Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Wyniki rekrutacji i wpis na studia

- wyniki rekrutacji będą dostępne 18 lipca 2015 r.na indywidualnym koncie kandydata w systemie SOR. W menu bocznym panelu należy wybrać: Przebieg rekrutacji,

- kandydaci otrzymują papierową wersję decyzje w lipcu (wysyłana za pośrednictwem poczty). Decyzja jest podstawą do złożenia wniosku o wydanie wizy do Polski,

- kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów wraz z wymaganymi tłumaczeniami najpóźniej do 30 września 2015 r. oraz kserokopię potwierdzenia dokonania opłaty semestralnej administracyjnej (studia stacjonarne) lub kserokopie potwierdzenia opłaty czesnego (studia niestacjonarne),

Komplet wymaganych dokumentów po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia (dokumenty składa się w kserokopiach, oryginały przedstawiane są do wglądu pracownika):

- kserokopia paszportu zagranicznego powiększona dwa razy (tłumaczenie na język polski),

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z ocenami, apostille lub legalizacją oraz tłumaczeniem przysięgłym na język polski (lub inny dokument pozwalający na podjęcie studiów I stopnia w kraju pochodzenia) w przypadku aplikowania na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie;

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia z suplementem (dodatkiem z ocenami), apostille lub legalizacją oraz tłumaczeniem przysięgłym na język polski (lub inny dokument pozwalający na podjęcie studiów II stopnia w kraju pochodzenia) w przypadku aplikowania na studia II stopnia;

- zaświadczenie/certyfikat poświadczający poziom znajomości języka polskiego (tłumaczenie na język polski),

- kserokopia potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej,

- kserokopia potwierdzenia dokonania opłaty semestralnej administracyjnej (w przypadku studiów stacjonarnych) lub czesnego (w przypadku studiów niestacjonarnych),

- 1 kolorowa fotografia, w wymiarach 3,5 cm/4,4 cm (opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podejmowania studiów wyższych (tłumaczenie na język polski),

- kserokopia wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

- brak dokonania opłaty semestralnej administracyjnej/czesnego oraz niedostarczenie w/w dokumentów we wskazanym terminie będzie podstawą do uchylenia decyzji o przyjęciu na studia,

- szczegółowe informacje na temat uznawania wykształcenia znajdują się na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/mobilnosc-akademicka-i-zawodowa/uznawanie-wyksztalcenia/legalizacja/ 

- szczegółowe informacje na temat nostryfikacji świadectw maturalnych znajdują się na stronach Kuratorium Oświaty w Krakowie http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=1365

 

4. Opłaty

- opłata rekrutacyjna 85 zł

- studia stacjonarne (wszystkie kierunki) opłata semestralna administracyjna 100 zł

- studia niestacjonarne:

 

Wydział Pedagogiczny

Kierunek: Pedagogika 1900 zł

Kierunek: Politologia 1800 zł

Kierunek: Administracja i polityka publiczna 1800 zł

Wydział Filozoficzny

Kierunek: Kulturoznawstwo 1600 zł

Kierunek: Psychologia 2100 zł

 

 

Pomoc materialna

-student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

1) stypendium socjalnego

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów

4) zapomogi

- obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą ubiegać się wyłącznie o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

- informacje dotyczące stypendiów http://www.ignatianum.edu.pl/stypendia/studenci


Date: 2016-01-05; view: 1421


<== previous page | next page ==>
Terminarz rekrutacji na studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie | Zakwaterowanie - akademiki
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)