Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Projekt_SVIP_manual

Milé studentky, milí studenti,

dříve, než se začnete hroutit z toho, že máte vymyslet projekt vlastního výzkumu, aniž byste věděli, co to je a jak se to dělá, a dříve, než takto zhrouceni poběžíte na konzultace, přečtěte si, prosím, níže uvedený návod. Zachováte-li chladnou hlavu (což vám umožní logicky uvažovat a to budete potřebovat) a budete-li postupovat níže uvedeným způsobem, hravě písemnou část zkoušky zvládnete.

Jak napsat projekt empirického výzkumu (písemnou část SVIP)?

· Přečtěte si zadání písemné části SVIP.

V zadání si povšimněte především toho, že nemáte provádět vlastní výzkum a napsat jeho výsledky, nýbrž že máte popsat, jak byste nějaký výzkum dělali, kdybyste ho dělali.

· Přečtěte si tento manuál.

· Zapište se do některého z metodologických kurzů.

Jste-li společenskovědní metodologií nepoznamenáni, vyzkoušejte Úvod do společensko-vědního výzkumu či jeho e-learningovou variantu E-Úvod do společenskovědních metod (Moodle – Společenskovědní modul – Kurzy).

Vše, co bude níže naznačeno, je podrobně rozpracováno ve zmíněném e-lerningovém kurzu. V souvislosti s tvorbou projektu odkazujeme zejména na kapitolu Projekt výzkumu.

· Vyberte si oblast, která vás zajímá a v jejímž rámci byste chtěli Projekt empirického výzkumu zpracovávat.

Vycházejte ze svých znalostí z dosavadního studia na FHS i z vlastní zkušenosti (špatně se navrhuje projekt výzkumu k tématu, o němž nic nevíte). SVIP je zkouškou ze společenských věd, tudíž i téma vašeho (třeba hypotetického) výzkumu musí být relevantní pro některý ze společenskovědních oborů, jež se na FHS vyučují (antropologie, ekonomie, psychologie, sociologie). Jinými slovy, je možné podat projekt výzkumu inspirovaný jinými humanitními obory, ale nelze na témata jiných humanitních oborů bez rozmyšlení aplikovat společenskovědní metodologii, či dokonce odevzdávat ke zkoušce ze společenských věd projekt bakalářské práce z jiného než společenskovědního oboru. Vězte, že předkládaná práce by měla být opravdu „projektem výzkumu“, nikoli třeba úvahou (byť i filosofickou).

· Hledejte a studujte odbornou literaturu, která se vámi zvolenou oblastí zabývá.

Je málo pravděpodobné, že by se tím, co chcete dělat, dosud nikdo nezabýval. Literatura vám pomůže zorientovat se v tom, jak se na oblast vašeho zájmu dosud nahlíželo, jak se to dělalo a zda nezůstala prázdná místa, hodná prozkoumání. Ideální postup je:

1) oprášit učebnice k úvodům, kde naleznete základní teoretickou a terminologickou oporu k tématu + si osvěžíte, jak daný obor na vámi zvolené téma nahlíží;

2) od věci není ani nahlédnout do textů k ústní části SVIPu;

3) jako odborná literatura dobře poslouží také již obhájené bakalářské a diplomové práce, které naleznete v knihovně;

4) následuje dohledání pramenné literatury, na kterou učebnice či kvalifikační práce odkazují;

5) hledání další literatury, jež se k tématu váže – vedle internetu (kde ale musíte dobře zvážit, zda je zdroj „odborný“) je na místě navštívit odborné knihovny a on-line vyhledávače odborné literatury (JSTOR, EBSCO, Proquest, EZB – viz Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích), stejně jako popátrat v poznámkách z přednášek. Možnou inspirací vám může být i Nabídka témat ke SVIPu, kde bývá základní literatura k tématům uvedena.Odborná literatura vám jednak umožní zjistit, na co je možné v projektu výzkumu navázat, ale také vám může poskytnout inspiraci ohledně metodologických postupů: netřeba objevovat Ameriku, byla-li již objevena.

Zároveň ovšem tuto přípravu nepřežeňte: nejde o teoretické zpracování tématu na úrovni bakalářské práce, ale o to, abyste věděli, v jakém kontextu se pohybujete. Ideální je vyhledat několik odborných článků s podobným problémem, prostudovat je a pochopit, s jakými omezeními a překážkami (a proč) se museli autoři vypořádat. Pokud se vám toto podaří, jste právě v půli cesty k úspěšnému zvládnutí Projektu.

· Na základě studia literatury vyberte z oblasti svého zájmu téma svého výzkumu. Pokuste se téma výzkumu zúžit na zkoumatelný výzkumný problém.

Tento krok je naprosto zásadní. Vhodně zvolený výzkumný problém je klíčem k úspěchu, naopak chybně zvolený výzkumný problém může projekt pohřbít bez ohledu na to, že jsou třeba jednotlivé metodologické kroky popsány dobře. Výzkumný problém musí:

1) odpovídat tomu, jak o daném tématu uvažuje daný společenskovědní obor;

2) být dostatečně úzký, aby bylo možné jej v rámci výzkumu vyřešit;

3) ovšem na druhou stranu by neměl být banální a nehodný pozornosti, tj. přinejmenším vás jako autory by měl opravdu zajímat.

· Vyjasněte si terminologii a definiční rámce pojmů, jež se k vašemu tématu váží.

Pokud jste dosud nenalezli dostatečnou oporu v odborné literatuře, použijte odborné slovníky (různé pojmy mají svá odborná ukotvení, která se jednak mohou lišit od běžného používání těchto slov a navíc se mohou lišit i obor od oboru. Měli byste jasně deklarovat, v jakém významu a v rámci kterého oboru pojmy používáte).

Definujte pouze pojmy, se kterými budete pracovat. V případě více alternativ jasně určete, se kterou pracujete, a zdůvodněte to. Nevyužitým definicím můžete (ovšem v Projektu ke SVIPu nutně nemusíte) věnovat prostor prostřednictvím vymezení se vůči nim.

Ovšem pozor – učebnice i slovníky slouží pouze jako pomůcky k ujasnění si základních východisek. Najdete-li zde definici, zjistěte zároveň, kdo danou věc takto definoval a nalezněte a prostudujte tento (čili primární, pramenný) zdroj. Proto se v samotném odborném textu na učebnice a slovníky obvykle neodkazuje. Na druhou stranu je ovšem odkaz na učebnici či slovník lepší než žádný odkaz.

· Promyslete, jakým způsobem by bylo možné váš výzkumný problém zkoumat.

Tj. zda je možné využít již existujících pramenů, či zda je potřeba data, jež by zodpověděla výzkumný problém, sebrat. Zda je vhodné využít kvantitativní, kvalitativní či smíšenou strategii výzkumu. Mějte na paměti, že celý projekt musí být realizovatelný v rámci bakalářské práce, tj. zvládnutelný jednou osobou v přiměřeném čase.

Zase platí, že je velmi pravděpodobné, že podobný výzkumný problém byl již mnohokrát zkoumán: nejlepší inspirací jsou adekvátní existující vědecké články a studie (na které patřičně odkážete!).

· Hledejte a studujte metodologickou literaturu, jež vám pomůže promyslet vlastní zpracování projektu výzkumu.

Není třeba číst všechny a celé metodologické učebnice, ale vyhledat tu literaturu, která je ke zpracování projektu relevantní. Oporou v tomto rozhodnutí by vám vedle znalostí z metodologických kursů a metodologické literatury měl být e-learnigový kurz E_Úvod do společenskovědních metod, kde jednak naleznete adekvátní literaturu k jednotlivým postupům a jednak se seznámíte s terminologií, která se k jednotlivým postupům váže.

· Upřesněte výzkumný problém (a výzkumné otázky) s ohledem na možnosti jeho (byť hypotetického) zpracování. Výslednou formulaci si napište.

Výzkumný problém musí být formulován konkrétně, tj. včetně případného časového či místního zařazení atp. Výzkumný problém je obvykle ještě upřesněn (nikoli rozvinut!) prostřednictvím výzkumných otázek. Výzkumný problém a výzkumné otázky by měly být formulovány tak, aby z nich bylo zjevné, co, jak a proč se bude dělat. Ovšem pozor – výzkumný problém má být formulován stručně, obvykle v jedné větě.

Písemný záznam vás donutí přemýšlet o struktuře a prezentaci vašich myšlenek tak, aby byly srozumitelné pro ostatní. Zároveň vám usnadní další práci (viz níže).

· Načrtněte design vlastního výzkumu.

Napište maketu projektu, tj. heslovitě naplňte jednotlivé položky z Doporučené struktury práce z metodologie a zvažte jejich posloupnost. Doporučená struktura je opravdu pouze doporučená, tj. vlastní výzkumný projekt by měl být formulován tak, aby výklad byl logický a odpovídal zaměření i charakteru výzkumu. V některých výzkumných designech není přesně dána posloupnost jednotlivých kroků výzkumu či je naopak stanovena jinak než v Doporučené struktuře, některé výzkumné designy některé postupy nevyžadují (např. při sekundární analýze pravděpodobně nebudete „sbírat data“ a tudíž ani zvažovat místo a dobu trvání výzkumu). Mějte stále na očích formulaci výzkumného problému a výzkumných otázek, aby se vám nestalo, že některou otázku zapomenete metodologicky rozpracovat či že designujete projekt k jinému výzkumnému problému (to není legrace, to se opravdu snadno může stát).

· V případě nejasností oslovte relevantní vyučující ke konzultaci.

Relevantními vyučujícími jsou ti, kteří mají k věci co říci (oborově či metodologicky – zjistěte prostřednictvím informačních systémů FHS). Nejasnostmi jsou míněna možná nedorozumění v možných postupech. Jinými slovy, písemná část ke SVIPu nezačíná konzultací, v níž vám vyučující nastaví projekt výzkumu. K případné konzultaci se můžete dostavit pouze tehdy, kdy již máte načtenou alespoň základní literaturu, promyšlený projekt, a potřebujete poradit, jak dál (ke konzultaci přineste maketu projektu). A naopak, konzultace neslouží k tomu, aby vyučující korigoval váš výsledný text. Přeci jen jde o zkoušku, kterou skládáte vy, nikoli vyučující.

· Formulujte (napište) projekt vlastního výzkumu.

Rozepište maketu svého projektu do souvislého textu, strukturovaného do kapitol, které zhruba odpovídají jednotlivým položkám v doporučené struktuře projektu výzkumu (k tomu viz výše). Popište jednotlivé kroky, které by v rámci výzkumu měly být učiněny, a vysvětlete, proč navrhujete učinit právě ty kroky, které navrhujete. Odvolávejte se přitom na relevantní literaturu (v případě metodologických postupů lze odkazovat i na e-learningový metodologický kurs, avšak nikdy na to, co vám vyučující řekl na konzultaci či na přednášce).

Dbejte na to, že všechny položky projektu musí být provázané, tj. strategie výběru vzorku, techniky sběru dat a jejich analýzy musí odpovídat zvolené výzkumné strategii. Ta musí být zvolena tak, aby jejím prostřednictvím opravdu bylo možné „vyzkoumat“ výzkumný problém. Stejně tak by obsahu projektu měl odpovídat i jeho název.

Do projektu pište jen informace, které jsou důležité (a bez nich by hrozilo nedorozumění). Častým problémem (i v bakalářských pracích) jsou odstavce či dokonce stránky textu, které sice s tématem souvisejí, ale nejsou relevantní k výzkumnému problému.

Používejte terminologii, s níž pracuje vámi zvolená odborná literatura. Za samozřejmé na vysoké škole humanitního směru považujeme používání adekvátního jazyka (pravopis, syntax). Výsledná práce by neměla překročit 10 normostran (18 000 znaků včetně mezer).

Nedílnou součástí společenskovědního výzkumu je i publikační etika. Tj. kdykoli se inspirujete jiným dílem (textem), je nezbytné tuto inspiraci uvést, a to nikoli pouze tehdy, když jej citujete (v uvozovkách uvádíte doslovnou pasáž z cizí práce), ale i když jej parafrázujete (formulujete cizí myšlenky vlastními slovy). Při studiu odborných textů si povšimněte, jak jejich autoři s prameny a literaturou pracují, a zvolte si některý z citačních úzů, který budete (v celém textu jednotně) dodržovat. V některých projektech výzkumu je na místě použít již jiným autorem navrženou metodologii, ale i tehdy je nezbytné tuto inspiraci náležitě zmínit (stejně, jako je na místě zmínit, že výzkum již probíhá). (Nejen společenské) vědy pracují s tím, co bylo dosud probádáno, a na to navazují, ale je zcela nepřijatelné převzít cizí myšlenky bez uvedení jejich autora.

· Závěrem spolu s Masarykem: „nebát se a nekrást“!

 

Těšíme se na vaše projekty.

Za Společenskovědní modul

 

Mgr. Hedvika Novotná

 

 

Pozn. 1: Pokud váš projekt přes veškerou snahu neuspěl, nejlepší cestou, jak to napravit, je:

· důkladně přečíst posudek projektu a pokusit se nahlédnout vlastní projekt oponentovýma očima;

· promyslet cesty nápravy, tj. nahlédnout do relevantní literatury a domyslet, kde se stala chyba;

· konzultovat nápravu projektu s jeho oponenty (v posudku jsou vždy uvedeni);

· dopracovat či přepracovat projekt.

 

Pozn. 2: Pokud budete opravdu reálně zpracovávat bakalářskou práci v souladu s Projektem ke SVIPu, není od věci:

· důkladně přečíst posudek projektu;

· vzít si z něj ponaučení, tj. promyslet případné výtky a ve vlastním výzkumu, potažmo v textu bakalářské práce se možných chyb vyvarovat.


Date: 2015-01-11; view: 1305


<== previous page | next page ==>
Ex.3. The words in the box frequently occur after “market”. | Introduction
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.009 sec.)