kierownik na czas uzyska dokładne informacje o zmianach w otoczeniu lub o realizacji pożądanego celu organizacji.

kontrola akceptująca lub odrzucająca - określa, czy może nastąpić przyjęcie określonych aspektów procedury lub czy zostały spełnione określone wcześniej warunki przed zezwoleniem na dalsze działanie; kontrola akceptująca jest szczególnie pożyteczna jako instrument dodatkowego sprawdzania (poza kontrolą sterującą), stosowana jest tam, gdzie bezpieczeństwo odgrywa podstawową rolę, albo tam, gdzie w grę wchodzą bardzo duże nakłady pieniężne;

kontrola końcowa - mierzy wyniki zakończonego działania, w jej trakcie ustala się przyczyny wszelkich odchyleń od planu lub normy, a wnioski wykorzystuje się do podobnych działań w przyszłości; kontrola końcowa służy też jako podstawa nagradzania lub motywowania pracowników.


Procedury ustanawiania procesu kontroli (wg. W. Newmana)

 

1. zdefiniowanie pożądanych wyników - należy możliwie maksymalnie konkretnie określić wyniki, które kierownicy pragną uzyskać, pożądane wyniki należy przypisać osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za ich realizację

2. ustalenie wskaźników przyszłych wyników - odchylenia wykryte przez kontrole sterującą powinny być zarazem wskaźnikami przyszłych wyników, muszą w wiarygodny sposób wskazywać kierownikom, czy trzeba podjąć działania korygujące. Wyróżnia się kilka wskaźników wczesnego ostrzegania, należą do nich:- miary zasileń informacyjnych lub materialnych,

- wyniki początkowych działań,

- objawy zdarzeń w organizacji,

- zmiany w założonych warunkach,

3. ustalanie norm dla wskaźników przyszłych wyników - miernik czyli norma służy dwom podstawowym celom: motywacji i ocenie rzeczywistej efektywności. Wskazane jest ustanawianie surowych, ale potencjalnie osiągalnych norm, w ten sposób zachęca się pracowników do wysokiej efektywności, nawet jeśli nie zrealizuje się postawionych celów,

Ustalenie sieci informacyjnej i sprzężeń zwrotnych - etap ten polega na określeniu środków, zbierania informacji o wskaźnikach przyszłych wyników i porównywanie tych wskaźników z ich miernikami; sieć komunikacyjna funkcjonuje najlepiej wtedy, gdy informacje przepływają nie tylko w górę, ale i w dół.

Ocena informacji i podjęcie działań korygujących - ostatni etap obejmuje porównanie wskaźników przyszłych wyników z miernikami, podjęcie decyzji o tym, jakie działanie należy podjąć, i wreszcie realizacje tego działania.Date: 2016-03-03; view: 4164


<== previous page | next page ==>
Zasoby organizacji podlegające procesom kontrolnym | Girl Offline . . . never going online xxx
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)