Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Co je to diskriminace

A) SZIF

b) Agrární komora

c) PGRLF

 

9) Privatizace státních statků se řídila:

a) podle stejných norem jako privatizace v ostatních odvětvích NH - asi

b) podle stejného zákona jako u zemědělských družstev

c) podle zákona 102/1994 o privatizaci státních zemědělských podniků

d) podle zákona o zemědělské půdě

 

10) Co nepatří do privatizace?

a) přímý prodej předem známému účastníkovi

b) vznik a.s. – převod na zaměstnanecké akcie

c) kupónová privatizace

 

11) Co proběhlo v 90 letech:

a) Restituce

b) Privatizace

c) transformace družstev

d) vše vybrané

 

12) Co melo největší podíl na privatizaci

a) veřejná soutěž

B) primy prodej

c) veřejná dražba

d) a. s.

 

13) V průběhu reforem na poč.90 let se nejvíce snížily stavy:

a) Dojnic

b) Nosnic

c) prasat

d) brojlerů

 

14) Ve 2.pol.90.let bylo zemědělství:

a) Překapitalizované

b) Podkapitalizované

c) hodně daňově zatížené

 

15) komu bylo navraceno vlastnické právo k pozemkům podle zákona… - (oprávněným osobám)

16) Kdy probíhala transformace zemědělských družstev? 89-2005

17) Co je to transformace? Úprava a narovnání vlastnických vztahů k půdě a ostatnímu zem. majetku, vytvoření tržního prostředí, přechod k efektivně fungujícímu a konkurenceschopnému produkčnímu sektoru;

18) Kdy dostali oprávněné osoby svůj majetek v transformačním procesu - po 7 letech

19) Jakou funkci měli členové-vlastníci při transformaci družstev?Vlastnili kapitál + pracovali v družstvu

20) Transformace u družstev -nárokování podílů

21) Počet vznesených nároků při transformaci

22) Na co přechází JZD? na podniky fyzických osob (především typu rodinných farem), zemědělská družstva vlastníků nebo jiné nástupnické organizace a jejich kombinaci podle Obchodního zákoníku

 

23) Povinnými osobami v restituci podle zákona 229/1991 Sb. v zemědělství byli:

a) Stát, státní podniky a soukromé osoby, které majetek získalyb) Zemědělská družstva (JZD)

c) Stát a státní podniky (státní statky)

d) Žádná z uvedených variant není úplná

 

24) Oprávněné osoby v restituci byli:

a) právnické i fyzické osoby

b) fyzické osoby, které musely mít trvalý pobyt na území ČSR (ČR) v době vznesení nároku

c) fyzické osoby, které musely mít trvalý pobyt na území ČSR (ČR) v době vyvlastnění majetku

 

25) restituce podle zákona se vztahovaly na:

a) Fyzické osoby 1948-1989

b) právnické osoby 1948-1968

c) fyzické a právnické 1945-1989

d) Fyzické osoby 1948-1968

 

26) Kolik bylo vzneseno restitučních nároků

a) 80 tisíc

b) 240 tisíc

c) 4 milióny

 

27) Restituce v ČR

a) ukončeny úplně

b) z 98% vrácen všechen majetek

c) z 98% podle správního řízení, ale skutečně vrácený majetek tomu neodpovídá, ten je o něco nižší procento

28) Restituce - přednostně se vydával majetek ve fyzické podobě

29) jak byly vyplaceny restituce: navrácení majetku, příp. náhrada v naturáliích

 

30) Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy spočívá především:

a) V jejich použití pro další účely podniku

b) V možnosti volby odpisové metody a doby životnosti investičního majetku

c) Jediným rozdílem je možnost použití pro odpočet daně

d) Není mezi nimi žádný podstatný rozdíl

 

31) Odpisy jako ekonomická kategorie plní funkci:

a) Reprodukční a nákladovou

b) Především daňovou (daňový štít)

c) Účetní (zahrnují se do účetnictví)

d) Fyzickou a morální

 

32) Pro daňové odpisy jsou v ČR přípustné odpisové metody:

a) Lineárního odpisu a stálého procenta

b) Odpisu zrychleného a rovnoměrného

c) Jakákoliv odpisová metoda kromě progresivního odpisu

d) Pouze lineárního odpisu

 

33) Anuita jako odpisová metoda zahrnuje:

a) odpisy a úrok z investované částky

b) odpisy a splátku úvěru

c) pouze roční odpis

d) taková metoda neexistuje

 

34) Základními formami odpisů je:

a) odpis rovnoměrný a zrychlený

b) odpis fyzický a morální

c) odpis lineární a nelineární

d) odpis prostý a akumulační

 

35) Mezi metody použitelné pro daňové odpisy patří:

a) Všechny degresivní odpisové metody

b) Všechny progresivní odpisové metody

c) Pouze metoda rovnoměrného odpisu

d) Žádná z uvedených odpovědí není zcela správná

 

36) Metoda stálého procenta je:

a) Odpisová metoda lineální

b) Odpisová metoda progresivní

c) Odpisová metoda progresivní i degresivní

d) Odpisová metoda degresivní, nelineární

37) odpisová metoda sumace čísel je metoda:

a) degresivní

b) progresivní

c) progresivně-degresivní (kombinovaná)

d) progresivní i degresivní

 

38) Podle metodiky SNÚ se doporučuje počítat odpisy z:

a) PC investičního majetku nebo vlastních nákladů na jeho pořízení

b) Aktuální reprodukční ceny fixního kapitálu ???

c) Zbytkové ceny dlouhodobého neoběžného majetku

d) Zůstatkové ceny dlouhodobého neoběžného majetku

 

39) Do jaké odpisové skupiny spadá zemědělská půda?

a) do 2. odp.sk. jako budovy

b) do 3. odp.sk.

c) do 4. odp.sk. jako vinice

d) do žádné (zem. půda se neodepisuje)

 

40) Odpisy jsou:

a) Náklady

b) Výnosy

c) někdy náklady a někdy výnosy

d) ani jedna možnost

41) Daňové odpisy v ČR jsou upraveny:

a) zákonem o účetnictví

b) zákonem o dani z příjmu

c) obchodním zákoníkem

d) normou kodex Ali

42) Po daňové odpisy ČR je dána:

a) doba životnosti investičního majetku a konkrétní odpisová metoda

b) doba životnosti i odpisová metoda je libovolná

c) doba životnosti a výběr ze dvou odpisových metod

43) účetní odpisy

a) jsou upraveny zákonem o dani z příjmu

b) jsou povinné pro všechny FO a PO

c) představují limit, který nelze v daném roce překročit z hlediska nákladů

d) ani jedna odpověď není správná

pozn. Jsou povinný pro osoby, který vedou podvojný účetnictví

 

44) Částka, která tvoří základ pro odepisování hmotného a nehmotného majetku se nazývá:

a) pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena nebo vlastní náklady (str. 76 skripta)

b) zůstatková cena

c) vlastní náklady

d) reprodukční cena a vstupní cena¨

 

45) Metoda stálého procenta

a) lineární, odepisuje se stále stejná částka

b) nelineární, odepisuje se stejné procento ze zůstatkové ceny

 

46) Mezi progresivní odpisové metody patří:anuita

47) Kterou metodu nelze používat u účetních odpisů?lineární a nelineární (progresivní, degresivní)

48) Co je vstupní cena odpisů:pořizovací cena, reprodukční cena, vlastní náklady

49) Agrární zahraniční obchod je vymezen

a) Všemi zemědělskými produkty včetně inputů do zemědělství

b) Všemi zemědělskými a potravinářskými produkty kromě inputů

c) Všemi zemědělskými potravinářskými produkty a surovinami a zpracovanými potravinami

d) Ani jedno uvedené vymezení není úplné

 

50) když je saldo v agr. sektoru tak je to :

a) vždy negativní

b) pozitivní

c) není negativní, pokud je celkové saldo ZO kladné

d) nevadí, když je krátkodobé

51) Pasivní saldo AZO lze hodnotit

a) jako negativní z krátkodobého hlediska

b) je vyrovnáno kladným saldem zahraničního obchodu

 

52) Na AZO se nepodílí

a) šíře spotřebitelské poptávky

b) nekompetitivní produkty

c) smlouvy bilaterální a multiraterální

D) dohody s WHO

53) co nepatří do tendencí agrárního českého sektoru v ZO

a) dlouhotrvající záporné saldo

b) snižování podílu zemědělství v ZO

c) zvyšování vyšší státní regulace ???

 

54) Pasivní saldo agrárního zahraničního obchodu je na 1 pracovníka:

a) 0-1000

b) 1000-5000

c) 5000-10 000

d) 10 000 a více

 

55) Mezi základní faktory ovlivňující agrární zahraniční obchod ČR nepatří:

a) Objem domácí poptávky po službách

b) Objem poptávky po nekompetitivních produktech

c) Vnitřní a vnější politické faktory

d)Patří sem všechny uvedené faktory

56) Jak je na tom obilí z pohledu AZO

a) významná importní komodita

b) významná exportní komodita

c) dlouhodobě vyrovnaná bilance

d) kolísá to vzhledem podle produkce a potřebám na trhu (tak nějak)

57) Saldo zahraničního obchodu definujeme:

a) vývoz mínus dovoz v hodnotových jednotkách

b) vývoz plus dovoz v hodnotových jednotkách

c) podíl agrár. obchodu na celkovém ZO

d) podíl bilance agrár. obchodu na HDP

 

AZO

a) dlouhodobě kladný
b) dlouhodobě záporný 7 mld.
c) dlouhodobě záporný okolo 30 mld.
d) kolísá

 

59) co neovlivňuje objem AZO:

a) šíře spektra poptávky

b) poptávka po kompetitivech

c) mezinárodní dohody

d) ekonomické faktory jako konkurenceschopnost

60) Pro AZO není charakteristické:

a) nesoulad mezi nabídkou a poptávkou

b) posun teritoriální struktury po vstupu do EU

c) velké státní zásahy-regulace ???

 

61) Mezi netarifní opatření v zahraničním obchodě patří:

a) Dovozní cla a kvóty

b) Veterinární, fytosanitární a další hygienické a kvalitativní překážky ???

c) Vývozní dotace a subvence

d) Zajištění minimálního přístupu na trhy

 

62) Zahraniční účastníci mohou na českém trhu zemědělské půdy

a) nakupovat půdu po vstupu do EU (volný pohyb kapitálu

b) nakupovat půdu již od roku 1990, účastnili se procesu privatizace

c) nakupovat půdu po uplynutí přechodného období 7 let

d) nakupovat půdu od soukromých vlastníků již nyní, státní půdu po uplynutí přechodného období

 

63) Mezi ukazatele konkurenceschopnosti zahraničního obchodu nepatří:

a) Ukazatele odvozené z matice PAM

b) Směnné relace

c) Koeficient nominální ochrany

d) Patří sem všechny uvedené ukazatele

 

64) Ukazatele hodnocení efektivnosti zahraničního obchodu

a) směnné relace

b) zisk/realizační cena

c) eurorentabilita ???

d) therms of trade

65) Co neovlivňuje poptávku zahraničního obchodu

a) kompetitivní potraviny

b) sirka spotřebitelské poptávky

c) zkratka GPN ???

 

66) Jak vyplácí SZIF dotace na vývoz?

a) pokud se vyváží do zemí EU

b) pokud se vyváží do zemí mimo EU

c) pokud se vyváží do zemí do zemí EU i mimo EU ???

d) ani jedna odpověď není správně

 

67) ČR nejvíce vyváží do:

a) rozvojových zemí

B) do EU

c)do zemí CEFTA

d) do SNS

 

68) V současné teritoriální struktuře českého agrárního vývozu zaujímá nejvýznamnější místo

a) CEFTA

b) SNS

c) EFTA

d) Žádná z uvedených odpovědí není správná

 

69) Největší vývoz ČR?

a) chmel

b) mléko a mléčné výrobky

c) ovoce

70) Bilance dovozu agrárních komodit do ČR.

A) Maso a droby

b) mléko a mléčné výrobky

c) cukr a cukrářské výrobky

d) tabák a zbytky

71) Jak se nazývají komodity, které se vyrábí v ČR, ale přesto se dováží:

a) konkurenční

b) kompetitivní

c) komparační

72) Odkud nejvíc dovážíme

A) EU

b) EAFA

c) Rozvojové země

d) CEFTA

 

73) V zemích EU se používá zemědělství:

a) extenzivní zemědělství

b) intenzivní zemědělství

c) spíše extenzivní zemědělství

d) spíše intenzivní zemědělství

 

74) Jaké jsou konkurenční faktory

75) Co nám říká směnná relace?Poměr kilogramů komodit vyvážených ku kg komodit dovážených, poměr indexů dovozních a vývozních cen určité země nebo celé skupiny zemí; měří se jím změny cenové výhodnosti v zahr. obchodě.

76) Jak lze popsat stav pronajímané ZP v CR?(skripta 51 dole: podíl neobvykle vysoký ,prav osoby 95%….)

77) Mira otevřenosti vzhledem k exportu? 60-70%

78) Mezinárodní dohody, které významně ovlivňují zahraniční obchod ČR? Celní unie se SR

79) Co způsobuje liberalizace zahraničního obchodu snaha o snížení překážek v mezinárodním obchodu. Toho bylo dosaženo množstvím různých dohod o snížení celních bariér, kvantitativních omezení obchodu a dotací

80) Co je to zahraniční obrat - vývoz a dovoz

81) Podle čeho u nás probíhá hodnocení AZO, třídění zboží v agrosektoru - dle Celního sazebníku 1-24 kapitoly

82) Bilance, saldo AZO:191.4 mld

83) Jestli souvisí saldo ZO s výpočtem HDP - ano, výdajová metoda

84) pokud je saldo ZO záporné: pak nemusí jít vždy o negativní jev, pokud se dováží investice v době transformace

85) Faktory ovlivňující velikost a objem AZO ekonomické, politické, poptávka po nekompetitivních produktech, existence nadnárodních firem a korporací, šíře spektra spotřebitelské poptávky

86) Saldo AZO a jeho hodnoceni – bilance

87) Jak se vyvíjelo saldo AZO od 89 a dále:Bylo záporné, od roku 2005 kladné

88) pasivní saldo - naznamená negativní, může ho vyrovnávat aktivní saldo jiného odvětví

89) Co jsou kompetitivní produkty: v případě dovozu představují konkurenty pro domácí produkty

90) Co jsou nekompetitivní produkty?výroba ve specializované oblasti – nepředstavuje konkurenci pro domácí producenty (str. 157)

91) Co je matice PAM měří konkurenceschopnost ZO

92) Úřední ceny zemědělské půdy se užívají:

a) V transitivních ekonomikách, jako je ČR, pro fiskální účely

b) V transitivních ekonomikách, jako je ČR, pro fiskální účely a stanovení minimální ceny půdy

c) Ve všech zemích EU pro fiskální účely

d) Ve většině světových zemí pro fiskální účely a stanovení minimální ceny půdy

 

93) Zbytková cena hmotného a nehmotného investičního majetku je:

a) Pojem totožný se zůstatkovou cenou

b) Pořizovací cena minus suma odpisů v jednotlivém roce

c) Cena majetku po skončení odepisování ???

d) Žádná z uvedených odpovědí není správná

 

94) Úřední cena zemědělské půdy vyjadřuje

a) Kapitalizovaný průměr tržních cen

b) Cenu produkce z daného pozemku

c) Dlouhodobí průměr tržních cen

d) Žádná z uvedených odpovědí není zcela správná

 

95) Úřední cena zemědělské půdy slouží ke:

a) Stanovení minimální tržní ceny

b) Stanovení daně z produkce

c) Stanovení minimální výše pachtovného

d) Stanovení daně z příjmu z půdy

 

96) Závazná funkce úředních cen zem. Půdy znamená, že:

a) představují minimální hranici tržní ceny

b) představují maximální hranici tržní ceny

c) tvoří základ pro výpočet daně z příjmů v zemědělství

d) tvoří základ pro výpočet daně z nemovitostí, darovací, dědické

 

97) Tržní cenu pudy ovlivňuje

a) poloha
b) kvalita zemědělské pudy pro zem. výrobu
c) ceny zem. pudy v EU
d) ani jedna možnost nepřevažuje ???

98) Zemědělská půda v ČR se oceňuje:

a) úřední a průměrnou cenou

b) smluvní tržní a úřední cenou

c) pouze tržní cenou

d) tržní cenou limitovanou státem a úřední cenou

 

99) U které komodity se nejvíc snížila cena během roku

a) Vepřové

b) Hovězí

c) Mléko

d) Pšenice

 

100) Zemědělská produkce jsou v cenách:

a) tržních a v nákladech faktorů

b) tržních cenách

c) stálých cenách

d) tržních i stálých cenách

 

101) V jakých cenách se vyjadřuje HZP?

a) pouze v běžných

b) pouze ve stálých

c) ve stálých i v běžných

 

102) Ceny, kterého produktu klesly nejvíce za poslední rok?

a) mléka

b) vepřového masa

c) hovězího masa

d) vajec

 

103) Faktory ovlivňující tržní cenu

a) Úrodnost

b) sociální hledisko

c) žádný z faktorů neovlivňuje cenu nejvíce ???

 

104) tržní produkce - v jakých cenách –tržní

105) čím se vyznačují zvláštnosti ceny u zemědělských komodit

106) max. hranice tržní ceny -není

107) Stálá cena – cena určitého okamžiku, je očištěná o inflaci

108) intervenční cena co je = minimální výkupní cena, za kterou vykupují intervenční agentury produkci, plní funkci cenové garance pro zemědělce

109) Co je to vstupní cena? cena pořizovací, vlastní náklady a cena reprodukční

110) pořizovací cena je – cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho uvedením do provozu

111) Jakým způsobem je stanovena úřední cena? výnosovou metodou

112) co to je vstupní cena u majetku - pořizovací, ve vlastních N, reprodukční

113) co je úřední cena – parametrizovaná produkce etc ???

114) stanovení úřední ceny půdy - Úřední cena byla vypočtena výnosovou metodou (kapitalizací hrubého ročního rentního efektu) pro každou bonitovanou půdně ekologickou jednotku

115) Úřední cena půdy: 1 – 17,25 kč

116) V čem je vyjádřena průměrná cena půdy: kč/m2

 

117) Čistý domácí produkt v zemědělství je totožný s:

a) ČDP upraveným o koeficient změny

b) HDP v základních cenách - amortizace

c) HDP v nákladech faktorů upravených o daně a dotace vázané k produkci

d) Čistou přidanou hodnotu upravenou o daně a dotace vázané k produkci

 

118) čistý domácí produkt v nákladech faktorů: -důchod z nezávislé činnosti = náklad na pracovní sílu (mzdy pracovníkům)

119) Čistá přidaná hodnota v nákladech faktorů:ČPHn.f. = HDP – amortizace + subvence – daně

120) určit čistou přidanou hodnotu v N.F., HDP - odpisy

 

121) Agrární trh práce je tvořen:

a) Nabídkou práce ze strany zemědělských podniků a poptávkou pracovníků

b) Nabídkou práce ze strany pracovníků a poptávkou zemědělských podniků

c) Obě uvedené odpovědi jsou správné

d) Žádná z uvedených odpovědí není správná

 

122) Mezi základní přístupy k regulaci agrárního trhu nepatří:

a) Regulace cen

b) Regulace nabídky a poptávky

c) Restrikce využívání výrobních faktorů

d) Patří sem všechny uvedené přístupy

 

123) mezi nástroje regulace nabídky na agrárním trhu nepatří

A) regulace cen

b) regulace vstupů

c) set-aside systémy

d) dovozní cla a kvóty

 

124) Mezi typy zemědělsko-potravinářských trhů nepatří:

a) trh surovino-potravinářský

b) trh naturální

c) trh velkoobchodní

d) trh zemědělských surovin

 

125) Mezi základní přístupy k regulaci poptávky na agrárním trhu patří:

a) Regulace cen

b) Regulace nabídky

c) Přímá a nepřímá podpora spotřeby některých produktů

d) Taková regulace se neprovádí

 

126) mezi typy agrárních trhů nepatří

a) komoditní

b) naturální trh

c) trh zemědělských výrobků

d) trh potravinářských výrobků

 

127) V posledních letech se na trhu se zemědělskou půdou v ČR prodávaly nejvíce pozemky:

a) výměry pod 1ha

b) výměry nad 5ha

c) nejvíce nejkvalitnější zemědělská půda

d) nejvíce na půjčky a hypotéky

 

128) Co nepatří mezi zvláštnosti trhu práce v agrárním sektoru?(skr.66)

a) značná potřeba sezónních pracovních sil

b) vysoká mobilita pracovních sil

c) nerovnoměrnost v potřebě práce v průběhu pracovního dne

d) nabídka i poptávka nabývá sezónní charakter

 

129) Co nepatří mezi specifika trhu práce agrárního sektoru?

a) vyrovnaná nabídka a poptávka

b) sezónnost pracovní S a D

 

130) trh práce

a) vyvážen

b) nevyvážen

c) vyvážen v sezóně

131) Mezi specifika agrárního trhu nepatří

a) klimatické a přírodní podmínky, nízká poptávka, …

b) neelastická nabídka, …

c) proměnlivost nákladů podniku

d) žádná s uvedených není správná

 

132) Odbytové trhy pro zemědělství. Naturální, surovino-potravinářský, zemědělských výrobků, potravinářských výrobků

133) Specifika agrárního trhu nepatří

134) Co způsobí oživení trhu se zemědělskou půdou po vstupu ČR do EU

135) Co nepatři do trhů zemědělských produktů? - Trh kombinovaný

136) co ovlivňuje trh práce v zemědělství - nerovnoměrnost mezi pracovními příležitostmi a zdroji mezi regiony

137) Kdo reguluje trh s půdou v ČR? – PGRLF

 

138) Mimoprodukční funkce zemědělství zahrnují:

a) Nabídku pracovních míst a udržení osídlení venkova

b) Služby agroturistiky

c) Produkci alternativních zdrojů energie

d) Zahrnují všechny uvedení funkce

 

139) Produktivita práce v českém zemědělství

a) klesá, poněvadž klesá počet pracovníků

b) klesá, poněvadž klesá podíl zemědělství na HDP

c) roste, poněvadž klesá počet pracovníků a mírně roste produkce

d) stagnuje pod průměrem EU

 

140) Mezi ukazatele produktivity práce patří:

a) počet obyvatel na 1 pracovníka v zemědělství

b) počet pracovníků na 1ha zemědělské půdy

c) výměra zemědělské a orné půdy na 1 pracovníka v zemědělství

d) finální produkce na 1 PP (AWU)

 

141) Součástí produkční úlohy zemědělství je:

a) produkce potravin a potravinářských surovin

b) produkce tradičních nepotravinářských surovin a obnovitelných zdrojů energie

c) poskytování služeb agroturistiky

d) patří sem všechny uvedené činnosti

 

142) Mezi ukazatele produktivity práce nepatří:

a) Hrubá přidaná hodnota/1 LU (WAU)

b) Hrubá produkce/1 trvale činného pracovníka

c) Hrubý zisk/pracovníka

d) Patří sem všechny uvedené ukazatele

143) Do produktivity práce patří:

a) hrubá přidaná hodnota na 1 pracovníka AWU

b) hrubý zisk na 1 pracovníka

c) spotřeba na 1 pracovníka

d) žádná výše uvedená odpověď není správná

144) Produktivita práce roste, jestliže:

a) Roste stejným tempem produkce i počet pracovníků

b) Klesá stejným tempem produkce i počet pracovníků

c) Počet pracovníků klesá rychleji než objem produkce

d) Počet pracovníků klesá pomaleji než objem produkce

 

145) Pro výpočet produktivity práce lze vloženou práci vyjádřit:

a) počtem AWU

b) objemem pracovních a ostatní osobních nákladů

c) žádným z uvedených způsobů

d) oběma z uvedených způsobů ???

146) Produkční funkce zemědělství nezahrnuje:

a) Produkci alternativních zdrojů energie

b) Služby agroturistiky

c) Tvorbu kulturní krajiny

d) Zahrnuje všechny uvedené funkce

 

147) Produktivita práce je obecně definována jako:

a) hrubá produkce na jednoho přepočítaného pracovníka

b) celkové peněžní výkony na jednotku vložené práce

c) objem vytvořené produkce na jednoho pracovníka nebo jednotku pracovního času

d) objem produkce na jednotku faktoru nebo inputu práce

 

148) Mezi kritéria hodnocení produkčního faktoru práce nepatří:

a) věková struktura pracovníků

b) struktura podle úrovně vzdělání

c) struktura podle typu domácností

d) gender struktura

149) Produktivita práce je ukazatel:

a) přímý

b) výsledný

c) doplňkový

d) rentability

 

150) Jak mohu vyjádřit produktivitu práce

a) v LU

b) v mzdových a ostatních osobních nákladech

c) obojí je dobře

 

151) Jak se dá vyjádřit produktivita

a) pomoci AWU

b) objemu produkce

c) obě

 

152) Produktivita v roce 1997 – 1999 :

a) snižoval se počet pracovníků

b) snižoval se objem produktivity + pracovníků

c) mírně rostl objem produktivity + klesal počet pracovníků ???

 

153) Produktivita českého zemědělství klesá proto, že:

a) klesá počet pracovníků

b) klesá pročet pracovníků rychleji, než klesal HDP a HPH

c) ani jedno není správně

 

154) kam se řadí agroturistika: OSA III

155) vypsat funkce agrárního sektoru (produkční, sociální, krajinotvorná)

156) AWU je:definovaná jako prům. roční objem prac. času v hodinách na 1 EVIDENCNIHO pracovníka

157) Co je to produktivita? Vyjadřuje míru využití produkčních faktorů při tvorbě produkce

158) Co je vzoreček PL= Q/P? produktivita

159) Mezi přepočítávací jednotky objemu produktivity (nebo co) nepatři:ekvivalenty parity kupní sily

160) Co je ukazatel produktivity - HDP na 1kč pracovních nákladů

161) Jak se měří produktivita zemědělství: Podílem zemědělství na HDP

162) jak je vyjádřena produktivita práce: objem produkce na 1Kč

163) Produktivita práce – výpočet: P = Q/ T (T – vynaložená práce)

164) produktivita mužské práce v zemědělství se: zvyšuje

 

165) Konečná produkce v zemědělství je totožná s

a) finální produkci – (na tohle bacha, není to to samé)

b) hrubou zemědělskou produkci

c) tržní produkcí

d) ani jedna s uvedených není správná

 

166) Variabilní náklady se se změnou produkce mění:

a) lineárně

b) degresivně

c) lineárně, degresivně i progresivně

d) ani jedna není správná

;

167) čím se liší finální a konečné produkce

a) objemem celkové mezispotřeby

b) objemem zemědělské (vnitrosektorové) mezispotřeby

168) Výdajová metoda výpočtu HDP zahrnuje také:

a) Spotřebu fixního kapitálu

b) Spotřebu meziproduktu

c) Změnu stavu zásob

d) Hospodářský výsledek (zisk/ztrátu)

169) Součástí příjmové/důchodové metody výpočtu HDP je rovněž:

a) Odpočet zemědělského meziproduktu

b) Zohlednění změny stavu zásob

c) Spotřeba fixního kapitálu

d) Saldo zahraničního obchodu

 

170) HDP ze v SNU počítá:

a) Příjmovou

b) Výdajovou

c) produkční a výdajovou

d) produkční a příjmovou

 

171) Jak se v současnosti vyvíjí podíl zemědělství na celk. HDP

a) stagnuje

b) mírně roste

c) mírně klesá

d) dlouhodobě mírně klesá ???

 

172) Pro nedostačující charakteristiku by měl HDP být:

a) nahrazen HNP

b) doplněn o HNP

c) nahrazen HDI a HPN

d) doplněn o HDI a GPI

173) Hrubý domácí produkt v zemědělství je pojem totožný s:

a) končená produkce odvětví

b) Hrubá přidaná hodnota

c) Hrubá produkce odvětví

d) Čistá přidaná hodnota odvětví

 

174) Hrubá přidaná hodnota zahrnuje:

a) odpisy

b) investice

c) vládní výdaje

d) vše uvedené

175) Hrubý domácí produkt zemědělství se liší od hrubé produkce odvětví o:

a) Saldo daní a dotací

b) Meziodvětvový meziprodukt

c) Vnitroodvětvový meziprodukt ???

d) Veškerý meziprodukt (vnitroodvětvový i meziodvětvový)

 

176) Co je to konečná produkce

a) hrubá produkce - zem. Mezispotřeba

b) hrubá produkce - mezispotřeba

 

177) Hrubá zemědělská produkce vyjadřuje:

a) Souhrn veškerých vyrobených statků a služeb bez ohledu na další užití ???

b) Souhrn veškerých vyrobených statků a služeb po odečtení zemědělského meziproduktu

c) Souhrn veškerých vyrobených statků a služeb po odečtení amortizace

d) Souhrn veškerých vyrobených statků a služeb po odečtení nákladů

 

178) HDP v zemědělství se započítává

a) matice něčeho

b) systémů národních účtů

c) celkového výkazu zisků a ztrát

 

179) na jaké úrovni HDP EU je CR

a) 80%

b) 95%

c) 60%

d) 50%

180) Mezi alternativní ukazatele k HDP patří:

A) ISEW

b) Souhrnný zemědělský účet

c) Matice PAM

d) HDD

181) HDI (Human Development Index) se skládá z:

a) Vyčíslení dopadů na životní prostředí, šedé ekonomiky a vlastního HDP

b) Úrovně vzdělání, průměrné doby dožití a dopadů na životní prostředí

c) HDP na 1 obyvatele, úrovně vzdělání a průměrné doby dožití

d) Zahrnuje všechny výše uvedené hodnoty + řadu dalších (kriminalita, volný čas, apod.)

 

182) HDI je alternativním indikátorem k HDP, který také zahrnuje

a) Činnost domácností, stínovou ekonomiku a externality ve vztahu k životnímu prostředí

b) HDP v paritě kupní síly, úroveň vzdělání populace a průměrnou dobu dožití

c) Čerpání neobnovitelných zdrojů a dopady na životní prostředí

 

183) Systém indikátoru dopadu zemědělské výroby

a) 5

b) 247

c) toto se u nás neprovádí

d) 35

 

184) Podíl zemědělství na celkovém HDP ČR je zhruba:

a) 6 % s klesající tendencí

b) 1,4 % s rostoucí tendencá

c) 15 % s rostoucí tendencí

d) Tento podíl dlouhodobě stagnuje

 

185) Jak se liší přidaná hodnota od hospodářského výsledku: nemají nic společné

186) Co patří mezi výsledné ukazatele -hrubá zem. produkce na ha

187) V jakých účtech je zahrnuto HDP (bylo to v SNA)

188) HDP se vyjadřuje- ve stálých a tržních cenách

189) HDP a HNP se liší v čem - vlastnictví produkčních faktorů

190) HDP poprvé použil: Samuel Kuznets v r. 1932

191) Nejdůležitější z hrubé produkce – Obiloviny

192) Nejnižší podíl zemědělství na HDP – Lucembursko

193) co je to hrubá produkce suma veškerých výrobků a služeb vyprodukovaných v daném sektoru za dané časové období včetně nedokončené výroby

194) HZP je totožný s:hrubá přidaná hodnota odvětví

195) HZP=KZP – meziprodukt

196) HZP-veškeré výrobky a služby + meziprodukce

197) Jak se vyjadřuje produkce v nákladech faktorů? + subvence, - daně

198) Finální zem. produkce odpovídá: Konečné zem. produkci

199) Souhrnný objem produkce se nevyjadřuje: jouly, kalorie, stále ceny, obilné a škrobové jednotky

200) jak se počítá parametrizovaná produkce : dva kroky

201) Jak se vypočítá celková zemědělská produkce?HZP = c1*p1 + c2*p2 + cn * pn

202) čemu se rovná HPH –HDP

203) Do HDP se nezapočítává: vlastní péče

 

204) Mezi přímé ukazatele intenzity nepatří:

a) Hektarové výnosy jednotlivých plodin

b) Spotřeba čistých živin na hektar z.p.

c) Vlastní náklady na 1 ha z.p.

d) Spotřeba koncentrovaných krmiv na kus a den

 

205) Mezi doplňkové ukazatele intenzity zemědělské výroby nepatří:

a) spotřeba živé práce na 1 ha z. p.

b) struktura pracovníků

c) struktura hospodářských zvířat

d) procento zornění

 

206) Pod pojmem intenzita zemědělské výroby rozumíme:

a) Míru účinnosti vynakládané práce

b) Stavový ukazatel mohutnosti zemědělského výrobního procesu na jednotku produkčního faktoru

c) Proces zvyšování objemu produkce spojený s růstem objemu intenzifikačních faktorů

d) Míru účinnosti vložených nákladů

 

207) Mezi výsledné ukazatele intenzity zemědělské výroby nepatří:

a) HZP ve stálých cenách na 1 ha z.p

b) Vlastní náklady na 1 ha z.p

c) HPH ve stálých cenách na 1 ha z.p

d) Přírůstek na 1 kus a krmný den

 

208) Co nepatří do doplňkových ukazatelů intenzity - spotřeba krmiv

209) co nepatří mezi výsledné ukazatele intenzity- nepatřilo tam zorněni

210) Mezi ukazatele intenzity zem. výroby nepatří: spotřeba práce/1 ha

211) Ukazatelé intenzity:materiální ukazatel charakterizující produkční faktor , RV, ŽV

212) co nepatří do přímých ukazatelů intenzity - HZP/ha

213) Výsledný ukazatel zemědělské intenzity: mléčná užitkovost

 

214) Doba konverze z intenzivního na ekologické zemědělství

a) 5-10 let

B) 2-5 let

c) min jak 1 rok

d) není definováno

 

215) Rozdíl ekologické zemědělství a intenzivním zemědělství je:

a) vyšší pracovní náročnost ???

b) vyšší materiálová náročnost

c) vyšší výnos a užitkovost

d) vyšší rentabilita

 

216) Intenzita je:

a) míru účinnosti vynakládané práce

b) stavový ukazatel mohutnosti zemědělského výrobního procesu na jednotku produkčního faktoru

c) proces zvyšování objemu produkce spojený s růstem objemu a intenzifikačních faktorů

d) míru účinnosti vložených nákladů

217) co je to extenzifikace - proces záměrného snižovaní objemu produkce spojeny s nižšími vstupy ale často s rozšířením rozsahu některého produkčního faktoru

218) Co je to konverze?- období přechodu z klasického zemědělství na ekologické

219) Kdy začala intenzivní ochrana životního prostředí 1989

220) jaký je rozdíl mezi intenzivním a ekologickým zem.-je to ve vstupech a výstupech a spotřebě meziproduktu

 

ROS

a) zisk/náklady

b) zisk/tržby

c) zisk/kapitál

 

222) Co nepatří do rentability?

a) ROS – rentabilita tržeb = zisk/tržby

b) ROCE – rentabilita dlouhodobého kapitálu = zisk/(vlastní jmění + dlouhodobé závazky)

c) Zisk/1 pracovník

d) finanční majetek/krátkodobá pasiva = okamžitá likvidita ???

 

223) Ukazatel ROS (Return on sales = rentabilita tržeb) je indikátorem:

a) Rentability, vyjadřuje poměr hrubého zisku ku vlastnímu kapitálu

b) Rentability, vyjadřuje poměr zisku po zdanění ku tržbám

c) Produktivity práce, vyjadřuje objem hrubé přidané hodnoty na jednotku mezd a odměn

d) Intenzity zemědělské výroby, vyjadřuje celkový objem hrubé produkce na 1 ha

 

224) mezi ukazatele rentability nepatří:

a) dispon.zisk na hektar

b) hrubý zisk na hektar

c) čistý zisk na ha

d) nebo patří všechny

 

225) Mezi ukazatele rentability nepatří:

a) hrubý zisk na 1 ha z.p

b) hrubý zisk na jednotku tržeb

c) hrubý zisk na 1 přepočítaného pracovníka

d) hrubý zisk na jednotku cash flow

 

226) Nákladová rentabilita ČR je:

a) nulová

b) záporná o jednotky %

c) záporná o desítky %

d) kladná

 

227) Co není ukazatelem rentability?ukazatel zadluženosti

228) Jak je obecně definována rentabilita? Fin. Kategorie, která charakterizuje výnos z podnikaní jako poměr zisku a nejčastěji kapitálu

 

229) Tzv. komplexní hypotéza k vysvětlení důchodové disparity zahrnuje také:

a) Koesterovu teorii sektorových nadkapacit faktorů

b) Cochranovu teorii „poptávkových nůžek“

c) Kuznetzovu hypotézu substitučních nákladů

d) Engelův zákon inverzního chování poptávky

 

230) Externí důchodovou disparitu zemědělství lze vysvětlit na základě

a) Poklesu výdajů na potraviny při rostoucích důchodech obyvatel ???

b) Inverzního chování poptávky po zemědělských produktech

c) Engelova zákona o sektorových nadkapacitách

d) Nerovnovážného postavení zemědělství na trhu

 

231) Pojem reálná disparita je totožný s pojmem:

a) subjektivní d.

b) objektivní d.

c) příjmová d.

d) externí d.

 

232) Engelův zákon vysvětluje příčiny důchodové disparity zemědělství na základě:

a) nerovnoprávní postavení zemědělství na trhu

b) faktorových sektorových nadkapacit

c) klesání výdajů na potraviny při rostoucím důchodu

d) rychlého růstu ostatních výdajů oproti výdajům na potraviny při rostoucích důchodech

 

233) Pro Johnsonovu hypotézu disparity platí:

a) skutečný důchod je menší než průměrných důchod NH

b) skutečný důchod je větší než alternativní důchod

c) alternativní důchod je menší než průměrný důchod NH

d) všechny výše uvedené odpovědi jsou správné

 

234) Důchodová disparita

a) cenové nůžky ???

b) inverzní poptávková křivka

c) nadprodukce

 

235) Jak vyjadřuje Koester disparitu?

a) nadprodukce faktoru

b) systém nůžek

 

236) Pojem důchodová disparita znamená:

a) nerovnost v důchodech podniků

b) nerovnost v příjmech zaměstnanců

c) nerovnost v důchodech podniků a zaměstnanců

 

237) vnitřní důchodov&aa


Date: 2015-12-24; view: 1281


<== previous page | next page ==>
Hampton Court Palace | Ukazatele efektivnosti investic
doclecture.net - lectures - 2014-2023 year. Copyright infringement or personal data (0.106 sec.)