Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Promotion Communication

 

 

3Marketingový informační systém

- Zahrnuje pracovníky, zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analyzování a distribuování potřebných, přesných informací tvůrcům marketingového rozhodnutí

Složky MIS

- Interní disponibilní informace informace o všem co se ve firmě děje ohledně produktu(přehledy objednávek, prodejů, cen, zásob, pohledávek etc.)

 

- Marketingové zpravodajství informace o událostech,soubor postupů a infromačních zdrojů pro získávání informací o vývoji v tržním prostředí, knihy, časopisy, rozhovory se zaměstnanci etc.

 

- Marketingový výzkum systematické shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací, MOST k zákazníkovi (1824 prezidenstké volby, kde se prezident zmínil o knize co čte a stal se z ní bestseller)

 

Proces marketingového výzkumu

1) Specifikace problémů a stanovení výzkumných cílů

2) Sestavení plánu výzkumu

3) Sběr informací

4) Analýza informací

5) Prezentace výsledků

 

1 Specifikace problému a stanovení výzkumných cílů

Charakter- badatelský(předběžný), popisný, kauzální(zkoumá příčiny nějakéhochování, stavu etc.)

Typy výzkumu celková analýza trhu

Výzkum konečného spotřebitele

Výzkum průmyslového trhu

Výzkum konkurence

Výrobkový výzkum

Výzkum reklamy

Výzkum prodeje

Výzkum image

Inu zkoumat se dá ledacos

 

Kvantitativní vs. kvalitativní

Kvantitativní rozsáhlé soubory, stovky tisíc respondentů, názory, vědomí a chování lidí

Techinky- osobní rozhovory, pozorování, experiment, písemné dotazování

Kvalitativní výzkum menší množství respondentů

Techniky individuální hloubkové rozhovory,projektivní techniky asociace, dokončování vět etc. , skupinové rozhovory

 

2 Sestavení plánu výzkumu

Informační zdroje prvně využíváme sekundární zdroje(už existující)-vnitřní-interní údaje z firmyVnější ročenky,odborné knihy , výroční zprávy

- Dále primární informace, informace, které musejí být ještě shromážděny

Výzkumné přístupy pozorování, skupinově orientované dotazování, průzkum dotazování, experiment

Nástroje výzkumu dotazníky, technické prostředky people meter, galvanometr(napětí, elektrická vodivost- zkoumá se reakce), tachystoskop zkoumá se, co oko sleduje nejdříve

Plán výběru respondentů- určení koho chci zkoumat a co na něm chci zkoumat

Metody kontaktování osobně, telefonicky, poštou, elektronicky

3 Sběr informací

Nejnákladnější fáze výzkumu, náchylná na vznik chyb

Požadavky na informace relevantnost(významost, důležitost), validita(platnost), reliabilita(spolehlivost), efektivita

4 Analýza informací

Sestavování tabulek,stanovení průměrných hodnot a statistických ukazatelů

Využití moderních kvantitativních metod a rozhodovacích modelů(MDSS)- marketing decision support systém

 

5 Prezentace výsledků

Předložení dat, která jsou důležitá pro marketingové strategické rozhodování

 

MDSS

Koordinovaný soubor dat, nástrojů a technik

Relevantní otázky -> příslušný model MDSS -> vygenerování dat -> statistická analýza -> optimalizační program

 


Date: 2016-01-14; view: 876


<== previous page | next page ==>
Podstata marketingu | Customer relationship managment
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.012 sec.)