Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


DODATKOWE WYMOGI DOT. WNIOSKU 2 page

Cudzoziemcowi, który złożył wniosek o przedłużenie wizy w ww. terminie wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Jeżeli termin
do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalnyod dnia złożenia wniosku do czasu wydania decyzji ostatecznej
w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej.

Jeżeli postępowaniew sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej zostanie zawieszone na wniosek cudzoziemca, jego pobytw tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

UWAGA:

Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania
po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać
do kraju pochodzenia.

3.5 ROZSTRZYGNIĘCIE

Rozstrzygnięcie w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej następuje w drodze decyzji. Przedłużoną wizę Schengen lub wizę krajową zamieszcza się w dokumencie podróży
w formie naklejki.

DOKUMENTY

Cudzoziemiec ubiegający się o przedłużenie: wizy Schengen lub wizy krajowejobowiązany jest: złożyć wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej, przedstawić ważny dokument podróży, uzasadnić wniosek oraz dołączyć do wniosku:

1. aktualną fotografię – nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną
w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia powinna przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

2. dokumenty potwierdzające:

· cel pobytu i konieczność przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej,

· posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem,· wiarygodność deklaracji o zamiarze opuszczenia terytorium Polski przed upływem terminu ważności wizy,

· posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku- w przypadku przedłużenia wizy krajowej,

· posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu oraz, co do zasady ważnego na całym terytorium państw obszaru Schengen, pokrywającego wszelkie wydatki, o których wyżej mowa - w przypadku przedłużenia wizy Schengen,

· inne okoliczności podane we wniosku.

WYMOGI DOTYCZĄCE DOKUMENTU PODRÓŻY:

Cudzoziemiec ubiegający się o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej przedstawia do wglądu dokument podróży spełniający kryteria:

1) jego okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, o którą się ubiega (chyba że zachodzi pilny przypadek uzasadniony słusznym interesem cudzoziemca);

2) zawiera przynajmniej dwie wolne strony;

3) został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.


ROZDZIAŁ IV - ZEWOLENIE NA POBYT CZASOWY

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, z wyjątkiem zezwolenia na pobyt czasowy udzielanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

 

4.1 CELE POBYTU DLA KTÓRYCH UDZIELA SIĘ LUB MOŻNA UDZIELIĆ ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

 

1. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy

 

2. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 

3. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCA DELEGOWANEGO PRZEZ PRACODAWCĘ ZAGRANICZNEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJgdy celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

4. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZNIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ jeżeli celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium

 

5. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ NA STUDIACHgdy celem pobytu cudzoziemca jestkształcenie się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia, stanowiących stacjonarne studia wyższe lub stacjonarne studia doktoranckie również gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zezwolenie jest także udzielane cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na tych studiach w języku polskim.

 

6. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCHudziela się cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej z jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), zatwierdzoną w tym celu przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie decyzji .

 

7. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY DLA CZŁONKÓW RODZIN OBYWATELI RPudziela się cudzoziemcowi, który pozostaje w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z obywatelem RP, albo cudzoziemcowi, który jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem RP i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela RP

 

    1. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY DLA CZŁONKÓW RODZIN CUDZOZIEMCÓW udziela się cudzoziemcowi, który pozostaje w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium RP na określonej podstawie albo jest małoletnim dzieckiem tego cudzoziemca lub małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium RP

 

9. POBYT NA TERYTORIUM RP CUDZOZIEMCÓW BĘDĄCYCH OFIARAMI HANDLU LUDŹMI. Cudzoziemcowi, w stosunku do którego istnieje domniemanie, że jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego, wydaje się zaświadczenie potwierdzające istnienie tego domniemania. Zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi udziela się cudzoziemcowi, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki: 1) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) podjął współpracę z organem prowadzącym postępowanie karne w sprawie przestępstwa handlu ludźmi, 3) zerwał kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa, ww. przestępstwa

 

10. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY ZE WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI WYMAGAJĄCE KRÓTKOTRWAŁEGO POBYTU możnaudzielić cudzoziemcowi, jeżeli: 1) jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub 2) obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista, lub 3) obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polski

 

11. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY ZE WZGLĘDU NA INNE OKOLICZNOŚCIudziela się lub można udzielić ze względu na różnego typu okoliczności. Udziela się go między innymi kiedy celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest nauka lub szkolenie zawodowe. Powyższego zezwolenia udziela się również absolwentom polskich uczelni poszukującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy. Można go również udzielić cudzoziemcom prowadzącym w Polsce życie rodzinne.

 

DODATKOWE WYMOGI DOT. WNIOSKU

Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie został złożony przez cudzoziemca osobiście, np. wysłany pocztą, wojewoda wzywa go do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku cudzoziemca będącego:

1) osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa opiekun ustanowiony przez sąd;

3) osobą małoletnią bez opieki – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa kurator.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.

Powyższy obowiązeknie dotyczy cudzoziemców,:

- którzy nie ukończyli 6 roku życialub

- od których pobranie odcisków linii papilarnychjest fizycznie niemożliwe lub

- którzy ubiegają się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (zob. pkt 4.6.8 pkt I).

Jeśli cudzoziemiec nie złoży odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć jest do tego obowiązany, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia.

W przypadku udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną karta pobytu jest wydawana na wniosek cudzoziemca, któremu udzielono tego zezwolenia (członek rodziny). Odciski linii papilarnych składa ten cudzoziemiec przy składaniu wniosku o wydanie karty pobytu.

Dane w postaci odcisków linii papilarnych pobranych w celu wydania karty pobytu przechowuje się w odpowiednich rejestrach do czasu wpisania do tych rejestrów potwierdzenia odbioru karty pobytu przez organ wydający kartę pobytu, po wydaniu karty pobytu dane te są kasowane.

W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzji o odmowie wydania lub wymiany karty pobytu, dane w postaci odcisków linii papilarnych przechowuje się w w/w rejestrach, do czasu wpisania informacji o wydaniu tych decyzji do rejestrów, gdy decyzje te stały się prawomocne.

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminiepobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna (np. po upływie 14 dni od jej doręczenia jeśli nie zostanie złożone od niej odwołanie).

Jeżeli postępowaniew sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostanie zawieszone na wniosek cudzoziemca, jego pobytw tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

UWAGA:

Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania
po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać
do kraju pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę, jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym.

4.3 INNE WAŻNE INFORMACJE

Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy ma obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia.

Zezwolenie na pobyt czasowy wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania przez cudzoziemca kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub obywatelstwa polskiego.

 

4.4 ORGAN ROZPATRUJĄCY WNIOSEK

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

 

DOKUMENTY

Cudzoziemiec obowiązany jest:

· przedstawić ważny dokument podróży. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.składając wniosek cudzoziemiec powinien jak najbardziej szczegółowo w uzasadnieniu napisać dlaczego nie masz możliwości uzyskać dokumentu podróży i wymienić działania jakie podjął aby go zdobyć.Może być również wezwany do przedstawienia dokumentów potwierdzających podjęcie tych działań. Przedstawiony zamiast dokumentu podróży dokument tożsamości powinien w sposób nie budzący wątpliwości identyfikować cudzoziemca

· złożyć wypełniony formularz wniosku oraz dołączyć do wniosku:

Ø 4 aktualne fotografie - nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Ø Informację starosty, dotyczącą tzw. testu rynku pracy,o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (wyjątki od wymogu dostarczenia dokumentu są określone w rozdziale dotyczącym szczegółowych informacji o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę)

Uwaga – brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów stanowi brak formalny wniosku, który w przypadku nieuzupełnienia po wezwaniu przez wojewodę prowadzącego sprawę spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania

 

Ø dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

Øpotwierdzenie uiszczeniaopłaty skarbowej;

Ø dokumenty potwierdzające posiadanieubezpieczenia zdrowotnego (np. polisy lub zaświadczenia z ZUS) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ww. dokumenty należy dołączyć w przypadku ubiegania się o udzielenie: zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (pkt 1);zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (pkt 2);zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 3), zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej (pkt 4),zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach (pkt 5), zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (pkt 6),zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców (pkt 8), zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności (pkt 11)

 

Ø dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu (np. zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu, zaświadczenia z ZUS itp.) wystar­czającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Wysokość miesięcznego dochodu powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.18)), w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu. (Powinna przekraczać 456 zł dla osób w rodzinie lub 542 zł dla osób samotnie gospodarujących) Ww. dokumenty należy dołączyć w przypadku ubiegania się o udzielenie:zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (pkt 1); zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 3)zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej (pkt 4), zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców (pkt 8), zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności takie jak szkolenie zawodowe lub poszukiwanie w Polsce pracy przez absolwenta polskiej uczelni (pkt 11)

 

Ø dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do kraju pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. (np. czeki podróżne, zaświadczenia o wysokości limitu kart kredytowych, informacje o przyznanych stypendiach, itp.)Ww. dokumenty należy dołączyć w przypadku ubiegania się o udzielenie: zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach (pkt 5), zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (pkt 6), zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności w celu odbywania lub kontynuacji nauki (pkt 11). Minimalną wysokość tych środków oraz dokumenty mogące potwierdzić ich uzyskanie określają trzy odrębne rozporządzenia wykonawcze do ustawy o cudzoziemcach.

 

Ø dokumenty potwierdzające zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania (np. zaświadczenia o zameldowaniu lub umowy najmu mieszkania)należy dołączyć w przypadku ubiegania się o udzielenie: zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (pkt 1); zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 3), zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej (pkt 4), zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców (pkt 8), zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności (pkt 11).

WYJĄTEK

Wymóg dot. przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie: stabilnego i regularnego źródła dochodu, ubezpieczenia zdrowotnego oraz zapewnionego miejsca zamieszkania nie dotyczy m.in.: małżonków obywateli polskich oraz ofiar handlu ludźmi.

 

4.6 SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOT. ZEZWOLEŃ NA POBYT CZASOWY

4.6.1. ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

 

Cudzoziemiec powinien spełniać warunki dotyczące posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz posiadania zapewnionego na terytorium RP miejsca zamieszkania (zob. pkt 4.5)

Do wniosku o udzielenie lub zmianęzezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec powinien dołączyć informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

O udzielenie tych informacji występuje podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi (potocznie - pracodawca).

Wymogu tego nie stosuje się, gdy:

1) zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia wyżej wymienionej informacji starosty (art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), lub

2) cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub

3) cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (czyli w rozporządzeniu określającym przypadki, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na warunki płacy i lokalnego rynku pracy)

4) cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami.

Warunkiem udzielenia zezwolenia jest ponadto odpowiednia wysokość wynagrodzenia, określona w posiadanej przez cudzoziemca umowie z podmiotem (pracodawcą) powierzającym wykonywanie pracy, będącej podstawą wykonywania pracy, zawartej w formie pisemnej, która nie powinna być niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Wymogu tego nie stosuje się, gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami.


Date: 2015-12-24; view: 913


<== previous page | next page ==>
DODATKOWE WYMOGI DOT. WNIOSKU 1 page | DODATKOWE WYMOGI DOT. WNIOSKU 3 page
doclecture.net - lectures - 2014-2023 year. Copyright infringement or personal data (0.013 sec.)