Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


X teorisi, genellikle

“klasik yönetim” felsefesini oluşturmuştur.

Douglas McGregor'un X ve Y Teorileri

Y teorisine göre;

Ø İnsanın işyerinde çalışması, oyun oynamak, dinlenmek kadar doğaldır.

Ø İnsan örgüte bağlanır, işini ve arkadaşlarını severse kendi kendini yönetebilir.

Ø İnsan öğrenmek ister, sorumluluk almaya isteyerek talipli olabilir.

Ø İnsanların beşerî ihtiyaçların doyumu ile yaratıcılık yetenekleri ortaya çıkarılabilir.

Ø İnsan ödülle yönlendirilebilir, dış denetimden çok “özdenetim” etkili olabilir.

Ø Douglas McGregor, teorileriyle 1960 yılında geleneksel örgüt kurumlarının işgörenlere ilişkin görüşlerinin yanlış olduğunu kanıtlamaya çalışmış ve İKY’nin gelişiminde önemli rol oynamıştır.

9./// William Ouchi’nin Z Teorisi

1980 yılında Japonya’da William Ouchi’nin Z teorisi, Douglas McGregor'un X ve Y teorilerine bir katkı olarak geliştirilmiştir.

Z teorisine göre;

KoordinsyonVerimlilik daha çok çalışmaya değil,bireylerin verimli bir şekilde koordine edilmesine bağlıdır.

Güven esastır. (Verimlilik işgörenlere güven duymakla artar. Güven, işgörenin organizasyona daha büyük bir bağlılık duymasının yollarını açar.)

İncelik önemlidir. (İncelik, her elemanın diğerlerinin bireysel farlılıklarına saygı göstermesi, yönetsel kararlar alırken bu bireysel farklılıkların dikkate alınması anlamına gelir.)

♫ Güven ve incelik çalışanlara duyulan saygının göstergesidir.

 

10.///YENİ ÇALIŞAN PROFİLİ

ˆ -Sosyal,

ˆ -Yaratıcı,

ˆ -Kendisi için yüksek standartlar koyan,

ˆ -En az bir uzmanlık alanına sahip,

ˆ -İnisiyatif almayı seven,

ˆ -Daha fazla para kazanmayı seven,

ˆ -Omuzlarında kıdemli yöneticileri taşımak istemeyen,

ˆ -Meraklı ve her şeyin farkında olan,

ˆ -Sonuç getiren, üretken

ˆ -Yeni fırsatları seven,

ˆ -Heyecanlı iş isteyen,

ˆ -Çözüm önerileriyle birlikte problemleri getiren.....

11./// YENİ YÖNETİCİ PROFİLİ

þ -Çalışan ve müşterilerden öğrenmeyi ve dinlemeyi sevenþ -Çalışanlara imkan tanıyan,

þ -Mükemmel iletişimci,

þ -Hataları affeden,

þ -Sözünü tutan,

þ -Yüksek enerji ve motivasyon seviyesi olan,

þ -Öğretici,

þ -Özel işler için zaman ayıran,

þ -Araştıran,

þ -Bir problem çözücü, tamirci olmayan

þ -Çözüm önerileri isteyen,

þ -Herkes bir farklılık yaratmalı atmosferi oluşturan...

 

12./// İK PLANLAMASININ YARARLARI

Ò Kuruluşun stratejik ve yıllık planlarıyla işgücü ihtiyacını uyumlaştırır.

Ò Şu andaki işgücünün sahip olduğu yetenek ve kapasiteler ve gelecekteki yetenek ve kapasite ihtiyaçları arasındaki boşluğun kapsamlı bir resmini çekmemizi sağlar.

Ò İnsan gücü ihtiyacını karşılamak için stratejiler belirlememize ve uygulamamıza yardımcı olur.

Ò Organizasyon yapısının nasıl en iyi şekilde oluşacağını belirlememize ve işgücünü en uygun şekilde birimlere yerleştirmemize yardımcı olur.

Ò Stratejik işgücü hedeflerini başarmak için iç ve dış engelleri tanımlamamıza ve üstesinden gelmemize yardımcı olur.

Ò Değişimleri öngörerek personel harcamalarını yönetmemize yardımcı olur.

Ò Yeterli ve uygun eğitimin ve kapasite artırmanın uygulanmasını sağlar

Ò Farklı nitelikler için arz ve talepteki aşırılıkları ve uçurumlarla uğraşmamızı sağlar

Ò Kurumun stratejisini insan planlarına bağlayarak daha iyi hizmet sunulmasına yardımcı olur.

Ò Çalışanları işte tutmaya ve daha uzun dönemli işyeri gerekliliklerini tanımlamamıza yardımcı olur.

Ò Çalışan performansının artmasına yardımcı olur.

Ò Çeşitlilik politikalarının etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olur.

NELERİ ÖLÇECEĞİZ?

Ò Son 12 ay içerisinde kaç tane insan kurumu terk etti?

Ò İşe almanın maliyeti ne kadardır?

Ò İşgücünün yapısı nedir-yaş, cinsiyet, etnik yapı, derece, kademe v.s.

Ò Hangi boş kadrolarınız var?

Ò Gelecekte hangi niteliklere ihtiyaç duyacaksınız?

Ò Örgüt gelecekte hangi davranış ve becerilere sahip insanlar istemektedir?

13./// İKP etkileyen faktörler

1) Dışşal faktörlerin analizi

1) İşgücünün yapısı: Genç nüfus oranı v.s.

2) Siyasi değişimler ve politika (policy) değişimleri: Kapsamlı bir performans değerlendirme, e-devlet, modernizasyon, yasal değişiklikler

3) Yasal Düzenlemeler: Tam gün yasası, emeklilik yaşı v.s.

4) Ekonomik koşullar

5) İşgücü piyasası

6) Coğrafi koşullar ve rekabet koşulları: Göç v.s.

7) Teknoloji:

8) Sendikalar:

9) Yeni ortaya çıkan iş modelleri (job sharing, part-time work)

2) İçsel faktörlerin analizi

1) İşlerin analizi

2) İşgücü Beceri Envanteri (Çalışan profili çıkartılması)

1) Hangi pozisyonda, hangi ücret düzeyinde ne miktarda çalışan var ve çalışanların yaş, cinsiyet, kıdem, beceri, öğrenim düzeyleri v.s. Profil çalışması ile şu anki durumdan geleceğe dönük tahminler yapılır.

 

É 14.///Teknik Özellikler ve İhtiyaçlar

É a) Turizm İmkanlarının İşletilmesi

É b) Araç Gereç Kullanımı

É c) Finansal Yönetim

É d) Yiyecek İçecek Üretim ve Servisi

É e) Personel Yönetimi

É f) İş Organizasyonu ve Yönetimi

 

15.///Davranışsal Özellikler Ve İhtiyaçlar

A) Empati Duygusu

Olaylara karşıdaki insanın gözü ile bakabilme duygusu. Kendini onun yerine koyabilme.

b) Başarılı Olma İsteği

É c) Güven ve Gurur

É Güven ve gurur çok farklı boyutlar taşıyan kavramlardır. Kültür, milliyetçilik, gelişim, iyi yapılan işten duyulan kişisel tatmin, güvenlik, benlik duygusu bu kavramların ifade ettiği anlamlar içinde yer alır.

É Turizm ile gelişmiş bir çevreden ve onun kaynaklarından yabancı ziyaretçiler ile birlikte yararlanma duygusu gurur vericidir. Gururun kaybolması, çalışan personelde hizmet kalitesini düşürür.

É d) Sabır

É Turistlerle ilişkide olan kişilerin sabırlı ve anlayışlı olması gerekir. Turistle uzun yolculuk ve bagajla hareket ederler. Farklı ülkelerde farklı para ve yeni yerlerle tanışmak durumunda kalırlar.

É e) Esneklik

É Yeni bir yere gelip, yeni şeyler gören ve yeni zevkler tadan turistler sürekli fikir değiştirmek eğilimindedir. Nereye gidecekleri, ne yapacakları kesin değildir. Personelin bu durumu göz önünde bulundurarak sabırlı olması gerekir.

É f) Yargı ve Karar Gücü

É Personelin değişik durumda ne yapması gerektiğini bilmesi gerekir.

É Personelin beklenmeyen durumlarda nasıl davranacağı düşünülüp hazırlanmalıdır.

É g) Uyumluluk

É Turizm personelinin en önemli özelliklerinden biri de diğer personel ile uyumlu çalışabilmesidir.

 

16.////SEPET FİYATLANDIRMA

Sepet fiyatlandırma değişik

ürünleri bir araya getirerek,

tekil fiyatlarının toplamından

daha düşük bir fiyat talep

etmektir.

Müşteri eğer sepette yer alan

ürünleri kullanıyorsa, daha az

ödeyerek satın almak işine gelir.

Amaç çeşitli ürünleri bir arada

satmak ve\veya yeni ürünleri

tanıtmak ve\veya satışı zor

olanları pazarlamaktır.

 

 


Date: 2015-12-24; view: 1608


<== previous page | next page ==>
Büyüme Stratejileri | How much does it rain?
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.009 sec.)