Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


ZADANIA ZARZĄDU

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

STOWARZYSZENIA KAZACHSTAŃSKIEJ MŁODZIEŻY „BARS”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

1. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem, działa na podstawie ustaw, Statutu,

uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu Pracy Zarządu.

2. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia kazachstańskiej młodzieży „BARS” zwanego dalej „BARS” realizującym funkcje kierownicze i zarządzające, określone w Statucie.

3. Siedziba władz „BARS”, w tym Zarządu mieści się w Warszawie.

4. Zarząd kieruje całokształtem działalności „BARS” w okresie pomiędzy posiedzeniami

Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność

za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 2

 

Członkowie Zarządu pracują społecznie, choć mogą wykonywać inne zadania w „BARS” jako

jego pracownicy.

§ 3

Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA ZARZĄDU

§ 4

 

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1. Reprezentowanie interesów na zewnątrz

2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i

innych aktów normatywnych „BARS” , w tym regulaminów.

3. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz innymi

organizacjami i instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej.

4. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków

5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków i przygotowywanie na nie wniosków.

6. Realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań Członków.

7. Podejmowanie uchwał i decyzji nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz

statutowych „BARS”, niezbędnych do prawidłowej statutowej działalności

Stowarzyszenia.

8. Podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej.

9. Zarządzanie majątkiem i funduszami „BARS”.

10. Przyjmowanie regulaminu gospodarki finansowej „BARS”.

11. Opracowywanie rocznego planu ekonomiczno- finansowego.

12. Przyjmowanie w poczet członków i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.

13. Wnioskowanie o nadanie odznak i przyznawanie nagród.

14. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji publicznej i władzami

naczelnymi innych organizacji.

17. Wypełnianie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie prawnymprzy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał

Walnego Zebrania Członków i regulaminów.

18. Wykonywanie zaleceń pokontrolnych - organu prowadzącego kontrolę.

19. Udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących

wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów

dotyczących przedmiotu kontroli „BARS”.

§ 5

Do kompetencji Zarządu „BARS” w sprawach członkowskich należy w szczególności:

1. przyjmowanie członków zwyczajnych „BARS” na zasadach określonych w Statucie,

2. przyjmowanie członków wspierających „BARS” na wniosek ubiegającej się o to osoby

fizycznej lub prawnej na zasadach określonych w Statucie,

3. przedkładanie na Walne Zebranie Członków wniosków o nadanie członkostwa

honorowego,

4. przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia oraz składanie

informacji Walnemu Zebraniu Członków o wykreśleniu z listy członków

Stowarzyszenia,

5. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami we wszystkich innych

sprawach członków i Stowarzyszenia.

 

§ 6


Date: 2015-12-24; view: 509


<== previous page | next page ==>
ORGANIZACJA PRACY PREDSTAWICIELSTWA STOWARZYSZENIA | ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)