Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Wyjaśnić cel edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Edukacja ekologiczna ma na celu wykształcenie u ludzi takich postaw proekologicznych, ktore wpłyną na minimalizację nadmiernej eksploatacji zasobow środowiska naturalnego oraz przyczynią się do poprawy jego stanu. Edukacja ekologiczna musi obejmować wszystkich ludzi bez wyjątku – w pierwszej kolejności najmłodszych, ktorzy wykazują największą percepcję na edukację ekologiczną.

 1. przekazywanie informacji o procesach przyrodniczych, ich wpływie na życie społeczne oraz o ochronie środowiska
 2. podnoszenie świadomości ekologicznej (jest to wyraz stosunku człowieka do przyrody i wynika z wiedzy ekologicznej i naszych praktycznych zachowań)

3. Tworzenie nowych wzorców zachowań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających jakość środowiska.

 1. Wymienić i scharakteryzować nieodnawialne źródła energii.

Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim paliwa kopalne: uran, węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa i gaz ziemny.

- węgiel kamienny – najstarszy, wydobywany od dawna metodą głębinową, nadaje się do dalekiego transportu, bardzo kaloryczny, największy producent to Chiny. Służy jako surowiec do wyrobu koksu, stosowanego w hutnictwie oraz jako surowiec do wyrobu benzenu, fenolu, smoły, wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym

- węgiel brunatny – niewielka wartość energetyczna,

- zawiera dużo wody, kruchy, mała opłacalność transportu na duże odległości. Wydobywany jest metodą odkrywkową. Wykorzystywany w elektrowniach głównie w Niemczech, Czechach, Polsce i Rosji Służy jako surowiec do produkcji benzyny syntetycznej i tworzyw sztucznych, w ogrodnictwie jako podłoże do użyźniania gleby.

- ropa naftowa – pierwsza kopalnia została założona w Bóbrce koło Krosna przez Ignacego Łukasiewicza, duża wartość energetyczna, niewielkie koszty i łatwość eksploatacji, przeróbki i transportu, wykorzystywana do produkcji paliw silnikowych oraz jako surowiec przemysłu petrochemicznego, do produkcji leków i perfum

- gaz ziemny – towarzyszy złożom ropy naftowej jako gaz mokry lub występuje samodzielnie jako gaz suchy, niskie koszty wydobycia i transportu, wartość kaloryczna niewiele mniejsza od ropy naftowej, Morze Kaspijskie i Afryka Zachodnia. Paliwo do produkcji silników napędowych, produkcja sadzy

- uran – źródłem jest blenda uranowa, największy producent to Kanada i Australia. Przemysł zbrojeniowy, szklarski i zbrojeniowy

Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych. 1. Wymienić kraje (kontynenty) należące do grupy największych i najmniejszych „trucicieli” atmosfery (udział w efekcie cieplarnianym).

Efekt cieplarniany, wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracją dwutlenku węgla (lub innych gazów nieprzezroczystych dla podczerwonego promieniowania – tzw. gazów cieplarnianych), jeden z negatywnych skutków skażenia środowiska naturalnego.

USA-31%,Europa-28%,Rosja i kraje byego ZSNR-14%-najwieksi truciciele

najmniejsze truciciele-Australia 1%,Kanada-2.3%,Afryka-2.5%

USA i Chiny to dwaj najwięksi truciciele atmosfery na ziemi. Razem emitują 40 procent gazów cieplarnianych

 1. Przepływ energii i krążenie materii w przyrodzie – istota..

Każdy naturalny ekosystem stanowi układ otwarty i funkcjonuje dzięki przepływowi energii i krążeniu materii. Materia natomiast krąży w ekosystemie w układzie zamkniętym.

Materia krąży w ekosystemie ponieważ rośliny pobierają ją z gleby w postaci związków nieorganicznych w procesie fotosyntezy przekształcają w związki organiczne, które następnie spożywają zwierzęta i czlowiek. Najpierw zjadają zwierzęta roślinożerne rośliny, a później same są zjadane przez zwierzęta mięsożerne. Gdy rośliny lub zwierzęta umierają ich ciała są rozkładane przez destruentów. Czyli związki organiczne są rozkładane do nieorganicznych i obieg się zamyka. Dlatego mówimy o obiegu materii. Krążenie materii w ekosystemie jest uwarunkowane istnieniem poziomów troficznych.

Do obiegu materii konieczna jest obecność: producentów, konsumentów i reducentów (tworzących biocenozę).

Obecność lub brak producentów w ekosystemie stały się podstawą do podziału ekosystemów na: autotroficzne (stanowią 99,9% ekosystemów) oraz heterotroficzne (występujące rzadko – ciemne jaskinie, głębiny mórz i oceanów).

Ekosystem ma zazwyczaj czteropoziomową strukturę pokarmową.

Te poziomy to:

• środowisko abiotyczne - materia nieożywiona w środowisku,

• producenci - organizmy samożywne, które użytkują wyłącznie abiotyczną część ekosystemu, konsumenci - organizmy cudzożywne (głównie zwierzęta),

• reducenci - destruenci czyli bakterie i grzyby powodujace rozkład materii organicznej.

 1. Parki narodowe w Polsce – wyjaśnić pojęcie, cel oraz podać ich liczbę.

Parki Narodowe w Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.
W Polsce jest 23 parki.

 1. Podać najważniejsze problemy środowiskowe o zasięgu globalnym.
 • zmnmiejszenie się bioróżnorodności gatunkowej we wszystkich regionach kuli
 • ziemskiej;nadmierne wycinanie lasów i pustynnienie obszarów;
 • zanieczyszczenie atmosfery i efekt
 • cieplarniany;
 • kwaśne deszcze i degradacja gleb;
 • deficyt ozonu (dziura ozonowa)
 • smog;
 • niedobór wody (zwłaszcza pitnej) i jej
 • zanieczyszczenie;
 • wzrastająca ilość odpadów.
 1. Dyrektywa azotanowa.

Azotany(V) to sole lub estry kwasu azotowego HNO3.

Dyrektywa Azotanowa – podstawowy dokument Unii Europejskiej w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł związanych z rolnictwem. Zgodnie z ustanowioną dyrektywą o jakości wody pitnej, stężenie azotanów w takiej wodzie nie może przekraczać 50 mg NO3− lub 11,3 mg N–NO3 w 1 dm3.

Dyrektywa azotanowa precyzuje pod adresem krajów członkowskich Unii Europejskiej następujące wymagania:

 • monitorowanie zawartości azotanów w wodach gruntowych i otwartych
 • ustanowienie dobrowolnych kodeksów dobrej praktyki rolniczej
 • wyznaczenie stref szczególnej wrażliwości na skażenie wód azotanami
 • sprecyzowanie obligatoryjnych zabiegów agrotechnicznych w strefach szczególnej wrażliwości
 1. Sukcesja ekologiczna – pojęcie i rodzaje.

Sukcesja- proces zmian prowadzących na danym terenie do przekształcania się ekosystemów prostych w bardziej złożone.
Sukcesja pierwotna- zaczyna się na terenie uprzednio nie zajętym przez żadną biocenozę np. zarastanie zbocza klifowego
Sukcesja wtórna- biocenoza rozwija się na zajętym terenie wcześniej przez inna, np. wyręby.

 1. Wymienić abiotyczne czynniki środowiska.

czynniki ekologiczne natury fizycznej określające warunki środowiska nieorganicznego (przyrody nieożywionej), samodzielnie lub wraz z innymi czynnikami wywierające wpływ na ekosystemy będące na różnym poziomie organizacji. Abiotyczne składniki środowiska w głównym stopniu kształtują biotop i wpływają istotnie na zamieszkujące go rośliny i zwierzęta które muszą na drodze ewolucji przystosować się do nich.

1Czynniki klimatyczne – powietrze i jego ruchy, światło, ciepło, opady, wilgotność powietrza itp.; wyróżnić można w szczególności:
2Czynniki glebowe (edaficzne) – skład mechaniczny, właściwości fizyczne, chemizm i mikroflora gleb;
3 Czynniki topograficzne – ukształtowanie terenu (np. krajobraz).

 1. Przedstawić klasy czystości wód w Polsce.

Zanieczyszczenie wód - rozumiane jest jako zmiana ich składu lub stanu, która czyni te wody mniej przydatnymi do jednego lub wszystkich celów, którym mogłaby służyć w swym stanie naturalnym.

þ Klasa I - wody nadające się do zaopatrzenia ludności w wodę do picia i bytowania w nich w warunkach naturalnych ryb łososiowatych

þ Klasa II - wody, które nadają się do bytowania w nich w warunkach naturalnych innych ryb niż łososiowate, hodowli zwierząt gospodarskich oraz do celów rekreacyjnych;

þ Klasa III - wody nadające się do zaopatrzenia zakładów (jeżeli nie wymagają one wody I klasy), nawadniania terenów rolniczych i do upraw ogrodniczych.

þ Wody pozaklasowe - wody nie odpowiadające powyższym wymaganiom.

Na ogólną ocenę jakości wód rzutuje nadal niekorzystny ( mimo niewielkiej poprawy w ciągu kilku ostatnich lat ) stan sanitarny polskich rzek. Według tej oceny wód I klasy czystości nie stwierdzono, do II klasy zaliczono 3,9% badanych wód ( 98 r. – 2,4%), do III klasy zaliczono 29,7% (98 r. – 26,6%), natomiast do wód pozaklasowych zakwalifikowano aż 66,4%.

 1. Na czym polega funkcjonowanie organizacji turystycznej zgodnie z zasadami ekorozwoju?

Rozwój turystyki zależy od atrakcyjności środowiska.

Funkcjonowanie organizacji turystycznej zgodnie z zasadami ekorozwoju polega na:

q poszerzeniu kręgu klientów i zdobyciu ich lojalności;

q utrzymywaniu dobrych stosunków z lokalnymi społecznościami;

q zdobyciu lub poprawie tzw. zielonego wizerunku na tle konkurencji;

q zgodności działań z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony środowiska,

q realizowaniu zasady ciągłego doskonalenia zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju).


Date: 2016-01-14; view: 467


<== previous page | next page ==>
Jakie czynniki środowiskowe wyznaczają granice biomów? | Wymienić biotyczne czynniki środowiska.
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)