Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Wymienić biotyczne czynniki środowiska.

Biotyczne czynniki, czynniki środowiska regulujące rozmieszczenie i liczebność populacji roślin i zwierząt, powstające w wyniku oddziaływania jednych organizmów na drugie poprzez:

 • symbiozę, (zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków, które przynosi korzyść każdej ze stron (mutualizm) lub jednej, a drugiej nie szkodzi (komensalizm).
 • pasożytnictwo,
 • drapieżnictwo,
 • kooperację,
 • konkurencję biologiczną wewnątrzgatunkową i międzygatunkową,
 • oddziaływania troficzne (sieć troficzna, łańcuch pokarmowy),
 • życie społeczne (społeczne owady),
 • zachowania socjalne (terytorializm),
 • allelopatię, (Ten termin odnosi się przede wszystkim do substancji chemicznych wydzielanych do podłoża, które hamują wzrost innych organizmów w bezpośrednim otoczeniu (głównie roślin i bakterii) - może pobudzać i hamować kiełkowanie, a także wzrost i rozwój innych gatunków roślinnych żyjących w ich towarzystwie, lub zajmujących bezpośrednio po nich to samo miejsce.)
 • czynniki chorobotwórcze i in.

Do czynników biotycznych zalicza się również działalność człowieka.

 1. Czego dotyczy świadomość ekologiczna organizatorów turystyki?

Świadomość ekologiczna to całokształt idei, wartości i opinii o środowisku przyrodniczym jako miejscu życia i rozwoju człowieka (społeczeństwa), wspólnych dla określonych grup w danym okresie historycznym” lub „stan wiedzy, poglądów i wyobrażeń ludzi o roli środowiska w życiu człowieka, jego antropogennym obciążeniu, stopniu wyeksploatowania, zagrożenia i ochrony, w tym także stan wiedzy o sposobach i instrumentach sterowania użytkowaniem i ochroną środowiska”.

Rozwój T zależy od atrakcyjności środowiska

Organizatorzy turystyki z jednej strony muszą dbać o zaspokojenie w możliwie jak największym stopniu potrzeb, wymagań, oczekiwań a nawet marzeń klienta (zgodnie z marketingową definicją jakości), z drugiej zaś strony muszą dbać o wysoką jakość środowiska naturalnego, które stanowi dla turystyki podstawową wartość (oprócz walorów kulturowych i wielkości infrastruktury). One powinne mieć świadomość że dobrze zachowane środowisko przyrodnicze oraz dziedzictwo kulturowe są dla turystyki bezcenne (powietrze, woda fauna i flora)

Funkcja kształtowania ś e wspułczesnej T nabiera coraz większego znaczenia i sprowadza się do 3 problemów1. zachowanie jakości środowiska fizycznego i społecznego

2.turyści i organizatorzy powinni mieć właściwy stosunek do problemów środowiska

3.zmienić różnicę między wiedzą a praktycznym działaniem

Uwarunkowania ek wpływające na zachowanie turystów

Osobiste – troska o zdrowie, bezpieczeństwo

Społeczne – moda n aekologię

Świadomościowe - ideologiczne

 1. Podać krótką charakterystykę hydrosfery.

Hydrosfera - to wodna powłoka Ziemi.

W skład hydrosfery wchodzą:

- wody w postaci lodu w lodowcach i lądolodach;

- wody podziemne;

- woda w atmosferze;

- wilgoć glebowa;

- woda zawarta w biosferze.

 1. Wymienić odnawialne źródła energii.

ZASOBY ODNAWIALNE - zasoby, które mimo użytkowania ulegają samoodtwarzaniu się w toku naturalnych procesów zachodzących na Ziemi. Zalicza się do nich powietrze, atmosferę, wody, gleby, lasy, rośliny, zwierzęta. odnawialne źródła energii (np. słoneczną, geotermiczną, wiatrów, atomową

 1. Efekt cieplarniany: wyjaśnić pojęcie i wymienić gazy cieplarniane.

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego (głównie światła) i zatrzymywania promieniowania Ziemi (m. in. cieplnego). Dzięki temu na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała.
Do gazów cieplarnianych zaliczamy: dwutlenek węgla, metan, gaz rozweselajacy, ozon, freony, halony oraz parę wodną

 1. Na czym polega przepływ energii w przyrodzie.

Energia w przyrodzie wykazuje przepływ przez ekosystem. Ulega ona zniszczeniu i rozproszeniu. Może występować w postaci promieniowania słonecznego, które padając na ziemię na rośliny zielone. Jest ona wiązana w procesie zwanym fotosyntezą. Mała część energii zostaje związana z rośliną i ta energia wchłonięta przez rośliny jest już energią chemiczną. Reszta część energii około 90% ulega rozproszeniu do środowiska w postaci ciepła. Energia słoneczna zamieniona w czasie fotosyntezy w energię chemiczną jest zużywana w roślinach do: metabolizmu, wzrostu tkanek, reprodukcji.
Podejście mechanistyczne traktuje rośliny jako mechanizm, który zużywa energię. Są to 2 sposoby pobierania energii przez organizmy: autotrofy ( samożywne) i heterotrofy (cudzożywne).

 1. Przedstawić etapy sukcesji ekologicznej.

Sukcesja - stopniowy, uporządkowany, kierunkowy proces zmian biocenozy prowadzący do przeobrażania się prostych ekosystemów w bardziej złożone.

Etapy sukcesji:
- pionierskie – jest to wkraczanie roślin pionierskich, np. porostów, później mchów na nie zalesiony teren;
- migracyjne – liczne gatunki roślin i zwierząt wypełniają stopniowo zajmowaną przestrzeń, obszar charakteryzuje się wiec różnorodnością heterotrofów i autotrofów;
- zasiedlające – pomyślne rozmieszczenie i rozprzestrzenienie organizmów zapełniających wszystkie wolne przestrzenie;
- konkurencyjne – dotyczy zdobywania nisz ekologicznych przez organizmy ekspansywne; komplikują się łańcuchy i sieci troficzne;
- stabilizacji – zbiorowisko osiąga względną równowagę, tzw. Homeostazę biocenotyczną, tworzy stadium klimaksu. Klimaks – w klasycznej teorii sukcesji to końcowe, stabilne stadium rozwojowe biocenozy


Date: 2016-01-14; view: 462


<== previous page | next page ==>
Wyjaśnić cel edukacji ekologicznej społeczeństwa. | Co to jest nisza ekologiczna oraz optimum życiowe?
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.001 sec.)