Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Arve sykdom

Sykdommer som skyldes vikende (recessive) gener (for eksempel cystisk fibrose som angriper lunger, mage og tarmsystem.) arves etter Mendels lover. Å være bære av sykdommen cystisk fibrose vil si at person er ikke syk, men begge foreldrene bærere av sykdommen, kan de få et barn med begge de vikende utgavene av sykdomsgenet. 25 % mulighet at dette barnet får cystisk fibrose. Fordi cystisk fibrose skyldes en vikende utgave av et gen. Sykdommen som Huntingtons - hjernesykdom som fører til unormale kroppsbevegelser og demens skyldes dominante gener. Det vil si at hvis man har den gen da blir man syk. Dersom en person med den dominante utgaven av genet får barn med en person som ikke har den dominante utgaven av sykdomsgenet, er det 50 % sjanse for at barnet deres får sykdommen.

Mange sykdommer, for eksempel kreft, har både genetiske og miljømessige komponenter. Disse følger ikke Mendels arvelover.

En syre En base
En syre er et stoff som kan avgi H+-ioner Smaker surt Forandrer farge på en indikator Sure vannløsninger inneholder H3O+-ioner Har pH lavere enn 7 Motvirker base Løser opp uedle metaller som sink og magnesium En base er et stoff som kan motta H+-ioner Har pH høyere enn 7 Motvirker syre Vannløsninger av base inneholder OH-, hydroksidioner Forandrer farge på en indikator

En syre som er sterk 100 % av syrepartiklene har avgitt H + til vannmolekylene. En sterk syre vil gi fra seg alle hydrogen-ionene sine til vann. Eksempel på sterk syre er HCl (Saltsyre) magesyre.

En syre som er svak, vil gi fra seg bare en liten del av hydrogenionene sine. Eksempel på svake syre er eddiksyre CH3COOH (etansyre).

Indikatorer - sur, nøytral eller basisk

En syre er 2 da er det en sterk syre og hvis den er 5 da er det en svak syre.

pH-verdi et mål på surhetsgraden til en løsning pH - skallen, 0-14, brukes for å angi surhetsgraden i vannløsninger. Sur løsning lavere enn 7, nøytral løsning omkring 7, basisk løsning høyere enn 7. Desto mer hydroniumion atomer en syre inneholder, desto surere er løsningen, og desto lavere er pH-verdien.

Salmonjak er en base, Eddik er en svak syre, Magesyre (saltsyre) er en sterk syre.

BTB (Bromtymolblått)
Gul sure under 6 Blå basiske over 7,6 Grønn nøytrale
Lakmus (indikatorpapir)
Rød syr Blå basis Fargeløs - nøytralt
Fenolftalein
Fargeløs surt eller nøytralt 0-8.2 Orange sterk sur under 0 Rosa basisk 8.2-12 Fargeløs sterkt basisk over 12  
           

 

Vanlige stoffer fra hverdagen

Brus er en syre og jeg skal vise det fram ved å blande brus og en indikator BTB. Det blir gult farge, fordi i brus er en syre uansett om den er søt.Tilegg:

Mutasjon en plutselig forandring i et gen eller kromosom. Mutasjoner kan være skadelige, uten betydning eller sjelden gang nyttige. Mutasjoner i kjønnsceller endrer ofte med abort.

Tvillinger utviklet fra ett befruktet egg. Etter første vekstdeling er det dannet to celler som har identisk arvestoff. Bare eneggede tvillinger har likt arvestoff.

Overkrysning en utbytting av kromosomstrykker mellom de to kromosomene i et kromosompar under reduksjonsdeling.

Nøytralisere en syre og en base (gjennomføre dette praktisk)

Blander vi en sur løsning med like mange H3O+-ioner som det er OH- - ioner i den basiske løsningen, vil løsningene nøytralisere hverandre, fordi når vi blander en sur og en basisk løsning reagerer de med hverandre og gir vannmolekyler.

H3O + + OH - = 2 H2O


Date: 2015-01-11; view: 1160


<== previous page | next page ==>
Kjønnet formering og ukjønnet formering | Globalism and Regionalism
doclecture.net - lectures - 2014-2023 year. Copyright infringement or personal data (0.008 sec.)