Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi

Wskaźnik udziału kapitałów stałych w finansowaniu majątku trwałego informuje o stopniu finansowania aktywów trwałych z własnego kapitału spółki uzupełnionego o zobowiązania długoterminowe. Spółka z dużą wartością wskaźnika ma większą wiarygodność kredytową.

Wartość wskaźnika nie powinna być mniejsza niż 1, co oznacza że aktywa trwałe powinny być finansowane kapitałem długoterminowym, czyli takim który jest do dyspozycji przedsiębiorstwa ponad 1 rok. Umożliwia sprawdzenie czy w spółce została zachowana tzw. złota reguła finansowa, zgodnie z którą aktywa trwałe powinny być finansowane kapitałem długoterminowym, czyli takim który jest do dyspozycji przedsiębiorstwa ponad 1 rok. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe bezpieczeństwo finansowe spółki. Jeśli jest większy od 1 oznacza to zapewnioną długoterminową płynność.

[(kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe] × 100%

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi2009 = [( 647 976 + 242 839) / 878 076] × 100% = 101,45%

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi2010 = [( 1 034 006 + 59 769) / 877 535] × 100% = 124,6%

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi2011 = [( 1 338 797 + 25 202) / 1 021 929] × 100% = 133,47%

 

2009 rok 2010 rok 2011 rok
101,45% 124,6% 133,47%

W poszczególnych latach firma Petrolinvest S.A zachowuje względnie bezpieczną strukturę finansowania majątku trwałego i z każdym rokiem ten wskażnik wzrasta. To oznacza, że firmie zapewniona długoterminowa płynność finansowa.

 

5. Analiza aktywności (efektywności)

Analiza sytuacji majątkowej spółki opiera sie w dużej mierze na ocenie poziomu wykorzystania jej potencjału. Pomocne w tym zakresie są wskaźniki aktywności gospodarczej (zwane również wskaźnikami szybkości obrotu, rotacji lub produktywności). Stanowią one odzwierciedlenie relacji między osiągniętymi przychodami a stanem posiadanych aktywów i służą ocenie intensywności wykorzystania dostępnych zasobów majątkowych, pośrednio zaś ocenie tendencji rozwojowych w tym zakresie.

 

5.1. Wskaźnik rotacji zapasów (w dniach)

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach określa, po ilu, średnio dniach odnawiane są stany magazynowe zapasów. Jeśli chodzi o interpretację tego wskaźnika, to należy stwierdzić, że im krócej angażuje się kapitał, w tym składniki aktywów, tym lepiej. Wobec tego dążenie do minimalizowania cyklu obrotu zapasami w dniach jest oczywiste. Należy jednak pamiętać, iż zbyt niskie zapasy, chociażby materiałów, mogą być przyczyną przerwy w produkcji, a co za tym idzie utraty klienta.Wskaźnik rotacji zapasów = ( zapasy / przychody ze sprzedaży) x 365

Wskaźnik rotacji zapasów2009 = (1 221 / 75 740 ) × 100% = 6

Wskaźnik rotacji zapasów2010 = ( 1 372 / 149 130 ) × 100% = 3

Wskaźnik rotacji zapasów2011 = ( 356 / 105 611) × 100% = 1

2009 rok 2010 rok 2011 rok
5,9 3,4 1,2

Z powyższych wartości wskaźnika wynika, iż cykl obrotu zapasami wyniosł w 2011r. o ok. 1,5. W latach poprzednich to było okolo 6 w 2009 roku oraz 3,5 dni w 2010 roku. Taki poziom wskaźnika świadczy o tym , że zapasy są odnawiane bardzo szybko. To ma ścisły związek z branżą, w której firma funkcjonuje.

5.2. Wskaźnik rotacji należności (w dniach)

Wskaźnik rotacji należności określa, średnio, po ilu dniach od momentu sprzedaży (wystawienia faktury) przedsiębiorstwo otrzymuje zapłatę. Ponadto ilustruje on długość cyklu inkasa należności z tytułu dostaw i usług.

Wskaźnik rotacji należności w dniach = ( Należności krótkoterminowe/ Przychody ze sprzedaży) x 365

Wskaźnik rotacji należności w dniach2009 =( 4 788 / 75 740) × 100% = 23

Wskaźnik rotacji należności w dniach2010 = ( 8 675 / 149 130) × 100% = 21

Wskaźnik rotacji należności w dniach2011 = ( 2 283 / 105 611) × 100% = 8

2009 rok 2010 rok 2011 rok

Wartości wskaźników za poszczególne lata pokazują nam, że dlugość cyklu inkasa należnosci z tytułu dostaw i usług widocznie się spadl do poziomu 8 dni w porównaniu do lat poprzednich.

5.3. Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)

Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) informuje średnio, po ilu dniach w badanym okresie spłacane są zobowiązania. Zatem ilustruje on długość cyklu zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach= (Zobowiązania krótkoterminowe/ Przychody ze sprzedaży) x 365

Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach2009 =(129 014 / 75 740 ) x 365=622

Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach2010 = (145 362 / 149 130 ) x 365=356

Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach2011 = (194 539 / 105 611 ) x 365=672

2009 rok 2010 rok 2011 rok

Wyliczone wartości pokazują, że firma potrzebuje sporo czasu dla spłacenia długów czyli zobowiązań. Widać, że w 2009 roku spółka spłacała zobowiązania w ciągu 2 lat, w roku 2010 sytuacja polepszyła się, po roku taka sama sytuacja jak w czasie światowego kryzysu finansowego. Podsumowując, można powiedzieć , że spółka Petrolinvest S.A. ma problemy z terminową spłatą zobowiązań.


Date: 2016-01-05; view: 720


<== previous page | next page ==>
Analiza płynności finansowej. | Analiza rentowności
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)