Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Kvantifikace rizika

• … spočiva ve stanoveni nasledujicich charakteristik:

– Pravděpodobnost vzniku (vyskytu) jednotlivych rizik.

– Celkova hodnota v projektu (dopad), ktera je působenim rizika

ohrožena (budouci a skryte nasledky).

– Očekavana hodnota rizika.

• Kvantifikace rizika se provadi za pomoci:

– Matematicke statistiky (časove řady, prognostika).

– Pojistne matematiky (demografie, aj.).

– a dalšich disciplin.

25. Jakým způsobem je možné v projektu stanovit očekávanou hodnotu rizika?

Vypočet očekavane hodnoty rizika

• ... stanovi veličinu ohodnoceni rizika ve finančnich

jednotkach:

Očekávaná hodnota rizika = Suma nákladů z působení rizika * Pravděpodobnost výskytu rizika

• Při řizeni rizik v projektu se uživa tato hodnota jako celkova hodnota rizika = vysledna kvantifikace rizik:

– Např. při nizkych nakladech nebo nizke pravděpodobnosti vyskytu

je i celkova hodnota rizika nizka a riziko lze považovat za malo

důležite.

26. Vyjmenujte a popište nástroje, které lze užít při identifikaci a kvalitativní analýze rizik?

Současne metody pro řizeni rizik

• Nejuživanějši:

– Bodovaci metoda s mapou rizik

• Česke nebo v Čechach uživane:

– IPR (Identifikace procesů a rizik)

– RIPRAN™ (RIsk PRoject ANalysis)

– UMPRA (Univerzalni Matice Rizikove Analyzy)

• Dalši existujici:

– FRAP (Facility Risk Analysis Process)

– FMEA, CRAMM, HAZOP, … aj.

IPR – Identifikace procesů a rizik

• Metoda pro řizeni rizik:

– Ktera pracuje s analyzou kauzality a přičinnych souvislosti:

• „Identifikace procesů vede k identifikaci rizik“.

• Strom: Nasledků => Udalosti => Přičin => Opatřeni

• „Kdo visi na šibenici, ten krade a skonči jako lhař.“

– Ktera předpoklada dominove a lavinove efekty, a efekt

„nejslabšiho članku“.

– Ktera uživa tzv. „checklistů“ pro vyčet a klasifikaci rizik.

– Ktera vytvaři hierarchii rizik a formuluje argumenty.

 

RIPRAN™ (RIsk PRoject ANalysis)

• Cely proces analyzy rizik podle metody RIPRAN se sklada z nasledujicich fazi:

– Připrava analyzy rizika

– Identifikace rizika

– Kvantifikace rizika

– Odezva na riziko

– Celkove zhodnoceni rizika

• Činnosti v jednotlivych fazich jsou koncipovany jako procesy, ktere na sebe

navazuji.

• Metoda akceptuje filosofii jakosti (TQM) podle ISO norem a respektuje zasady

pro Risk Project Management podle standardů IPMA a PMI.

• Vytvořena vyzkumnym tymem v letech 1998 – 2000 na VUT v Brně.

27. Vyjmenujte a popište nástroje, které lze užít při kvantifikaci rizik v projektu?

 

28. Jaké existují současné metody řízení rizik? Popište jejich principy.Více v otázce 26.

29. Vysvětlete pojmy: multitasking, Studentův syndrom, Parkinsonův zákon.

Multitasking= možne riziko růstu nakladů a zpožďovani projektu

· nastava tehdy, když je zdroj alokovan na vice ukolů

· najednou a je nucen v čase se mezi nimi přesouvat.

· může způsobovat zpožděni, neboť při něm vznika

· potřeba času navic, ktery je nutny na připravu ukolu, při

· změně ukolu nebo je ho třeba na odpočinek.

· Řešenim multitaskingu se zabyva napřiklad metoda Critical Chain

Studentův syndrom= možne riziko zpožděni 2. typu

· Jev „Studentův syndrom“

řika, že pokud na nějakou

činnost byla planovana

určita časova rezerva, je

spotřebovana dřive, než ji je

opravdu třeba - jinymi slovy:

malokdo dokonči praci dřive,

než je to opravdu nezbytně nutné

Parkinsonův zákon= možne riziko zpožděni 3. typu

• Prace přibyva úměrně s tim, kolik času na ni můžeme

vynaložit.

• Dost přesně to vystihuje rčeni:

„Nejvice prace miva ten, kdo na ni ma cely den.“

• Důsledkem je, že prace na činnosti trva minimalně tak

dlouho, kolik je času na činnost přiděleno.

• Take častym důvodem, proč činnost neni skoro nikdy

dokončena před terminem, je fakt, že při přištim ukolu

by byla časova dotace snižena.

 

30. Jaká znáte slabá místa při řízení projektů? Co je slabým místem v projektech?

31. Co vyjadřuje kritická cesta v projektu? Jak ji odhalíme?

Kritická činnost

• … je nejdelší posloupnost na sebe

navazujících činností v projektu.

• … je tvořena kritickými činnostmi.

• … má celkovou časovou rezervu nulovou.

• … tzn. nemá žádnou časovou rezervu.

• … svým zpožděním ohrožuje celý projekt.

 

Postup pro stanovení kritické cesty

1. Formalizace problému do síťového grafu

2. Očíslování uzlů grafu

3. Výpočet kritické cesty výpočtem časových

parametrů jednotlivých činností (úkolů)

4. Výpočet časových rezerv činností

32. Jaké existují metody síťové analýzy? Popište je.

Časová analýza projektu

• Critical Path Method (CPM)

– metoda kritické cesty je metoda síťové analýzy užívaná

pro časovou analýzu projektu.

– jejím výsledkem je nalezení kritické cesty a stanovení

délky trvání projektu.

– je klíčová pro další analýzy projektu (zdrojová, nákladová,rizik…)

33. Jaké existují modely síťové analýzy? Popište je.

Síťové modely (obrázky a příklady v přednášce 6

_ Uzly a/nebo hrany mohou být ohodnoceny

- ohodnocení uzlů reprezentuje např. délku trvání úkolu či

jeho náklady

- ohodnocení hran reprezentuje délku resp. typ vazby

_ Dva základní typy sítí

- AOA - hranově ohodnocené („Activity on Arc“)

- AON - uzlově ohodnocené („Activity on Node“)

 

Síťový graf projektu (AOA)

• je spojitý,

• je orientovaný,

• je acyklický,

• má jeden počáteční a jeden koncový uzel.

Uzel = návaznost činností

Hrana = činnost

Uzlově definované grafy

• Činnosti … uzly (ohodnocené)

• Vazby mezi činnostmi … hrany

(ohodnocené/neohodnocené)

 

34. Jaké znáte typy časových rezerv v metodě CPM? Interpretujte je z hlediska jejich závažnosti.

viz. EMM metoda CPM nebo přednáška 6

35. Jaké jsou výhody a možnosti metody PERT?

Metoda PERT

• Odvozena v roce 1958 pro učely Uřadu valečneho

namořnictva USA při vyvoji raketoveho systemu

Polaris.

• Stochasticka modifikace metody CPM, kdy doba

trvani činnosti je nahodnou veličinou.

• Do dnes v praxi jedna z nejuživanějšich metod pro

řizeni projektů.

 

Stanoveni doby trvani činnosti

• Expertni posouzeni

• Odhadovani dle podobnosti / dle zkušenosti

• Kvantitativně stanovene trvani (časove řady)

• Parametry (varianty) časovych odhadů:

– Pesimisticky (bij)

– Optimisticky (aij)

– Pravděpodobny (nejčastěji se vyskytujicim) (mij)

• Stanoveni važenym průměrem:

– Važeny průměr = (aij + 4 mij + bij) / 6

 

Vyhody PERT

Časove terminy uzlů mohou mit při stejne

středni hodnotě rozdilnou variabilitu

rozděleni; resp. rozdilnou hodnotu

rozptylu. Důsledkem je rozdilna

pravděpodobnost překročeni či

nedosaženi terminu uzlů při stejnych

hodnotach středni doby trvani.

36. Jak je možné ovlivnit riziko zpoždění užitím metody PERT? (vzorce v přednášce 7)

Ovlivněni rizika zpožděni:

„Skryta časova rezerva“

• Pokud je zdrojem na činnosti projektu zaměstnanec, ktery se ve

svych pracovnich navycich bliži k tezi prvniho Parkinsonova zakona,

tzn. praci vykonava tak dlouho kolik ma na ni času, je možne

předpokladat v časovem odhadu skrytou časovou rezervu.

 

Ovlivněni rizika zpožděni:

„Prace na posledni chvili“

• Pokud je zdrojem na činnosti projektu zaměstnanec, ktery se ve

svych pracovnich navycich bliži ke studentovu syndromu, tzn.

vykonava praci spiše na posledni chvili, je možne předpokladat

jeho extremni přetiženi na konci.

 

37. Vysvětlete možnosti a výhody užití fuzzy přístupů v projektovém řízení.

Historie fuzzy přistupů

• Již v polovině 60. let přišel P. Vopěnka se svoji alternativni teorii

množin jako specialnim přistupem neurčitostniho pohledu na

struktury systemů zobrazovanych množinovou teorii.

• V roce 1973 publikoval Lofti A. Zadeh vztah mezi přesnosti a

relevanci informace, jenž nazval princip incompatibility:

„ ...když složitost systému roste, naše schopnost formulovat přesná a

signifikantní tvrzení klesá až k jistému prahu, za nímž jsou přesnost a

relevance vzájemně se vylučujícími charakteristikami ...“.

• „V roce 1991 okupovali Japonci teměř 80% světoveho trhu s fuzzy

systemy s odhadovanym vynosem 150 mil. USD. V roce 1992 byl

jejich vynos odhadovan již na 350 mil. USD.“

 


Date: 2015-12-11; view: 2833


<== previous page | next page ==>
Work Breakdown Structure (WBS) | Drum-Buffer-Rope (DBR)
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.01 sec.)