Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Komentarze na Triduum Sacrum Wielki Czwartek wieczerzy Pańskiej.

Przed rozpoczęciem Eucharystii.
Dzisiejszą Eucharystią rozpoczynamy największą i najważniejszą uroczystość roku liturgicznego. Trzy święte dni paschy ? Triduum Sacrum to tak naprawdę jedno święto w czasie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Msza święta Wieczerzy Pańskiej, którą za chwilę będziemy celebrować przypomina nam wydarzenia z wieczernika. Jezus zaprasza nas ? jak apostołów na swoją ostatnią wieczerzę. Daje nam swoje Ciało i Krew, wzywając jednocześnie abyśmy umocnieni tak wspaniałym darem służyli naszym braciom. Chrystus do końca umiłował nas wszystkich, dlatego też chce abyśmy w imię tej miłości miłowali się nawzajem. Ten dar jaki nam zostawił, a jakim jest Eucharystia, ma być źródłem z którego będziemy czerpać siłę do wypełnienia tego wezwania. Dlatego w chwili ciszy przygotujmy się teraz na przyjęcie Chrystusa w Komunii Jego Słowa i Ciała.

Przed Liturgią Słowa
Słowo które za chwilę usłyszymy mówi nam o ustanowieniu Paschy. Uczty przymierza w trakcie której spożywa się baranka bez skazy. Takim barankiem jest sam Chrystus zabity po to, aby swoją Krwią uchronić od zagłady dusze ludzkie. Jego ofiara jest Nowym Przymierzem, a Eucharystia Nową Paschą. Uczestnictwo w niej winno owocować postawą służby, jakiej uczy nas sam Jezus umywając nogi swoim uczniom.

Albo
Opowieść o wyzwoleniu Izraela z niewoli egipskiej i ustanowieniu święta Paschy jest w dzisiejszym dniu połączona w Liturgii słowa z opisem ustanowienia Eucharystii ? Ostatniej Wieczerzy. Tak jak krew baranka chroniła izraelitów przed śmiercią, tak Krew Zbawiciela ? Chrystusa chroni nasze dusze przed zagładą. To Nowe Przymierze jest dla nas darem najcenniejszym. Naszą odpowiedzią na ten dar winna być postawa służby. Postawa jaką pokazuje nam w dzisiejszej Ewangelii sam Jezus.

Albo
Przed 1 czytaniem

Liturgia słowa rozpoczyna się opisem ustanowienia Paschy ? największego święta Izraela upamiętniającego wyzwolenie z niewoli Egipskiej. Podczas Paschy zabija się i spożywa baranka bez skazy, którego krew jest ochroną przed aniołem śmierci i zapowiedzią Krwi Nowego Przymierza.

Przed 2 czytaniem

Opowieść Św. Pawła o ustanowieniu Eucharystii łączy się z tym co usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Ustanowienie Eucharystii również ma nam przypominać, ale i uobecniać tę wielką tajemnice wyprowadzenia nas z niewoli naszych grzechów.Przed Ewangelią
Chrystus Pan, Najwyższy Król i Władca staje się Chrystusem Sługą. Umywa nogi swoim apostołom, czyni gest który wykonywali niewolnicy i najmniejsi spośród służby domu. Pokora i uniżenie Boga pokazuje nam jak postępować w relacjach z drugim człowiekiem.

Przed procesją z darami

Największą tajemnicą Eucharystii jest realna obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina ? owoców ziemi i pracy rąk ludzkich. Przyniesiemy je teraz do ołtarza, jako znak trudu wielkopostnego Wraz z nimi przynosimy również...

Przed znakiem pokoju

Znak pokoju jest równocześnie znakiem miłości. Symbolem naszej chęci pojednania się z braćmi. Przebaczenia tym, którzy nas zranili, ukorzenia się przed tymi, którym sami zadaliśmy ból. Siłę do takiej postawy daje nam uczestnictwo w tej Świętej Uczcie

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu
Teraz Najświętszy Sakrament zostanie zabrany z Tabernakulum i przeniesiony do kaplicy (miejsca przechowywania), zwanej ?ciemnicą? w której będziemy go adorować dziękując za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Tabernakulum pozostanie puste a ołtarz obnażony na znak tego, że zabrano nam Pana. Chrystus pozwolił się pojmać i uwięzić. W Ogrójcu oddał się całkowicie w ręce ludzi. Podobnie czyni dziś oddając władzę przemienienia chleba i wina w swoje Ciało i Krew w ręce kapłanów. Bóg staje się dla nas bezbronny jak baranek. Ta tajemnica niech nam towarzyszy w naszym czuwaniu przy Chrystusie i rozważaniu jego męki tej nocy i w jutrzejszym dniu.

Jutro adoracja będzie trwała przez cały dzień do godziny...................Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. .......................Wcześniej zaś o godz. ........................będziemy przeżywać Drogę Krzyżową.


Date: 2016-06-12; view: 285


<== previous page | next page ==>
APPLICATION FOR A GRADUATE TRAINEE SCHEME | Wielki Piątek Męki Pańskiej
doclecture.net - lectures - 2014-2022 year. Copyright infringement or personal data (0.004 sec.)