Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


WYDANIE KARTY POBYTU

Kartę pobytu wydaje wojewoda, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Kartę pobytu wydaje się z urzędu w przypadku udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (zob pkt 4.6.8 pkt I).

Po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną karta pobytu jest wydawana na wniosek cudzoziemca, któremu udzielono tego zezwolenia.

 

Pierwszą kartę pobytu w przypadku udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydaje się z urzędu. Kolejne karty pobytu są wydawane na wniosek cudzoziemca.

Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu. Kartę pobytu wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Za wydanie lub wymianę karty pobytu pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.

Opłatę należy uiścić na konto właściwego wojewody przed wydaniem karty pobytu.

Wnioseko wydanie karty składa się na formularzu. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie karty pobytu jest obowiązany przedstawić ważny dokument podróży, i dołączyć do wniosku:

1) 2 aktualne fotografie, wykonane w odpowiednim formacie;

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.

W szczególnie uzasadnionym przypadku, jeżeli cudzoziemiec ubiegający się o wydanie karty pobytu nie posiada i nie ma możliwości uzyskania ważnego dokumentu podróży, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

Opłaty nie pobiera się:

- gdy wydany lub wymieniony dokument zawierał wady techniczne oraz

- w przypadku wymiany karty pobytu z powodu przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją: „ochrona międzynarodowa przyznana przez ...” lub z powodu przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Ulga w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu wynosi 50%, i przysługuje cudzoziemcom:

1) którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;2) których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.

W przypadku zawinionej utraty lub zawinionego zniszczenia opłatę za wymianę karty pobytu podwyższa się do 300%. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy o cudzoziemcach.


Date: 2015-12-24; view: 716


<== previous page | next page ==>
 | WYMIANA KARTY POBYTU
doclecture.net - lectures - 2014-2020 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)