Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE POPYT PIENIĄDZA

1. Pieniądz jako środek wymiany i środek płatniczy jest transakcyjnym popytem na pieniądz niezbędny do zakupów dóbr i usług. Wielkość tego popytu zależy od ilości nabywanych dóbr i usług oraz ich ceny. Terminy otrzymywania dochodów i wydatków są zróżnicowane, dlatego przedsiębiorstwa muszą utrzymać pieniądz płynny (CASH FLOW)

*Konieczne jest utrzymywanie środków obrotowych, a zwłaszcza Cash flow dla bieżących potrzeb przedsiębiorstwa.

2. Wynika z niepewności przyszłych dochodów i wydatków oraz dążenia do bezpieczeństwa. Określany jest mianem przezornościowego popytu na pieniądz. Przedsiębiorstwo utrzymuje pewne zasoby pieniądza w celu sfinansowania nieprzewidzianych wydatków.

* Przykładem może być gospodarstwo domowe i sposób jego prowadzenia. Sposób „od pierwszego do pierwszego” jest przykładem nieprawidłowego gospodarowania.

3. Spekulacyjny popyt na pieniądz polega na dążeniu do posiadania pieniądza w przewidywanych spadkach cen innych aktywów, oczekiwania i przyszłych zysków (np. akcje, obligacje). Działania takie obarczone są dużym ryzykiem.

 

POPYT NA PIENIĄDZ zależy przede wszystkim od:

¾ poziomu dochodu narodowego;

¾ wielkości dochodów osobistych;

¾ wysokości stóp procentowych;

¾ ogólnego poziomu cen.

 

PODAŻ PIENIĄDZA - jest to wielkość pieniądza wprowadzonego do obiegu. Podaż regulowana jest przez Bank Centralny w oparciu o przewidywany Dochód Narodowy, wzrost cen, prędkość obiegu pieniądza, wpływ innych pieniędzy na strukturę zasobów pieniężnych.

Równanie obiegu pieniądza

Ilość pieniądza w obiegu określa formuła:

M*V=P*Q

M –i lość pieniądza w obiegu (zasoby pieniężne)

V - prędkość obiegu pieniądza (oznacza ile razy przeciętnie jednostka pieniężna została użyta przy zawieraniu transakcji w ciągu roku.

P- przeciętny poziom dóbr i usług wchodzących w skład Produktu Narodowego Brutto

Q- ilość wytworzonych dóbr i usług, czyli realna wielkość Produktu Narodowego Brutto

Równanie to można zinterpretować następująco:

Zasoby pieniężne pomnożone przez prędkość jego obiegu równe są cenom dóbr i usług pomnożonym przez wielkość ich produkcji.

Wzrost poziomu cen występuje gdy:

· zasoby i prędkość obiegu rosną szybciej niż produkcja;· produkcja nie rośnie, a rosną zasoby pieniądza (po stronie popytowej będzie więcej pieniądza, dla zrównoważenia będą wprowadzane wyższe ceny);

· wielkość produkcji i zasoby pieniądza nie ulegną zmianie, a wzrośnie prędkość jego obiegu;

· spadnie poziom produkcji przy nie zmienionych zasobach pieniądza i prędkości jego obiegu.

 

KREDYTY

  • krótkoterminowe - udzielane na okres do 1 roku. Służy do finansowania bieżących operacji przedsiębiorstw (przyrost zasobów środków produkcji i wyrobów gotowych). Formą tego kredytu jest weksel handlowy oraz kredyt na rachunku bieżącym .
  • średnioterminow - na okres 1-5 lat. Wykorzystywany do finansowania maszyn i urządzeń, większych zakupów zagranicznych, zakupów ratalnych, w których liczba rat przekracza 12.
  • długoterminowe - okres spłat większy od 5 lat. Służy finansowaniu inwestycji o długim cyklu realizacji, np. inwestycje rolne, infrastruktura (np. drogi, mosty), budownictwo mieszkaniowe, itd. Udzielają go banki inwestycyjne, hipoteczne, instytucje niebankowe.

 

Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, czyli zdolności do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach. Banki mogą zażądać od kredytobiorców ich zabezpieczenia. Kredyty długoterminowe podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu lub obligacyjnemu.

    1. Stosuje się do finansowania budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego oraz rolnictwa, tj. nieruchomości, które są stosunkowo najlepszym zabezpieczeniem kredytu.
    2. Zaciągany jest przez emitenta obligacji. Zabezpieczeniem są obligacje emitowane przez kredytobiorców, którymi najczęściej są wielkie przedsiębiorstwa (korporacje) o dużym potencjale gospodarczym, instytucje publiczne, gminy, państwa.

 


Date: 2015-12-24; view: 740


<== previous page | next page ==>
VIII SYSTEM PIENIĘŻNO - KREDYTOWY | BANKI I ICH FUNKCJE
doclecture.net - lectures - 2014-2021 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)