Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Terminarz rekrutacji na studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie

STUDIA STACJONARNE

01.10 (czwartek) - Początek zajęć semestru ZIMOWEGO

02.10 (piątek) - Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

11.11 (środa) – Święto Niepodległości – dzień wolny

18.11 (środa) – Cecyliada – godziny rektorskie od 15:00

23.12 (środa) - 6.01 (środa) - Przerwa świąteczna

22.01 (piątek) - Ostatni dzień zajęć dydaktycznych

25.01 (poniedziałek) – 05.02 (piątek) - Sesja egzaminacyjna

08.02 (poniedziałek) - 12.02 (piątek) - Przerwa semestralna

15.02 (poniedziałek) – 19.02 (piątek) - Sesja poprawkowa

STUDIA NIESTACJONARNE

01.10 (czwartek) - Początek zajęć semestru ZIMOWEGO (zajęcia w czwartki i piątki)

02.10 (piątek) - Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

03.10 (sobota) - Początek zajęć semestru zimowego (zajęcia w soboty)

23.12 (środa) - 6.01 (środa) - Przerwa świąteczna

23.01 (sobota) - Ostatni dzień zajęć dydaktycznych

28.01 (czwartek) - 13.02 (sobota) - Sesja egzaminacyjna

18.02 (czwartek) - 27.02 (sobota) - Sesja poprawkowa

SEMESTR LETNI

STUDIA STACJONARNE

22.02 (poniedziałek) - Początek zajęć semestru LETNIEGO

08.03 (wtorek) - rocznica kanonizacji Św. Ignacego - Święto Uczelni

24.03 (czwartek) - 29.03 (wtorek) - Przerwa świąteczna

02.05 (poniedziałek) – Dzień rektorski

03.05 (wtorek) – Święto Konstytucji - Dzień wolny 2

26.05 (czwartek) – Boże Ciało - Dzień wolny

10.06 (piątek) - Ostatni dzień zajęć dydaktycznych

13.06 (poniedziałek) – 24.06 (piątek) - Sesja egzaminacyjna

05.09 (poniedziałek) - 16.09 (piątek) - Sesja poprawkowa

- Dodatkowo dniem wolnym od zajęć jest piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.

STUDIA NIESTACJONARNE

25.02 (czwartek) - Początek zajęć semestru LETNIEGO (zajęcia w czwartki i piątki)

27.02 (sobota) - Początek zajęć semestru LETNIEGO (zajęcia w soboty)

24.03 (czwartek) - 29.03 (wtorek) - Przerwa świąteczna

26.05 (czwartek) – Boże Ciało - Dzień wolny

11.06 (sobota) - Ostatni dzień zajęć dydaktycznych

16.06 (czwartek) - 25.06 (sobota) - Sesja egzaminacyjna

05.09 (poniedziałek) - 16.09 (piątek) - Sesja poprawkowa

KANDYDACI NA STUDIA MOGĄ BYĆ PRZYJMOWANI :

a) na zasadach obowiązujących obywateli polskich :

- posiadacze Karty Polaka,

- cudzoziemcy z pozwoleniem na pobyt stały,

- cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,

- cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej/uzupełniającej na terytorium RP,

- pracownicy migrujący będący obywatelami/obywatele państw członkowskich UE, EFTA, EOG (tym osobom nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, specjalnego i zapomóg),- cudzoziemcy z zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

- cudzoziemcy z zezwoleniem na pobyt czasowy na terytorium RP w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, w celu połączenia się z rodziną,

- cudzoziemcy posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP (tym osobom nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, specjalnego i zapomóg).

 

 

Przystąpienie cudzoziemców do rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich oznacza, że osoby te muszą spełniać kryteria przyjęć, przewidziane na dany kierunek studiów ustalone przez Uczelnię w corocznie podejmowanej Uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia w danym roku akademickim.

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie

1 lipca 2015 (środa) – rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej

15.07 (środa) – zamkniecie systemu

17.07 (piątek) – ranking ( ustalenie listy osób przyjętych, listy osób rezerwowych)

18.07 (sobota) – godz. 11.00 ogłoszenie wyników

do dnia 30 września – wpisy na studia

30.07 (czwartek) – ranking LR ( listy przyjętych i listy nieprzyjętych)

do dnia 30 września – wpisy na studia z listy rezerwowej

 


Date: 2016-01-05; view: 1370


<== previous page | next page ==>
Uuml;mumi yığıncaq | Wyniki rekrutacji i wpis na studia
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.008 sec.)