Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Ustawa o działalności ubezpieczeniowej

Polski rynek reasekuracyjny.

Polskie zakłady ubezpieczeń majątkowych prowadzą w większości nader szeroką działalność

reasekuracyjną, znacznie wykraczającą poza standardy, które ukształtowały się na rozwiniętych

rynkach ubezpieczeniowych.

Reasekuracja czynna - przejęcie przez zakład ubezpieczeń ryzyka od innego

zakładu ubezpieczeniowego. Reasekuracja bierna – przeniesienie (cesja) przez ubezpieczyciela prowadzącego działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich części ryzyk wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych na ubezpieczyciela prowadzącego działalność reasekuracyjną (reasekuratora). Cechy reasekuracji : Wpływa na techniczny rachunek wyników zmienia wielkości składki na udziale własnym,

Zmienia poziom rezerw technicznoubezpieczeniowych, a także koszty działalności ubezpieczeniowej na udziale własnym.

 

 

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej

( Polska)

Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych.

2. Ustawa określa także zasady:

1) wykonywania zawodu aktuariusza;

2) sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego;

3) organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej rozróżnia dwa rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenie mienia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni nas w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia. Dzięki ubezpieczeniu odpow i edzialności cywilnej odszkodowanie osobie poszkodowanej wypłaci za nas towarzystwo ubezpieczeniowe. Tym sposobem chroniony jest interes nie tylko nasz, ale i osoby poszkodowanej. Oprócz obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczyciele oferują również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarówno w życiu prywatnym, jak i dla poszczególnych grup zawodowych. Przykładem takiego ubezpieczenia jest np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej weterynarzy czy nauczycieli.

Innym ubezpieczeniem majątkowym jest ubezpieczenie mienia. Ubezpieczenie to pozwala nam zabezpieczyć się na wypadek jego zniszczenia bądź utraty. Ubezpieczyć możemy na przykład budynki, budowle, maszyny, urządzenia czy wyposażenie. Istnieją również wiele innych rodzajów ubezpieczeń, na przykład ubezpieczenie pasiek, ubezpieczenie drobiu, ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności, czy też ubezpieczenie kosztów leczenia psów i kotów, Jednym z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczenia mienia jest ubezpieczenie mieszkania.(Ukrainska)

Ustawa Ukrainy "O Ubezpieczeniu" reguluje stosunki w sferze ubezpieczenia i skierowany na stworzenie rynku ubezpieczeniowych usług, wzmacniania ubezpieczeniowej obrony majątkowych interesów przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i osób fizycznych.

Ustawa Ukrainy «O ubezpieczeniu» ma 5 głównych rozdziałów. W pierwszym rozdziale określają się takie bazowe pojęcia, jak ubezpieczenie, ubezpieczyczeli, ubezpieczające się, podmijty i rodzaje ubezpieczenia, formy ubezpieczenia, ubezpieczeniowe ryzyka i ubezpieczeniowe wypadki, ubezpieczeniowa suma, ubezpieczeniowe odszkodowanie, ubezpieczeniowe spłaty i taryfy, coasekuracja˙, reasekuracja˙, Stowarzyszenie Ubezpieczycieli , ubezpieczeniowi agenci i ubezpieczeniowi brokerzy i niektóre inne.

Centralne miejsce w tym rozdziale zajmują normy, że określają wymagania do zakładów ubezpieczeǹ podczas jego stworzenia i rejestracji, a także tryb spełnienia obowiązkowego ubezpieczenia. W szczególności, tym Prawem w Ukrainie ustala się szczególny mechanizm, kiedy rodzaje obowiązkowego ubezpieczenia mogą określać się tylko tym Prawem, a nie innymi prawodawczymi aktam.

Drugi rozdział Prawa reguluje tryb przeprowadzenia ubezpieczenia: określa wymagania do umów i reguł ubezpieczenia i odpowiedniej waluty, ustala obowiązki ubezpieczycielej i ubezpieczających się w każdej konkretnej sytuacji.

Trzeci rozdział określa umowy zapewnienia wypłacalności ubezpieczycielej i ma bardzo ważne znaczenie. Właśnie tu podaje się finansowy mechanizm spełnienia ubezpieczeniowej działalności, ustalają się pewne ograniczenia co do możliwości przyjęcia zobowiązań i wyznaczają się ogólne zasady audytu ubezpieczyciela.

Czwarty rozdział określa zasady państwowego nadzoru za ubezpieczeniową działalnością. Tym rozdziałem określono organ, co spełnia państwowy nadzór za ubezpieczeniową działalnością (teraz tę pracę wykonuje Ministerstwo skarbów Ukrainy), i ustalono jego prawa i funkcje. W tym rozdziale przytoczono tryb licencjonowania ubezpieczeniowej działalności, co zabezpiecza prawną regulację pracy ubezpieczycieli na ubezpieczeniowym rynku.

Piąty, rozdział przewiduje regulację takich ogólnych momentów, jak uwzględnienie międzynarodowego prawa, tryb i etapy stosowania pewnych norm.


Date: 2016-03-03; view: 508


<== previous page | next page ==>
Exercise 3 Complete the sentences choosing the appropriate word or phrase from the list. Change their form if necessary. | Współczesne tendencje rozwoju rynku ubezpieczenia
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)