Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Ukazatele efektivnosti investic

a) čistá současná hodnota

b) index rentability

c) všechny správně

d) ani jedna není správně

328) Do Investičního majetku nepatří:

a) žádné hospodářské zvířata ???

b) trvalé zemědělské porosty

c) stádo reprodukční

d) nehmotný majetek (know-how, licence)

329) Aktivita investic v podniku se měří:

a) míra investic

b) vývoj investic

c) struktura a (složení) investic

d) všechny výše uvedené odpovědi jsou správné

 

330) Co znamenají investice z podnikového hlediska:

a) výdaje na dlouhodobý hmotný majetek

b) výdaje na finanční majetek

c) náklady na dlouhodobý hmotný majetek

d) náklady na finanční majetek

331) Výnosy jsou součástí

a) rozvahy

b) peněžních toků

c) výsledovky

332) Co je vnitřní výnosové procento - úroková míra, při které se současné investiční příjmy rovnají kapitálovým výdajům

333) Výnosy? Např. náklady, kategorie peněžních toků.

334) Výnos z vlastních investic jsou? zisk + odpisy

335) Co nepatří do investičního majetku: jsou to stáda produkčních zvířat (pozor - produkční, reprodukční tam patří)

336) Co jsou speciální investice a jaké jsou jejich důsledky

337) Hmotné fixní investice:

 

338) Mezi organizace zastřešující a kontrolující ekologické zemědělství na různých úrovních nepatří:

a) IFOAM (= Mezinárodní federace hnutí organického zemědělství, založena 1952 v Paříži)

b) Pro-Bio (Svaz zemědělců, zabývající se ekologickým zemědělstvím)

c) OECD (= Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj)

d) KEZ (Kontrola ekologického zemědělství)

 

339) Do orgánů, které kontrolují ekologické zemědělství nepatří:

a) KEZ

b) PRO - BIO

c) ABCERT AG

d) BIOKONT

340) Co nepatří mezi certifikační orgány?

a) KEZ

B) PRO-BIO

c) ABCER-TAG

d) BIOKONT CZ

341) Kolik je zemí CEFTA?

a) 5 včetně ČR

b) nepatří tam Rumunsko a Bulharsko

c) 8 členů, ČR do roku 2004 

342) Která organizace a v kterém roce dala vznik souhrnnému národnímu účtu?

a) OSN 1952

b) EUROSTAT

c) ČSÚ

343) Zkratka CEFTA znamená:

a) Středoevropské sdružení volného obchodu, kam ČR patřila před vstupem do EU

b) Středoevropské sdružení volného obchodu, kam patří i ČR

c) Celní unie mezi ČR a Slovenskem

d) Sdružení zemí bývalého SSSR

 

344) IFOAM je zkratka:

a) Mezinárodního měnového fondu, sekce pro zemědělství

b) Mezinárodní federace hnutí organického zemědělství

c) Institutu pro finanční management zemědělství

d) Světové organizace volného obchodu

345) Souhrnný zemědělský účet je:

a) Souhrn analytických účtů, užívaný v zemědělství

b) Součást bilance agrárního zahraničního obchodu

c) Samostatná součást SNA pro zemědělství

d) Samostatný environmentální účet pro zemědělství

 

346) Kontrolu ekologického zemědělství v ČR provádí:

a)Výlučně KEZ, o.p.s.

b) KEZ o.p.s. spolu s další alternativní organizací

c) IFOAM, a.s.

d) SZIF

 

347) Ekologické zemědělství v ČR zaujímá:

a) Zhruba 15 % zemědělské půdy

b) 1 - 2 % zemědělské půdy

c) 7 - 8 % zemědělské půdy

d) Jeho podíl je stále zanedbatelný

 

348) Který zemědělský přístup nepatří do ekologického zemědělství

a) Biodynamické

b) Organicko biologické

c) Alternativní

d) integrované

 

349) Mezi typy ekologického zemědělství nepatří:

a) zemědělský mazdaznon

b) systém ANOG


Date: 2015-12-24; view: 1846


<== previous page | next page ==>
Co je to diskriminace | C) eko-agroturistika
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.006 sec.)