Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism






Büyüme Stratejileri

turİzm planlamasInda arz yönünde turİstİk bölgelerİn seçİmİ ve turİstİk İmkanlarIn değerlendİrilmesİ İçİn dİkkate alInacak faktörler

1- TABİİ(DOĞAL) ŞARTLAR

2- ALT YAPI DURUMU

3- TOPLUMSAL VE EKONOMİK ŞARTLAR

4- YÜZEY DONATIMI

5- KÜLTÜREL DONATIM VE BOŞ ZAMANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İMKANLARI

6- MÜLKİYET DURUMU

7- ARAZİNİN BUGÜNKÜ KULLANIM BİÇİMİ

8- ARAZİNİN DEĞER KAYBETMESİ VE ÇEVRE KİRLENMESİ

9- ARAZİNİN TURİZM VE REKREASYON AMAÇLARI İÇİN GELECEKTEKİ KULLANIM TAHMİNLERİ

10- KONUKSEVERLİK KAYNAKLARI

11- TURİZM REKREASYON İLİŞKİSİ

12- TURİZM ANİMASYON İLİŞKİSİ

turİzm planlamasInda arz yönünde turİstİk bölgelerİn seçİmİ ve turİstİk İmkanlarIn değerlendİrilmesİ İçİn dİkkate alInacak faktörler

 

6. Animasyon Türleri

1- Sosyal Nitelikte Canlılıklar

Bunlar düzenli veya özel programların düzenlenmesi yoluyla turistler arasındaki kaynaşmayı kolaylaştıran faaliyetlerdir. Hoş geldin partileri, resmi bayramlar, kostümlü balolar, çeşitli oyunlar gibi.

2- Hareket Niteliği Taşıyan Canlılıklar

Turistlere fiziki faaliyetler, spor ve oyun imkanı sağlayan canlılıklardır.

3- Yaratıcı Nitelikte Canlılıklar

Turistlere bazı özel faaliyetleri yapma imkanı veren canlılıklardır. Boya, resim, fotoğrafçılık, dokuma, çanak çömlek imalatı gibi.

4- Kültürel Merak Giderici ve Nitelik Taşıyan Canlılıklar

Turistlerin bilgi edinme, merak ve değişiklik ihtiyaçlarını karşılayan turistin bazı faaliyetlere katılmasını sağlayan canlılıklardır.

Mesela, müzik festivaline, konferanslara, mutfak gösterilerine, dil kurslarına turistlerin katılması gibi.

5- Macera Niteliği Taşıyan Canlandırıcı Faaliyetler

Turistlere görmedikleri, bilmedikleri, tehlikeli bazı faaliyetleri, riskli sporları göstermek amacı ile düzenlenen faaliyetlerdir. Mesela, pist dışında kayak, paraşütle atlama, dağa tırmanış gibi.

6- Rahatlık Verici Nitelikte Canlılıklar

Günlük sinir gerginliklerini yok etmek için düzenlenen yogo, dilendirici konser, tabiatta gezinti gibi.



 

 

Ò 7. Pazarlama Öncesi

- Turistik ürünün pazarlanmasından önce , turistik ürünün fiziksel ve hizmet elemanları ile bir kombinezon oluşturup oluşturmadığı incelenmelidir. Mesela çok lüks beş yıldızlı bir otel kötü bir yönetim veya niteliksiz personel.

- Turistik ürünün çekicilik değeri, turistin bu üründen elde edeceği fayda açık olarak belli olmalıdır.

- Turistik ürünün bulunduğu yere ulaşabilme, su, alt-yapı,çevre ve iklim gibi değerler belirlenmelidir.

- Pazarlama için gerekli bir satış bütçesinin belirlenmesi gerekir.

- Donatım ve hizmet kalitesinin müşterinin zevk ve satın alma gücüne uyup uymadığı belirlenmelidir.

- Turizm bilincinin yeterli olup olmadığı dikkatle değerlendirilmelidir.

 

 

Ò 8. azarlama Faaliyetlerinde

- Bir satış geliştirme faaliyetinin sonuçlarının iki yıl sonra görüleceği unutulmamalıdır.

- Bir ülke veya bölge hakkında yaratılacak imaj reklam için başvurulan ülkenin tercihleri isteklerine göre gerçekleştirilmelidir.

- Turizmde sunulan ürün reklamda açı olarak belirtilmelidir.

- Reklamlarda üstünlük imajı veren mesajlardan kaçınılmalıdır.

- Turistik ürünle ilgili verilen mesajlar dürüst olmalıdır.

- İyi donatılmamış bir bölgenin, turistin ihtiyaçlarını karşılamayan bir hizmetin reklamını yapmanın ters etki yapacağı unutulmamalıdır.

- Turizm pazarlamasında en önemli konunun önce olumlu bir imaj yaratmak olduğu unutulmamalıdır.

- Turizmde bir ülkeye veya bölgeye gelecek turistlerden tüm bölge faydalanacağı için reklam giderlerinin bölgede faaliyet gösteren bütün turizm işletmeleri ve ticari işletmeler tarafından karşılanması devletin de destek olması gerekir. Etkin bir reklam için turizm gelirlerinin %2.5ínin turizm reklamcılığı için harcanması gerekir.

 

 

9.

 

10// Turist Çekme

Buraya kadar yapılan açıklamalarda, bir ülke veya bölgeye turist çekmek için reklam ve tanıtma faaliyetlerinde dikkate alınması gereken temel ilkeler anlatılmıştır.

Turist çekmek için uygulanacak bir planda şu dört konunun planlanması gerekmektedir;

1- Tabii güzellikleri değerlendirmek

2- Yerleşim bölgelerini değerlendirmek

3- Ad ve şöhret üzerine yatırım yapmak

4- Hiç olmayan bir şeyden bir şeyler meydana getirmek(olay çekiciliği)

 

11/// DÖVİZ KURU İLE TURİSTİK HAREKETLER ARASİNDAKİ İLİŞKİLER

Devalüasyon ve revalüasyon yolu ile paranın değerini değiştiren ülkelere olan turistik hareketlerde önemli değişiklikler olmaktadır.

Tatil planını yapmış olan bir turist bir ülkenin devalüasyon ile parasının değerini düşürdüğünü öğrendiğinde tatil planını değiştirebilir. Böylece fiyatların daha ucuz olduğu ülkede daha çok harcama yapabilir veya daha uzun süre kalabilir.

Turİstİk tüketİm - enflasyon İlİşkİsİ

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kötü bir ekonomik veya siyasal politikanın uygulanması ile fiyatlar sürekli olarak yükselmektedir. Turizm sektörü turistlerin ihtiyacı olan diğer sektörlerden faydalandığı için enflasyonun artmasında etkili olmaktadır. Özellikle kitlesel ve mevsimlik turizm zamanı bu etki daha çok olmaktadır.

Turistik mal ve hizmet fiyatlarındaki yükselme dört şekilde olabilir;

1- Tüketimdeki artıştan doğan fiyat yükselmesi

2- Maliyet artışından kaynaklanan enflasyon

3- Talep ve maliyet artışının ortak etkisinden doğan enflasyon

4- Dış turizm bilançosunun meydana getirdiği enflasyon

FİYAT POLİTİKASININ BELİRLENMESİ

Turistik mal ve hizmetlerde izlenebilecek fiyat politikası;

a) Fiyatlandırmadaki hedefin belirlenmesi

b) Hedefe uygun politikanın belirlenmesi

c) Fiyatlandırma metodunun belirlenmesi

 

 

Fiyatın alt sınırını maliyetler belirler. Üst sınır müşterinin o

mal veya hizmete verdiği değere bağlıdır. Ürünün fiyatı bu iki nokta arasında yer alan "fiyat aralığı" içinde araştırılırken rakip işletmelerin fiyatları, ekonomik koşullar, ham madde, işçilik ücretleri gibi çok sayıda faktörün dikkate alınması gerekir.

 

12/// PAZARIN KAYMAĞINI ALMA POLİTİKASI

Bazı firmalar pazara girerken yüksek bir fiyat politikası uygulayarak yapmış oldukları yatırımları kısa sürede geri döndürmek isterler.

Ürün önce yüksek fiyat ödemeye hazır olanlara pazarlanır (A aralığı), daha sonra fiyat yavaş yavaş düşürülerek pazarın diğer bölümlerine girilir (B ve C aralığı).

Şekil 9.2: Pazarın Kaymağını Alma Politikasında Fiyat- miktar İlişkisi

 


Date: 2015-12-24; view: 1036


<== previous page | next page ==>
Kolay Elde Edilebilirlik | X teorisi, genellikle
doclecture.net - lectures - 2014-2021 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)