Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


DODATKOWE WYMOGI DOT. WNIOSKU 1 page

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 30.12.2013 r., poz. 1650).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U.
    z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2008, str. 1 z późn. zm.).

 

2.2 WARUNKI POBYTU CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RP

Cudzoziemiec w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży oraz dokumenty uprawniające go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są wymagane.

Cudzoziemiec może podróżować i przebywać na terytorium państw obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180 dniowego okresu jeśli posiada ważną wizę krajową lub ważną kartę pobytu oraz:

posiada ważny dokument podróży,

potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz

posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
a także

nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu
do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Ponadto dane cudzoziemca nie powinny znajdować się w krajowym wykazie wpisów do celów odmowy wjazdu danego państwa członkowskiego.

Do państw obszaru Schengen należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia (ostatnie 4 państwa to państwa obszaru Schengen nie należące do UE).

Należy podkreślić, iż: Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Chorwacja, Bułgaria oraz Rumunia są państwami członkowskimi UE, które nie należą do państw obszaru Schengen.

Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem okresu pobytu objętego wizą Schengen lub wizą krajową oraz przed upływem okresu ważności tej wizy, jeśli nie posiada uprawnienia do kontynuowania pobytu na tym terytorium.

Cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub jednostronnego zniesienia obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, jest obowiązany opuścić to terytorium przed upływem terminu okresu ruchu bezwizowegoprzewidzianego w umowie międzynarodowej, w jednostronnym zniesieniu obowiązku wizowego lub w w/w rozporządzeniu, jeśli nie posiada uprawnienia do kontynuowania pobytu na tym terytorium.Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli nie posiada uprawnienia do kontynuowania pobytu na tym terytorium, w szczególności nie uzyskał kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały albo zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia mu wizy Schengen lub wizy krajowej, udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona. Uwaga: w przypadku zastosowania się do tego obowiązku nie będzie wydawana decyzja o zobowiązaniu do powrotu i nie będzie orzekany zakaz wjazdu.

Pobyt cudzoziemca na terytorium RP w powyższym okresie uważa się za legalny, chyba że wniosek o przedłużenie mu wizy Schengen lub wizy krajowej lub o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE został złożony po upływie okresu jego legalnego pobytu na tym terytorium.

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganej wizy, zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały, albo zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a także wykonywanie pracy bądź podjęcie działalności gospodarczej niezgodnie z obowiązującymi przepisami naraża cudzoziemca na wydanie decyzji orzekającej o zobowiązaniu do powrotu i zakazie ponownego przyjazdu na terytorium Polski lub na terytorium Polski oraz na terytorium państw obszaru państw Schengen przez okres od 6 miesięcy do 3 lat.

 

2.3 WYMOGI DOT. WNIOSKÓW, DOKUMENTÓW, WYJAŚNIEŃ, OŚWIADCZEŃ

Wnioski, podania oraz dokumenty w sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być:

sporządzone w języku polskim;

oryginałami lub kopiami potwierdzonymi urzędowo za zgodność z oryginałem;

zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność
z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym - nie dotyczy dokumentów tożsamości (podróży);

przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego - w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, służących za dowód w postępowaniu, np. obcych aktów stanu cywilnego, umów itd. Uwaga:obowiązek przedstawienia tłumaczenianie dotyczydokumentu podróży.

2.4 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa załatwienie sprawy:

wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca,

szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Załatwienie sprawy dot. udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

w postępowaniu odwoławczym powinno zakończyć się w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania.

Przed wydaniem decyzji o udzieleniu: zezwolenia na pobyt czasowy / zezwolenia na pobyt stały / zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - właściwy wojewoda jest obowiązany zwrócić się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów, z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.Powyższy wymóg nie dotyczy dzieci, które nie ukończyły 13 lat w dniu złożenia wniosku.

Mając na uwadze fakt, iż ww. organy są obowiązane do przekazania żądanych informacji
w terminie 30 dni należy spodziewać się, iżpostępowanie w sprawie będzie trwało ponad 30 dni.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach, organ pierwszej lub drugiej instancji obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

2.5 PEŁNOMOCNICTWO

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu;

pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;

wraz zpełnomocnictwem do akt sprawy należy dołączyćdowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł;

w przypadku pełnomocnictw szczególnych(udzielonych do szczegółowo wymienionych postępowań)udzielone pełnomocnictwo powinno upoważniać do reprezentowania cudzoziemca w konkretnym postępowaniu zarówno przed właściwym wojewodą jak i przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

2.6 DORĘCZANIE KORESPONDENCJI

Wszystkie pisma (zawiadomienia, wezwania, decyzje, postanowienia itp.) doręczane są
za pokwitowaniem przez pocztę, względnie przez urzędników organu pierwszej lub drugiej instancji.

Pisma są doręczane pod wskazanym przez stronę adresem lub w każdym miejscu, gdzie się ją zastanie.

Cudzoziemcom pozbawionym wolności pisma doręcza się za pośrednictwem administracji zakładu, w którym przebywają.

ZMIANA ADRESU

W toku postępowania strony (cudzoziemcy) oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ przed którym toczy się aktualnie ich sprawa o każdej zmianie swego adresu.
W trakcie postępowania, pisma przesyłane są zawsze na adres dla doręczeń, który jako ostatni został wskazany danemu organowi.

W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem uznaje się za skuteczne (np. w przypadku takiego doręczenia decyzji termin do złożenia odwołania, będzie biegł nawet jeśli cudzoziemiec lub jego pełnomocnik decyzji tej faktycznie nie odebrali z powodu zmiany adresu)

NIEOBECNOŚĆ ADRESATA: W przypadku nieobecności adresata pod wskazanym przez niego adresem pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.

PISMA DORĘCZA SIĘ:

Stronie, czyli cudzoziemcowi,pod wskazanym przez niego adresem, a gdy działa on przez przedstawiciela (np. kuratora) - temu przedstawicielowi.

o Strona jest obowiązana potwierdzić odbiór pisma swoim podpisem
ze wskazaniem daty doręczenia. Jeżeli uchyli się ona od potwierdzenia doręczenia, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże osobę, która odebrała pismo i przyczynę braku jej podpisu.

o Jeżeli strona odmówi przyjęcia pisma przesłanego przez pocztę albo doręczonego w inny sposób, pismo zostanie zwrócone nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. W takim przypadku uznaje się, że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

Pełnomocnikowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, Strona wyznacza jednego z nich jako właściwego do spraw doręczeń i powiadamia o tym organ prowadzący postępowanie. Jeżeli cudzoziemiec nie wyznaczy takiego pełnomocnika, pisma doręcza się tylko jednemu pełnomocnikowi.Pełnomocnika dotyczą takie same zasady potwierdzenia odbioru pisma jak stronę.

W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI DORĘCZENIA PISMA WE WSKAZANY WYŻEJ SPOSÓB:

poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez pocztę,

pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.

Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie
7 dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

W przypadku niepodjęcia przesyłki w ww. terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie
o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia ww. okresu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

2.7 DORĘCZENIA PRZESYŁEK W PRZYPADKU WYJAZDU ZA GRANICĘ

W przypadku wyjazdu za granicę należy wskazać osobę, która przebywa w Polsce i będzie odbierać korespondencję cudzoziemca w jego imieniu (tzw. pełnomocnika do spraw doręczeń
w kraju) i powiadomić o tym organ
prowadzący postępowanie w sprawie. W razie niedopełnienia ww. obowiązku, pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem.

Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce. W przypadku niewskazania pełnomocnika do doręczeń w Polsce przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

2.8 WYMÓG ZACHOWANIA TERMINU

Wnioski i podania sporządzone w języku polskim składa się w określonym dla dokonania danej czynności terminie.

Termin do dokonania określonej czynności uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem przedłożenia, do organu administracji publicznej,

nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,

złożone w polskim urzędzie konsularnym,

złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej,

złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku,

złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Pisma można również składać bezpośrednio do organu rozpatrującego sprawę.

 

Ponadto za datę dokonania określonej czynności przyjmuje się:

w przypadku doręczenia za pośrednictwemzagranicznej placówki pocztowej datę wpływu do polskiej placówki pocztowej (data stempla pocztowego polskiej placówki pocztowej);

w przypadku doręczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej (przesyłki nadanej zarówno
w Polsce jak i za granicą) datę wpływu do właściwego organu.

W przypadku uchybienia terminu wyznaczonego w wezwaniu cudzoziemiec w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu może wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu. Cudzoziemiec powinien uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy uzupełnić dokumenty, które wymienione były w wezwaniu lub dokonać wymienionych w nim czynności.

2.9 ZAPOZNANIE SIĘ Z AKTAMI SPRAWY

W każdym stadium postępowania strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii (np. zdjęć) lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Opłata skarbowa od poświadczenia zgodności odpisu lub kopii żądanego z akt sprawy dokumentuod każdej pełnej lub zaczętej strony wynosi5 zł.

Czynny udział w postępowaniu. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona może zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, uzupełnić złożony wniosek oraz złożyć oświadczenie do protokołu.

2.10 OPŁATA SKARBOWA

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za poszczególne formy legalizacji pobytu powstaje
z chwilą złożenia wniosku do wojewody.
Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek właściwego organu podatkowego, którym jestwójt (burmistrz, prezydent miasta). Składający wniosek lub inne podanie zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega m. in.:

udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - 340 zł

udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - 440 zł

udzielenie zezwolenia na pobyt stały - 640 zł

udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - 640 zł

przedłużenie wizy krajowej - 406 zł

fakultatywne przedłużenie wizy Schengen 30 euro

decyzja inna niż ww., do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego - 10 zł

wydanie zaświadczenia - 17 zł

złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł

Jeżeli strona nie uiści opłaty skarbowej wraz ze złożeniem wniosku, organ prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tej należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni,
a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należność nie zostanie uiszczona wniosek podlega zwrotowi.
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia znajduje się w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony w sytuacji, gdy mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty. Zgodnie natomiast z treścią art. 12 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).


ROZDZIAŁ III - PRZEDŁUŻENIE WIZY

3.1 ORGAN ROZPATRUJĄCY WNIOSEK

Wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowejskłada się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

3.2 PRZEDŁUŻENIE WIZY KRAJOWEJ

Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przedłużyć okres ważności wydanej przez organ polski wizy krajowej (o symbolu D) lub okres pobytu objęty tą wizą, jeżeli są spełnione łącznienastępujące warunki:

1) przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo ze względów humanitarnych nie może on opuścić tego terytorium przed upływem terminu ważności wizy krajowej lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu;

2) zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy krajowej, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej;

3) okoliczności sprawy nie wskazują, żecel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany;

4) nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

OKRES POBYTU

Wizę krajową można przedłużyć jednokrotnie.Okres pobytuna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekroczyć okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej tj. 1 roku (wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu).

Pobyt w szpitalu

Cudzoziemcowi przebywającemu w szpitalu, którego stan zdrowia wyklucza możliwość opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłuża się okres ważności wydanej wizy krajowej lub okres pobytu objęty tą wizą do dnia, w którym stan jego zdrowia pozwoli
na opuszczenie tego terytorium.

UWAGA: Okres ważności wizy nie zawsze odpowiada okresowi pobytu, do którego uprawnia wiza.

 

3.3 PRZEDŁUŻENIE WIZY SCHENGEN

Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przedłużyć okres ważności wydanej przez organ polski lub organ innego państwa obszaru Schengen wizy Schengen (o symbolu C) ważnej również na terytorium Polski lub długość pobytu objętego tą wizą, jeżeli:

Ø wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie przez niego terytorium państw członkowskich przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu.

Ww. przedłużenie wizy jest bezpłatne.

Ø przedstawi dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności lub okresu pobytu.

Za ww. przedłużenie pobiera się opłatę w wysokości 30 EURO.

 

OKRES POBYTU

Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przedłużonej wizy nie powinien przekroczyć maksymalnego okresu pobytu przewidzianego dla danego typu wizy tj. 90 dniw okresie 180 dniprzypadku wizy Schengen(wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu).

UWAGA: Okres ważności wizy nie zawsze odpowiada okresowi pobytu, do którego uprawnia wiza.

3.4 TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć pobyt na podstawie:

wizy Schengen

wizy krajowej

jest obowiązany złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu wniosek o przedłużenie wizy nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej po terminie, o którym mowa wyżej, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia tej wizy.


Date: 2015-12-24; view: 863


<== previous page | next page ==>
Are Predicted 1798 Food Shortages Coming True? | DODATKOWE WYMOGI DOT. WNIOSKU 2 page
doclecture.net - lectures - 2014-2023 year. Copyright infringement or personal data (0.017 sec.)