Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


C) eko-agroturistika

d) organicko-biologické zemědělství

 

350) Co nepatří mezi ekologičtější produkty sloužící k vytápění?

a) spalování bionafty

b) spalování bioetanolu

c) spalování kejdy ???

d) spalování pelet

 

351) Ekologický přístup individualismu (nebo tak něco) hlásá?

a) reformátorský přístup

b) reformistický

c) přístup Římského klubu

 

352) biologické zemědělství:

a) totéž co ekologické
b) vznik ve Francii v 30. letech ???
c) náboženské zemědělství
d) využívá kosmických vlivů

 

353) původ biologického zemědělství

a) Hare Kršna

b) něco s kosmickými vlivy

c) Francie- pobřeží ???

d) Vegetariánství

 

354) Co nepatří mezi alternativní způsoby zemědělství?

a) Biologické

b) Biodynamické

c) Integrované

d) Organické

 

355) Římský klub: založen v roce 1968 skupinou vědců, ekonomů a politiků – ti poprvé upozornili na globální oteplování

356) Co znamená KEZ -kontrola ekologického zemědělství -pověřuje MZe

357) Co nepatří mezi alternativní zdroje – sláma

358) Co je základním ukazatelem alternativního zemědělství? – menší vstupy a výstupy

359) alternativní zemědělství může spočívat v - v pěstování energetických plodin

360) Co je synonymem pro alternativní zemědělství?organické zemědělství

361) Počet zvířat na jednotku výměry je v alternativním zemědělství limitován:

362) Plocha alternativního zemědělství5-6 procent

363) co je to biologické zemědělství(typ ekologického zemědělství založeny ve Francii v 30.letech)

364) Vývoj ekolog. zeměd.? - Roste, se stagnací od 1993-1995

365) Rozdíl mezi klasickým a ekologickým zemědělstvím je: vstupy a výstupy, objem produkce

366) Co je součásti principu ekologického zemědělství? animal welfare

367) Nejvyšší podíl ekologického zemědělství – Rakousko

368) Co není součástí SNÚ? zahraničně-obchodní bilance369) Co znamenají náklady v SNÚ? - HDP vyjádřeno v nákladech faktorů (+ subvence - daně), zachycuje skutečnou společensky akceptovatelnou hodnotu

370) Co je součástí SNÚ?Účet produkce, ú. kapitálu, ú. tvorby příjmů, ú. primárního rozdělení, ú. sekundární alokace, ú. komodit a služeb

371)Základní jednotkou SNÚ je– podnik

372) Co sdružuje IFOAM? založena 1952 v Paříži, 450 svazů, 70 zemí světa, sídlo v Německu

373) Co je to bilogicko-dynamické zemědělství - něco s kosmem

374) Co je to integrované zemědělství -může se hosp. konvenčními způsoby, ale existují určité limity. mělo by být spojeno s vědeckými způsoby hospodaření (není ekologické) K životnímu prostředí šetrnější integrované (regenerativní) zemědělství

 

375) Komunální přistup z hlediska TUR je přístup

a) Reformistický

b) reformátorský

c) římský

d) komparativní

 

376) TUR spočívá

a) v produkci potravin

b) šetrné zacházení se živ. prostředím

c) využívání obnovitelných zdrojů

d) všechny správně

 

377) Pojem „trvale udržitelný rozvoj“ znamená:

a) Stále akcelerující ekonomický rozvoj

b) Další rozvoj ekologického zemědělství

c) Ekonomický rozvoj zohledňující růst světové populace

d) Žádná z uvedených odpovědí není správná

 

378) Trvale udržitelný rozvoj byl OSN definován jako:

a) Trvalý ekonomický i sociální rozvoj s ohledem na mezigenerační spravedlnost

b) Akcelerovaný ekonomický růst bez omezujících faktorů

c) Program ochrany zemědělské půdy s ohledem na výživu obyvatelstva

d) Žádná z uvedených definic není správná

 

379) Trvale udržitelný rozvoj byl v OSN definován:

a) Na této úrovni ještě definován nebyl, nedošlo ke shodě


Date: 2015-12-24; view: 1104


<== previous page | next page ==>
Ukazatele efektivnosti investic | B) V r. 1987 v dokumentu Our Common Future
doclecture.net - lectures - 2014-2023 year. Copyright infringement or personal data (0.008 sec.)