Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Daňový mix.

Daňová kvóta - podíl daňové povinnosti na HDP v %, ukazatel daňového zatížení (i pro mezinárodní srovnání)

Daňový mix - stanovení daňových zdrojů (zpravidla dva až tři hlavní, případně doplňkově další) a daňového určení (rozdělení daňového výnosu v rozpočtové soustavě)

Nová daňová soustava: 1. 1. 1993, od této doby mnoho změn

Daně:

→ Přímé (z příjmů, majetkové),

→ Nepřímé (všeobecné, selektivní)

→ Ostatní (pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění)

V ČR je v porovnání se zahraničím vysoké zatížení právě „ostatními“ daněmi

→ Přímé daně

A) Daně z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)

● veškeré zdanitelné příjmy jednotlivců, uspořádané do pěti dílčích základů daně (příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu, ostatní příjmy),

● poplatníkem je fyzická osoba, daňoví rezidenti /nerezidenti,

● odpočty (preferované výdaje),

● slevy na dani (na poplatníka, na vyživovanou osobu, na zaměstnance se zdrav. postižením),

● sazba daně 15 %.

Daň z příjmů právnických osob (DPPO)

● veškeré příjmy z činnosti a z nakládání s majetkem, u nepodnikatelských subjektů jen příjmy z činností uskutečňovaných za účelem dosahování zisku,

● základ daně se odvozuje od účetního výsledku hospodaření (před zdaněním),

● odpočty a slevy na dani se využívají v menší míře než u DPFO,

● sazba daně 15 %.

B) Daně majetkové

 

Daň z nemovitých věcí

● dvě části: daň z pozemků, daň ze staveb a jednotek,

● poplatníkem je zpravidla vlastník, ale může to být např. i nájemce, stavebník i uživatel,

● předmětem daně z pozemků – zemědělská / nezemědělská půda,● daň ze staveb a jednotek – zastavěná plocha, upravená podlahová plocha,

● sazba diferencovaná, možná vynětí z předmětu daně,

● zdaňovacím obdobím rok.

Daň z nabytí nemovitých věcí

● jednorázová daň, spojená s úplatným nabytím nemovitých věcí na území ČR,

● poplatník se určuje podle způsobu nabytí (nabyvatel, převodce),

● předmětem je úplatné nabytí vlastnického nebo spoluvlastnického práva k nemovité věci,

● poplatník je povinen podat daňové přiznání.

Daň silniční

● poplatníkem provozovatel vozidla, nebo zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci,

● předmětem silniční motorová vozidla nad 3,5 t určená k přepravě nákladu, vozidla do 3,5 t jen pokud slouží k podnikání,

● základ daně – zdvihový objem válců v motoru v cm3, hmotnost v tunách, zatížení náprav.

→ Nepřímé daně

A) Univerzální


Date: 2015-12-24; view: 2176


<== previous page | next page ==>
Princip platební schopnosti | Sociální dávky
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.008 sec.)