Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


WYMIANA KARTY POBYTU

Wniosek o wymianę karty pobytu, należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.

Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić posiadaną kartę pobytu w przypadku:

1. zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;

2. zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;

3. jej utraty;

4. jej uszkodzenia;

5. przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją: „ochrona międzynarodowa przyznana przez ...”

6. przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

 

7.4 ORGAN WYMIENIAJĄCY KARTĘ POBYTU

Wymiany karty pobytu dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Za wymianę karty pobytu pobiera się opłatę w wysokości 50 zł. Opłatę należy uiścić przy złożeniu wnioskuna konto właściwego wojewody.

Wnioseko wymianę karty składa się na formularzu. Cudzoziemiec ubiegający się o wymianę karty pobytu jest obowiązany przedstawić ważny dokument podróży, i dołączyć do wniosku:

1) 2 aktualne fotografie osoby objętej wnioskiem, wykonane w odpowiednim formacie;

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.

W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeżeli cudzoziemiec ubiegający się o wymianę karty pobytu nie posiada i nie ma możliwości uzyskania ważnego dokumentu podróży, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

UTRATA LUB USZKODZENIE KARTY POBYTU

 

W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu, cudzoziemiec jest obowiązany zawiadomić o tym wojewodę, który ją wydał, w terminie 3 dni od dnia jej utraty lub uszkodzenia.

Zgłoszenia należy dokonać na specjalnie przeznaczonym do tego formularzu.

Wojewoda jest obowiązany wydać cudzoziemcowinieodpłatne zaświadczeniepotwierdzające powyższy faktważne przez okres 2 miesięcy.

W przypadku odzyskaniautraconej karty pobytu cudzoziemiec jest obowiązany, w terminie 3 dni od dnia jej odzyskania, zawiadomić o tym wojewodę, który wydał kartę i zwrócić niezwłocznie temu organowi odzyskaną kartę pobytu, jeżeli w miejsce utraconej karty pobytu wydano już nową. 

ZWROT KARTY POBYTU

Cudzoziemiec jest obowiązany zwrócić kartę pobytu organowi, który ją wydał, gdy:

1. nabył obywatelstwo polskie;

2. wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności tego dokumentu;

3. wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

4. wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy;

5. wydano decyzję o cofnięciu mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

6. wydana decyzja o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt czasowy wygasła z mocy prawa;

7. wydana decyzja o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt stały wygasła z mocy prawa;

8. wydana decyzja o udzielaniu mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych wygasła z mocy prawa.

Kartę pobytu należy zwrócić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym:

1. cudzoziemcowi doręczono dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego albo

2. decyzja, o której mowa w pkt 2-8, stała się ostateczna albo wygasła.

Organ, któremu zwrócono kartę pobytu, wydaje na wniosek cudzoziemca nieodpłatnie zaświadczenie o zwrocie karty pobytu ważne przez okres 30 dni.

 

7.7 PODRÓŻOWANIE NA PODSTAWIE KARTY POBYTU

Cudzoziemiec może podróżować i przebywać na terytorium państw obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180 dniowego okresu jeśli posiada ważną kartę pobytu oraz:

· posiada ważny dokument podróży,

· potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz

· posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
a także

· nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu
do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Ponadto dane cudzoziemca nie powinny znajdować się w krajowym wykazie wpisów do celów odmowy wjazdu danego państwa członkowskiego.

 

Do państw obszaru Schengen należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Liechtenstein, Szwajcaria, Norwegia i Islandia (ostatnie 4 państwa to państwa obszaru Schengen nie należące do UE).

Należy podkreślić, iż: Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Bułgaria, Rumunia oraz Chorwacja są państwami członkowskimi UE, które nie należą do państw obszaru Schengen.


ROZDZIAŁ VIII - POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Strona niezadowolona z decyzji właściwego wojewody wydanej w sprawie: zezwolenia
na pobyt czasowy/ zezwolenia na pobyty stały / zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE / zmiany lub cofania wymienionych zezwoleń/ przedłużenia wizy / wydania lub wymiany karty pobytu posiada prawo wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, z odwołaniem do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Odwołanie wnosi się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję.Osoba składająca odwołanie obowiązana jest złożyć pod nim własnoręczny podpis.

Strona niezadowolona z postanowienia właściwego wojewody o odmowie wszczęcia postępowania posiada prawo złożenia zażalenia w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie wnosi się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję. Osoba składająca odwołanie obowiązana jest złożyć pod nim własnoręczny podpis.

Sposoby i instrukcje zaskarżenia wydanych decyzji lub postanowień znajdują się również w pouczeniach w nich zawartych.

W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania strona może wnieść zażalenie na bezczynność wojewody, który zawiadomił o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Zażalenie wnosi się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.Osoba wnosząca zażalenie obowiązana jest złożyć pod nim własnoręczny podpis.

Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie Zagadnienia Ogólne (patrz rozdział II).

UCHYBIENIE TERMINU

W przypadku uchybienia terminu do złożenia odwołania od decyzji lub zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania cudzoziemiec w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu może wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu. Cudzoziemiec powinien uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy wnieść odwołanie lub złożyć zażalenie.

Złożenie zażalenia na bezczynność organu nie jest opatrzone terminami do jego złożenia.

8.2 ZAPOZNANIE SIĘ Z AKTAMI SPRAWY

W przypadku chęci zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym strona lub pełnomocnik powinni telefonicznie skontaktować się z sekretariatem Wydziału Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców - tel. (22) 60 175 14, w celu uzgodnienia dokładnego terminu stawienia się w Punkcie Obsługi Cudzoziemców Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie.

Informacja telefoniczna o sprawie udzielana jest w dni robocze, oprócz środy w godz. 10.00 - 15.00.

8.3 SPOSOBY SKŁADANIA WNIOSKÓW, DOKUMENTÓW, WYJAŚNIEŃ,
OŚWIADCZEŃ

SKŁADANE DOKUMENTY POWINNY BYĆ:

· oryginałami lub kopiami potwierdzonymi urzędowo za zgodność z oryginałem. Okazując oryginał cudzoziemiec może potwierdzić kopię dokumentu za zgodność
z oryginałem w Biurze Podawczym Urzędu do Spraw Cudzoziemców:
ul. Koszykowa 16; 00 –564 Warszawa, w godz.: 8.15 – 16.00.

· przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Dokumenty (wnioski, wyjaśnienia, oświadczenia) można składać również:

· Za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Koszykowa 16;
00 –564 Warszawa.

· Bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu do Spraw Cudzoziemców:
ul. Koszykowa 16; 00 –564 Warszawa, w godz.: 8.15 – 16.00.

 

 

SKARGA

Od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców stronie przysługuje możliwość złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Strona składa skargę za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję ostateczną nie legalizuje pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.


Oświadczenie

Pouczenie otrzymałem/otrzymałam w języku .......................................................................

W przypadku ubiegania się o przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą wręcza się rozdziały: I, II, III, VIII

W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy wręcza się rozdziały: I, II, IV, VII, VIII

W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały wręcza się rozdziały: I, II, V, VII, VIII

W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wręcza się rozdziały: I, II, VI, VII, VIII

............................................................ ..........................................................................................

(miejscowość, data) podpis wnioskodawcy/wnioskodawczyni

lub przedstawiciela prawnego

 

 

...................................................................

ewentualnie podpis tłumacza


Date: 2015-12-24; view: 858


<== previous page | next page ==>
WYDANIE KARTY POBYTU | Production by electrons
doclecture.net - lectures - 2014-2020 year. Copyright infringement or personal data (0.005 sec.)