Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Współczesne tendencje rozwoju rynku ubezpieczenia

Stan rynku ubezpieczeǹ Ukrainy za ostatnie lata charakteryzuje się dynamicznym rozwojem działalności ubezpieczeniowych kompanii, co towarzyszy wzrostem ilości ubezpieczeniowych kompanii, rozszerzeniem kierunków ubezpieczeniowego działania, zwiększeniem objętości ubezpieczeniowej operacji.

Rośnie ilość ubezpieczeniowych kompanii, jak z ryzykowego ubezpieczenia tak i z ubezpieczenia na życie.Zwiększa się ilość ubezpieczeniowych kompanii z cząstkami cudzoziemskiego kapitału(Austria, Anglia, Polska, USA, Rosja).

Sumarny statutowy kapitał ukraińskich ubezpieczycieli corocznie rośnie w średnim na 25 %. Zwiększenie tempy wzrostu ubezpieczeniowych składek świadczy o wzroście zobowiązań ubezpieczycieli, że musi być pokrzepiony odpowiednim poziomem ubezpieczeniowych rezerwów. W ciągu ostatnich lat śledziła się tendencja do wzrostu ubezpieczeniowych rezerwów.

Dla postępującego rozwoju ubezpieczeniowego rynku Ukrainy koniecznie trzeba:

zakończyć opracowanie i zatwierdzić narodową koncepcję rozwoju ubezpieczeniowego systemu;

zwiększyć dobrobyt obywateli i polepszyć stan korporacyjnych i państwowych finansów. zwiększyć poziom kapitalizacji zakładów ubezpieczeniowych , ich finansową trwałość, platności i konkurencyjności i inwestycyjny interes;

rozwijać współczesną infrastrukturę ubezpieczeniowego rynku;

wzmocnić uwagę do doskonalenia ubezpieczeniowej sprawy w regionach;

zwiększyć przejrzystość ubezpieczeniowego rynku, stworzyć jedyną bazę danych, zorganizować pracę biura ubezpieczeniowych historij;

zwiększyć ubezpieczeniową kulturę ludności i jego zaufanie do zakładów ubezpieczeniowych.

Integracja ukraiǹskiego rynku usług ubezpieczeniowych w rynek europejski.

Właściwością współczesnego ubezpieczeniowego rynku w Ukrainie jest to, że już zrealizowana harmonizacja rodzajów ubezpieczenia z przyjętymi w świecie tradycjami. Adaptowano 17 standardowych wymagań, przyjętych w UE; przeprowadzona strukturalizacja ubezpieczeniowego rynku, odbywa się integracja Ukrainy z Europejskim ubezpieczeniowym rynkiem. W szczególności, Ukraina dołączyła się do międzynarodowego ubezpieczenia społecznej odpowiedzialności autowłaścicieli w systemie "Zielona kartka", do którego wchodzą 42 kraje, odbywa się wchodzenie Ukrainy do Światowej organizacji handlu - Generalnej ugody z handlu usługami , bo ubezpieczeniowe usługi za ubezpieczenie handlowych potoków towarowych zajmują pierwsze miejsce wśród wszystkich rodzajów finansowych usług. system ubezpieczeniowy Ukrainy nabywa całkiem cywilizowanego wyglądu i staje się jednym z rozstrzygających czynników finansowego stabilizowania i rozwoju narodowej gospodarki.Rynek ubezpieczeniowy Ukrainy rozwija się dosyć wysokimi, w porównaniu z innymi branżami gospodarki narodowej tempem, a także w porównaniu z większością krajów WNP (Wspólnota niezależnych Państw).


Date: 2016-03-03; view: 573


<== previous page | next page ==>
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej | Sources of the Misconception
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.001 sec.)