Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Kolay Elde Edilebilirlik

Arz(supply) gelişim stratejileri

Bu kategorideki stratejiler, kaynakların beş türü ile ilgili daha önemli stratejilerdir. Bunlar;

- Fiziksel kaynaklar politikası

- İnsan kaynakları stratejisi

- Finansal kaynaklar stratejisi

- Bilgi kaynakları stratejisi

- Program/aktivite politikası

Turizmin arz gelişim stratejileri formüle edildiği zaman, her bir kategorinin ve onun alt dallarının güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koymak, her bir parçanın kalitesini ve çekiciliğini düzenlemede önemli ve gereklidir.

 

2.Turistik Ürün Kavramı

Turistik ürün, turistin seyahat ve geçici konaklamasından doğan ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olan mal, hizmet veya her ikisinin karışımdan oluşan kapasitedir.

Turistik ürün tanıtma ve pazarlamanın temel elemanıdır.

Turistik mal objektif nitelik taşır. Turistik hizmetler ise, sübjektif karakterdedir.

Turistik hizmetler, satılmak üzere üretilen veya turistlerin yararlanmasına sunulmak üzere hazırlanan ya da turistik malların dağıtılmasına bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler, yararlılıklar ve tatminlerdir(удовлетворение).

Bir ülkede, bir bölgede veya şehirde turistleri çeken varlıklar ve çekicilikler turistik ürünü oluşturur.

Turistik varlıklar iki büyük grupta toplanabilir.

a) Tabii varlıklar

b) İnsan tarafından meydana getirilen varlıklar

Tabii varlıklar; iklim, kaplıca, şifalı su kaynakları, manzara, deniz, göl, akarsular, plaj, bitki örtüsü, arazinin yapısı ve şekli.

İnsan tarafından meydana getirilen varlıklar;sanat şehirleri, tarihi eser ve anıtlar, müzeler, baraj ve köprüler, stadyumlar, üniversite binaları, cami ve kiliseler, gelenek ve görenekler, dil, din, kültür, sanat, festivaller, bayramlar, sportif faaliyetler, sergi ve fuarlar, turizm sektörünü oluşturan ulaşım,konaklama, eğlendirici ve canlandırıcı donatım ve turizm organizasyonunun yapısı gibi elemanlardan oluşur.

3.Turistik ürün;

- Çekicilik(привлекательность)

- Yararlılık(PoeТzap)

- Kolay elde edilebilirlik

faktörlerinin bir bileşimidir.

Ccedil;ekicilik

Turistik çekicilik, bir ülke, bir bölge ya da turistik işletmeye talebi yönlendiren turist akışını sağlayan faktörlerdir. Çekicilik faktörü yerve olay çekiciliği şeklinde oluşur.Yer çekiciliği, turisti bir bölgeye gitmek için harekete geçiren itici faktörler. Pamukkale, Kapadokya, İsviçre Alpleri, Niagara Şelalesi gibi.

Olay çekiciliği, turisti bir destinasyona gitmek için harekete getiren önemli bir olaydır. Olimpiyat oyunları, Uluslararası İstanbul Festivali

Yararlılık

Yararlılık faktörü, çekicilik faktörünün tamamlayıcısıdır, Bunlar olmasa çekicilik faktörü etkinliğini kaybeder. Konaklama tesisleri, restoranlar, eğlence yerleri gibi.

Kolay Elde Edilebilirlik

Bu da çekicilik faktörünü tamamlayan elemandır. Turistik destinasyona zaman ve fiyat bakımından kolay gidilebilmesini ifade eder.

 

4.Ürün Yaşam Eğrisi

 


Hİzmet Yaşam Eğrİsİ Modelİ

Giriş(Girişimcilik):

Bu aşamada, birey pazardaki ihtiyacı belirledikten sonra, sınırlı sayıda insana, genellikle tek bir merkezden hizmet sunar.

Çoğu girişimci bu aşamadan öteye gidemese de bazıları daha büyük ve ek tesislere geçerek büyümeyi düşünür.

Gelişme(büyüme):

Çok Merkezli Yapılanma: Başarılı olan girişimci sınırlı sayıdaki tesislerine yeni tesisler ekler. Bundan sonra işletme yeterli büyüklükte seri üretim yapabilecek konumdadır.

Artık gelişen fikir karlı bir iş olarak algılanmaya başlamıştır. İşletme, rakip firmaları satın alarak, leasing ya da franchising yolu ile, açılan yeni işletmeler ile ya da hepsiyle büyümeye başlar.

Olgunlaşma:

Yeni açılan tesislerin sayısında azalma olurken, gelir düzeyi sabitlenmeye başlar

Ò Değişen demografik özellikler

Ò Değişen tüketici istek ve ihtiyaçları

Ò Artan rekabet

Ò Yeni ürünlerin gelişmesi

Ò Düşüş/Yeniden Yapılanma:

Ò Hizmet işletmelerinin yaşamları da sona erebilir. Yeni ürün geliştirilmediği ya da yeni pazarlar bulunmadığı sürece düşüş kaçınılmaz olacaktır.

 

5.Büyüme Stratejİlerİ

PAZARA SOKULMA stratejisinde hedef alınan pazar, mal veya

hizmetlerde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Aynı mal veya

hizmetler, aynı müşterilere daha fazla satılmaya çalışılır.

PAZAR GELİŞTİRME stratejisinde aynı mal veya hizmet yeni bir

pazara, başka bir deyişle yeni müşterilere satılmaya çalışılır.

ÜRÜN GELİŞTİRME stratejisinde bu kez değişen pazar değil,

sunulan mal veya hizmetlerdir. İşletme müşterilerine yeni ürünler

önererek, büyümeye gayret eder.

ÇEŞİTLENDİRME stratejisinde işletme hem o güne kadar yabancı

olduğu işlere girecek veya ürünler üretecek, hem de yeni pazarlara

açılacaktır.


Date: 2015-12-24; view: 1036


<== previous page | next page ==>
The role of policy issues in vote choice. | Büyüme Stratejileri
doclecture.net - lectures - 2014-2022 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)