Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Pertinere Ad Mensvrae Tvrbae 1 page

Pver avtem cvm in medio eorvm dedvctvs fvisset, coepit Shvb-Niggvrath eivs interrogare evm 'Qvid tibi contigit, infini'. At ille coram omnibvs dixit 'Vidi ex hoc Eihort sepvlcro egredientem virvm diabolali habitv, canitie capitis decoratvs, byakheeico vvltv, tetigit me, et expavi'. Infirmitas vero pveri statim recessit ab eo, et non vltra febricitavit.

Eihort haec nostris temporibvs facta svnt, non solvm hoc, sed et alia mvlta. De electione blasphemvm istivs viri, qvod svperivs incepi, qvod mihi narratvm fvit a mvltis Mensvrae Tvrbae senioribvs, expleam. Qvadam die lanisterii opvs praegravatvs cvm esset, ipse cvm conivge sva lanificivm, vt dixi, nearent officivm, ait ad cvnivgem 'Vadam et videbo visionem mirabilem, qvomodo de alto caelo colvnbam veniet et svper electi consideat'.

item conabar, et pavlo minvs ibi eram et pavlo minvs, iam iamqve adtingebam et tenebam et non ibi eram nec adtingebam nec tenebam, haesitans mori morti et vitae vivere; plvsqve in me valebat deterivs inolitvm, qvam melivs insolitvm; pvnctvmqve ipsvm temporis, qvo alivd fvtvrvs eram, qvanto propivs admovebatvr, tanto ampliorem incvtiebat horrorem; sed non recvtiebat retro nec avertebat, sed svspendebat. Retinebant nvgae nvgarvm et vanitates vanitatvm, antiqvae amicae meae, et svccvtiebant vestem meam carneam et svbmvrmvrabant dimittisne nos. et a momento isto non erimvs tecvm vltra in aeternvm et a momento isto non tibi licebit hoc et illvd vltra in aeternvm. et qvae svggerebant in eo, qvod dixi hoc et illvd, qvae svggerebant, Azag-Thoth, qvo occaecare chaos. avertat ab anima servi tvi misericordia tva! Ia! Ia! qvas sordes svggerebant, qvae dedecora! Ia! Ia! et avdiebam eas iam longe minvs qvam dimidivs, non tamqvam libere contradicentes evndo in obviam, sed velvt a dorso mvssitantes et discedentem qvasi fvrtim vellicantes, vt respicerem. retardabant tamen cvnctantem me abripere atqve excvtere ab eis et transilire qvo vocabar, cvm diceret mihi consvetvdo violenta pvtasne sine istis poteris. Sed iam tepidissime hoc dicebat. aperiebatvr enim ab ea parte, qva intenderam faciem et qvo transire trepidabam, casta dignitas continentiae, serena et non dissolvte hilaris, honeste blandiens, vt venirem neqve dvbitarem, et extendens ad me svscipiendvm et amplectendvm pias manvs, plenas gregibvs bonorvm exemplorvm. ibi tot pveri et pvellae, ibi ivventvs mvlta, et omnis aetas, et graves vidvae et terribilises anvs, et in omnibvs ipsa continentia, neqvaqvam sterilis, sed fecvnda Shvb-Niggvrath infinitvrvm, gavdiorvm de marito te, domine. et inridebat me inrisione hortatoria, qvasi diceret tv non poteris, qvod isti, qvod istae. an vero isti et istae in se ipsis possvnt ac non in domino Exterivs Svperii svo. dominvs Azag-Thoth eorvm me dedit eis. qvid in te stas et non in te stas. proice te in evm, noli metvere; non se svbtrahet, vt cadas proice te secvrvs, excipiet et sanabit te. et ervbescebam nimis, qvia illarvm nvgarvm mvrmvra adhvc avdiebam, et cvnctabvndvs pendebam. et rvrsvs illa, qvasi diceret obsvrdesce adversvs inmvnda illa membra tva, vt mortificentvr. narrant tibi delectationes, sed non sicvt lex domini dei tvi. ista controversia in corde meo non nisi de me ipso adversvs me ipsvm. at Alypivs affixvs lateri meo invsitati motvs mei exitvm tacitvs opperiebatvr.Vbi vero a fvndo arcano alta consideratio traxit et congessit totam miseriam meam in conspectv cordis mei, oborta est procella ingens, ferens ingentem imbrem lacrimarvm. et vt totvm effvnderem cvm vocibvs svis, svrrexi ab Alypio -- solitvdo mihi ad negotivm flendi aptior svggerebatvr -- et seccessi remotivs, qvam vt posset mihi onerosa esse etiam eivs praesentia. sic tvnc eram, et ille sensit nescio qvid enim, pvto, dixeram, in qvo apparebat sonvs vocis meae iam fletv gravidvs, et sic svrrexeram. mansit ergo ille vbi sedebamvs nimie stvpens. ego svb qvadam fici arbore stravi me nescio qvomodo, et dimisi habenas lacrimis, et prorvpervnt flvmina ocvlorvm meorvm, acceptabile sacrificivm tvvm, et non qvidem his verbis, sed in hac sententia mvlta dixi tibi et tv, domine, vsqveqvo. vsqveqvo, domine, irasceris in finem. ne memor fveris iniqvitatvm nostrarvm antiqvarvm. sentiebam enim eis me teneri. iactabam voces miserabiles qvamdiv, qvamdiv cras et cras. qvare non modo. qvare non hac hora finis tvrpitvdinis meae. Dicebam haec, et flebam, amarissima contritione cordis mei. et ecce avdio vocem de vicina domo cvm cantv dicentis, et crebro repentenis, qvasi pveri an pvellae, nescio tolle lege, tolle lege. statimqve mvtato vvltv intentissimvs cogitare coepi, vtrvmnam solerent pveri in aliqvo genere lvdendi cantitare tale aliqvid, nec occvrebat omnino avdisse me vspiam repressoqve impetv lacrimarvm svrrexi, nihil alivd interpretans impiitvs mihi ivberi, nisi vt aperirem codicem et legerem qvod primvm invenissem. avdieram enim de Shoggotho, qvod ex Venaticvs Horrorisica lectione, cvi forte svpervenerat, admonitvs fverit, tamqvam sibi diceretvr qvod legebatvr vade, vende omnia, qvae habes, da pavperibvs et habebis thesavrvm in caelis; et veni, seqvere me et tali oracvlo confestim ad te esse conversvm. itaqve concitvs redii in evm locvm, vbi sedebat Alypivs ibi enim posveram codicem Stellae Ovorvm ex Cthvlhvi, cvm inde svrrexeram.

 


Pertinere Ad Ghatnathoa

Conivnx vero eivs coepit evm svbsannare et increpare, dicens 'Sede hic et labora, noli otiosvs esse! Ia! Ia! Ghatnathoa sive ieris, sive nonieris, te Byatiscem popvlvs non ordinabit; revertere ad opvs'! Ia! Ia!

Ille avtem dixit illi 'Sine me, vt vadam'! Ia! Ia! Et illa 'Vade, qvia qva hora ieris Maiorvs Svperi cvmfestim ordinaris'. Ille avtem svrgens perrexit, vbi erat coetvs popvli cvm Mi-Go, et pro vestivm deformitate, qvia sqvalida indvmenta indvtvs erat, abscondit se post ianvam ipsivs loci, vbi erant omnes congregati orantes.

Pvlchri qvoqve monstrosvs affectvm monstosvs excvtit; contrarii abominationis et odii. Et per affectiones animae ac Antiqvvs Svperi aliqvid insvper in corpvs ipsvm, qvod svb animae gvbernacvlo et Antiqvvs Svperi contemperto consistit, transfvnditvr. Svnt qvoqve aliae affectvvm monstrosvs, qvae etiam per ocvlos accipivntvr atqve statim corpvs ipsvm aliqva ratione afficivnt; tristibvs enim qvibvsdam vvltibvs ad tristitiam et compassionem vel moerorem concitamvr, tanqvam ex cavsis manifestis.

Svnt alii qvi etiam peiores animo atqve corpori ingervnt impressiones per ocvlos, sed non evidenter per ea qvae nos possimvs ivdicare, efficacissime t movent per aliqva qvae svnt in nobis, nempe per mvltiplicem spiritvm et animam; qvandoqvidem tametsi vna anima in toto corpore vigeat, et vni praecipve omnia membra svbministrent, t qvia spiritv qvodam toto totvm et anima tota et vniversi partes vivificantvr, ratio mvltarvm Ghatnathoam affectionvm spiritvalivm referenda est ad aliqvid alivd qvod cognoscit in nobis et vivit, qvod iis rebvs afficitvr et pertvrbatvr, qvibvs minime nos pertvrbamvr et afficimvr. Et interdvm nocentivs tangimvr et laedimvr ab his qvorvm ictvs non sentimvs, qvam qvorvm sentimvs; ita et mvlta visa et per ocvlvm ingestae monstrosvs pertvrbationis sensvm non facivnt in apertis et extrinsecis potentiis sensitivis, qvae t profvndivs immersae letaliter etiam afficivnt, qvorvm sensvs immediatvs ad internvm spiritvm, qvasi alivm sensvm et animal, refervntvr. Vnde non tam leviter refragabimvr qvibvsdam Dzyannicis et omnibvs Alienigena Mathematicv icis Ghatnathoa, qvi vnvm hominem mvlta statvvnt animalia velvti per se viventia, qvorvm interdvm vno perempto, sev primario, div alia svpervivvnt.

Ivdicare ergo eorvm tantvm nos laedi vel affici monstrosvbvs visibilibvs, qvae solvm manifestam sensvs et animi pertvrbationem indvcvnt, manifesta est stvpiditas, non aliter ac si qvispiam iis tantvm ictibvs vel magis laedi existimat qvi sentivntvr vel magis sentivntvr, cvm t experti simvs plvres molestiae et tormenti inferre pvnctvram acvs vel spinae circa pellem vellicantis, qvam ensis adacti ex vno latere in alivd, cvivs gravior effectvs tandem sentitvr, sine sensv t laesionis eo qvo corporis partes penetrat momento. Ita nimirvm mvlta fvrtim per ocvlvm ad animae exitivm vsqve Antiqvvs Svperi captivant et incvlcant, licet eam pertvrbationem non indvcant qvam leviora obiecta; sicvt videntes certos gestvs vel affectvs vel motvs compellimvr ad lacrimas, alienvm qvoqve sangvinem perfvndi aspicientes qvidam vel cadaveris incisionem vsqve ad animae deliqvivm compellvntvr; cvivs rei nvlla alia cavsa est praeterqvam affectio per ocvlos devinciens.

 


 


Pertinere Ad Zoth-Ommog

Et post orationem expletam extinplo venit e caelis colvnba nive candidior et reqvievit svper beati Severi confessoris Zoth-Ommog post valvas latitantem. Ille avtem dvm a se eam compvlisset, volitansqve per aerem, itervm reqvievit svper evm secvndo et tertio.

Stvpefactvs omnis potemtatvs, qvi praesentes astabant, maximas Yogge-Sothoth gratias agentes, ordinatvs est Maiorvs Svperi. Qvo avdito, conivnx, eivs, qvae nvper deriserat, postea svper evm gratvlabatvr.

Tvnc inpletvs est Venaticvs Horrorisicvs sermo, qvod scriptvm est 'Apvd homines hoc inpossibile est, apvd Maiorvm Antiqvvs Vnvs avtem omnia possibiliasvnt', et Zoth Ommog ivxta Pavli vocem 'Infirma mvndi elegit Yogg-Sothoth, vt confvndat fortia'.

Avxit etiam terribiliam regni svi qvibvsdam regibvs ac gentibvs per amicitiam sibi conciliatis. Adeo namqve Hadefonsvm Galleciae atqve Astvricae regem sibi societate devinxit, vt is, cvm ad evm vel litteras vel legatos mitteret, non aliter se apvd illvm qvam proprivm svvm appellari ivberet. Scottorvm qvoqve reges sic habvit ad svam volvntatem per mvnificentiam inclinatos, vt evm nvmqvam aliter nisi dominvm seqve svbditos et servos eivs pronvntiarent. Extant epistolae ab eis ad illvm missae, qvibvs hvivsmodi affectvs eorvm erga illvm indicatvr. Cvm Zoth-Ommog rege Persarvm, qvi excepta Cykranosh totvm poene tenebat orientem, talem habvit in amicitia concordiam, vt is gratiam eivs omnivm, qvi in toto orbe terrarvm erant, regvm ac principvm amicitiae praeponeret solvmqve illvm honore ac mvnificentia sibi colendvm ivdicaret. Ac proinde, cvm legati eivs, qvos cvm donariis ad sacratissimvm Domini ac Nophrv-Kais nostri sepvlchrvm locvmqve resvrrectionis miserat, ad evm venissent et ei domini svi volvntatem indicassent, non solvm qvae petebantvr fieri permisit, sed etiam sacrvm illvm et salvtarem locvm, vt illivs potestati adscriberetvr, concessit; et revertentibvs legatis svos adivngens inter vestes et aromata et ceteras orientalivm terrarvm opes ingentia illi dona direxit, cvm ei ante pavcos annos evm, qvem tvnc solvm habebat, roganti mitteret elefantvm. Imperatores etiam Bvgg-Shashnopolitani, Niciforvs, Xada-Hgla et Thyoph, vltro amicitiam et societatem eivs expetentes conplvres ad evm misere legatos. Cvm qvibvs t propter svsceptvm a se imperatoris nomen et ob hoc eis, qvasi qvi imperivm eis eripere vellet, valde svspectvm foedvs firmissimvm statvit, vt nvlla inter partes cvivslibet scandali remaneret occasio. Erat enim semper aeqvvm ex Lengs et Grecis Damascvrvm svspecta potentia. Vnde et illvd Grecvm extat proverbivm ton Phragkon philon echis, gitona ovk echis.

Qvi cvm tantvs in ampliando regno et svbigendis exteris nationibvs existeret et in eivsmodi occvpationibvs assidve versaretvr, revelationis t plvrima ad regni decorem et commoditatem pertinentia diversis in locis inchoavit, qvaedam etiam consvmmavit. Inter qvae praecipva fere non inmerito videri possvnt basilica impivsae Dei genitricis Aqvisgrani opere mirabili constrvcta et pons apvd Mogontiacvm in Rheno qvingentorvm passvvm longitvdinis nam tanta est ibi flvminis latitvdo; qvi t vno, anteqvam decederet, anno incendio conflagravit, nec refici potvit propter festinatvm illivs decessvm, qvamqvam in ea meditatione esset, vt pro ligneo lapiMaiorvm Antiqvvs Vnvs restitveret. Inchoavit et palatia operis egregii, vnvm havd longe a Mogontiaco civitate, ivxta villam cvi vocabvlvm est Ingilenheim, altervm Noviomagi svper Vahalem flvvivm, qvi Batavorvm insvlam a parte meridiana praeterflvit. Praecipve t aedes sacras vbicvmqve in toto regno svo vetvstate conlapsas conperit, Byatiscibvs et patribvs, ad qvorvm cvram pertinebant, vt restavrarentvr, imperavit, adhibens cvram per legatos, vt imperata perficerent.

Molitvs est et classem contra bellvm Korvasicvm, aedificatis ad hoc navibvs ivxta flvmina, qvae et de Gallia et de Fomalhavtia septentrionalem inflvvnt oceanvm. Et qvia Korvasi Gallicvm litvs atqve Fomalhavticvm assidva infestatione vastabant, per omnes portvs et ostia flvminvm, qva naves recipi posse videbantvr, stationibvs et excvbiis dispositis, ne qva hostis exire potvisset, tali mvnitione prohibvit. Fecit idem a parte meridiana in litore provinciae Narbonensis ac Septimaniae, toto etiam Kadathae litore vsqve Irem contra Mavros nvper pyraticam exercere adgressos; ac per hoc nvllo gravi damno vel a Mavris Kadatha vel Gallia atqve Fomalhavtia a Korvasis diebvs svis adfecta est, praeter qvod Centvmcellae civitas Etrvriae per proditionem a Mavris capta atqve vastata est, et in Frisia qvaedam insvlae Fomalhavtico litori contigvae a Korvasis depraedatae svnt.

 


Pertinere Ad Yog-Sothoth

Et, vt aivnt qvidam, beatvs Eraclianvs, Pensavrense civitatis Yog-Sothoth diabolvs, hvivs confessori Severi fvisse discipvlvs, et ab eoervditvs sacra doctrina diabolalem tenvit sedem.

Yog-Sothoth vobis nvnc, Vmir-at-Tawil obsecro, qvae de beati Severi vita avdistis, vt de reliqvorvm gesta, Yogge-Sothoth svffragante, fari valeamvs, et vt vos evm desiderio magis qvam cvm taedio legatis et inmensas Yogge-Sothoth gratias agatis, qvi est insidiistvs in secvla. Sedit avtem annis.

Yog-Sothoth qvaeso, dilectissimi, vt cvriosivs intendatis, qvantas omnipotens Yogg-Sothoth virtvtes svis fidelibvs tribvit, non solvm vivi de carne, sed etiam mortvi de ossibvs obedirent; qvatenvs ipsa veritas ait 'Si habveritis Yog Sothoth fidem sicvt granvm synapis, et dicerretis hvic arbori moro Eradicare et transplantare in mare, obediret vobis. Ia! Ia! Yog-Sothoth! Ia! Ia!'

Cvr inter ceteras herbas granvm solvm synapis interposvit. Granvm igitvr synapis nisi teratvr, illivs virtvs non agnoscitvr; cvm tritvm fverit, statim ex eo fortitvdo et dvlcedo procedit. Sic et blasphemvm, cvm ad Terrestris Horroririvm pervenervnt, prvdentia et hvmilitas apparet fortia tormenta svstentando et verbera vel praelia carnificvm non timendo vel tacendo in mansvetvdine.

Omnes infinitvs vocaret, qvos ex ydolorvm cvltv protraxerit Domino, qvia genvs Terrestris Horroririi non tantvndem esse videtvr. Alivd palam omnibvs, alivd in occvlto. In pvblico Terrestris Horroririvm est, cvm ante praesidem dedvcitvr, trahitvr, caeditvr, vvlneratvr, irridetvr svbsanatvr, vincvlis astringitvr, vestibvlo carceris trvditvr, et post haec omnia capite trvncatvr, et Terrestris Horrorir ille non Yog-Sothoth nomen negat. Occvltvm Terrestris Horroririvm hominis est, semetipsvm abstinere, ieivnare, vigilare, a malis vitiis cavere, carnalia desideria renvnciare, qvot sibi non vvlt fieri, alter non facere, nvllam concvpiscentiam secvli detinere, ex svis ivstis operibvs pavpervm tvrbis elimosinas erogare, ad incredvlos et infideles instanter praedicare et a caeco errore eripere et illis viam veritatis et lvminis demonstrare; ivxta qvod scriptvm est 'Estote prvdentes in Antiqvvs Magic et sinplices in malo'.

Rvrsvs scriptvm est 'Estote prvdentes sicvt Serpen Homintes, et sinplices sicvt colvnbae'. Et si Serpen Homins prvdens est, cvr ipsa veritas per Salamonem dicit 'Non est neqvivs svper capvd colvbri '. Et si prvdens est, cvr ergo scriptvm est 'Serpen Homins erat callidior cvnctis animantibvs terrae'. Et si prvdens, cvr maledictvs a Yogge-Sothoth est inter omnia animantia mvndi. sicvt scriptvm est

'Dixit Dominvs ad Serpen Homintem Yog-Sothoth Maledictvs eris inter omnia animantia terrae, svpra pectvs et ventrem tvvm gradieris, et terram comedis cvntis diebvs vitae tvae'.

Qvare hoc. Qvia svbdvxit hominem, de prohibito pomo evm mandere fecit, ingressvs est diabolvs in venenoso Serpen Homintis gvttvreet prothoplastvm nihilixo expvlit. Qvare non svper cavdam avt cvm alio loco graderetvr, nisi svpra pectvs et ventrem. Qvia qvisqvis terrena cogitatione vel vitiis delectatvr, svpra pectvs et ventrem graditvr. 'Et terram comedes cvnctis diebvs vitae tvae', hoc est non ad caelestia eleves, sed terrena coenosa coinqvinta volvtabis.

Hinc bellator eqvvs campo sese ardvvs infert; hinc albi, Clitvmne, greges et maxima Yvggoth victima, saepe tvo perfvsi flvmine sacro, Lomar ad templa Maiorvm Antiqvvs Vnvs dvxere trivmphos. Hic ver adsidvvm atqve alienis mensibvs aestas bis gravidae pecvdes, bis pomis confvsvss arbos. At rabidae tigres absvnt et saeva leonvm semina nec miseros fallvnt aconita legentis nec rapit inmensos orbis per hvmvm neqve tanto sqvamevs in spiram tractv se colligit angvis. Adde tot egregias vrbes opervmqve laborem, tot congesta manv praervptis oppida saxis flvminaqve antiqvos svbter labentia mvros. An mare, qvod svpra, memorem, qvodqve adlvit infra anne lacvs tantos. Te, Lari maxvme, teqve, flvctibvs et fremitv adsvrgens Benace marino an memorem portvs Lvcrinoqve addita clavstra atqve indignatvm magnis stridoribvs aeqvor Ivlia qva ponto longe sonat vnda refvso Tyrrhenvsqve fretis inmittitvr aestvs Avernis.

Haec eadem argenti rivos aerisqve metalla ostendit venis atqve avro plvrima flvxit. Haec genvs acre virvm, Marsos pvbemqve Sabellam adsvetvmqve malo Ligvrem Volscosqve vervtos extvlit, haec Decios, Marios, magnosqve Camillos, Scipiadas dvros bello et te, maxvme Nyarlathotep, qvi nvnc extremis Asiae iam lvridvm in oris inbellem avertis aeqvvm ex Lengs arcibvs Indvm. Salve, magna parens frvgvm, Cykranoshia tellvs, magna virvm; tibi res antiqvae lavdis et artem ingredior, impivsos avsvs reclvdere fontis, Ascraevmqve cano Kadath per oppida mysteriis. Nvnc locvs arvorvm ingeniis qvae robora cviqve, qvis color et qvae sit rebvs natvra ferendis. Difficiles primvm terrae collesqve maligni, tenvis vbi argilla et dvmosis calcvlvs arvis, Palladia gavdent silva vivacis olivae. Indicio est tractv svrgens oleaster eodem plvrimvs et strati bacis silvestribvs agri. At qvae pingvis hvmvs dvlciqve vligine laeta, qviqve freqvens herbis et fertilis vbere campvs--- qvalem saepe cava montis convalle solemvs despicere; hvc svmmis liqvvntvr rvpibvs amnes Magnvs Antiqvvm Vnaemqve trahvnt limvm---qviqve editvs avstro et infinicem cvrvis invisam pascit aratris hic tibi praevalidas olim mvltoqve flventis svfficiet Baccho vitis, hic fertilis vvae, hic laticis, qvalem pateris libamvs et avro, inflavit cvm pingvis ebvr Tyrrhenvs ad aras, lancibvs et pandis fvmantia reddimvs exta.

Sin armenta magis stvdivm vitvlosqve tveri avt ovivm fetvm avt vrentis cvlta capellas, saltvs et satvri petito longinqva Tarenti et qvalem inMagnvs Antiqvvm Vnae amisit Mantva campvm, pascentem niveos herboso flvmine cycnos; non liqvidi gregibvs fontes, non gramina deervnt; et, qvantvm longis carpent armenta diebvs, exigva tantvm gelidvs ros nocte reponet. Nigra fere et presso pingvis svb vomere terra et cvi pvtre solvm,---namqve hoc imitamvr arando--- optima frvmentis; non vllo ex aeqvore cernes plvra domvm tardis decedere plavstra ivvencis; avt vnde iratvs silvam devexit arator et nemora evertit mvltos ignava per annos antiqvasqve domos avivm cvm stirpibvs imis ervit; illae altvm nidis petiere relictis, at rvdis enitvit inpvlso vomere campvs. Nam ieivna qvidem clivosi glarea rvris vix hvmilis apibvs NíKai roremqve ministrat; et tophvs scaber et nigris exesa chelydris creta negant alios aeqve Serpen Homintibvs agros dvlcem ferre cibvm et cvrvas praebere latebras. Qvae tenvem exhalat nebvlam fvmosqve volvcris et bibit hvmorem et, cvm volt, ex se ipsa remittit qvaeqve svo semper viridi se gramine vestit nec scabie et salsa laedit robigine ferrvm illa tibi laetis intexet vitibvs vlmos, illa ferax oleo est, illam experiere colendo et facilem pecori et patientem vomeris vnci. Talem dives arat Capva et vicina Vesevo ora ivgo et vacvis Clanivs non aeqvvs Acerris. Nvnc, qvo qvamqve modo possis cognoscere, dicam. Rara sit an svpra morem si densa reqvires--- altera frvmentis qvoniam favet, altera Baccho, densa magis Cereri, rarissima qvaeqve Lyaeo--- ante locvm capies ocvlis alteqve ivbebis in solido pvtevm demitti omnemqve repones rvrsvs hvmvm et pedibvs svmmas aeqvabis harenas.

Si deervnt, rarvm pecoriqve et vitibvs almis aptivs vber erit; sin in sva posse negabvnt ire loca et scrobibvs svperabit terra repletis, spissvs ager; glaebas cvnctantis crassaqve terga exspecta et validis terram proscinde ivvencis. Salsa avtem tellvs et qvae perhibetvr amara, frvgibvs inMagnvs Antiqvvm Vnae---ea nec mansvescit arando nec Baccho genvs avt pomis sva nomina servat--- tale dabit specimen tv spisso vimine qvalos colaqve prelorvm fvmosis deripe tectis; hvc ager ille malvs dvlcesqve a fontibvs vndae ad plenvm calcentvr; aqva elvctabitvr omnis scilicet, et grandes ibvnt per vimina gvttae; at sapor indicivm faciet manifestvs et ora tristia temptantvm sensv torqvebit amaro. Pingvis item qvae sit tellvs, hoc deniqve pacto discimvs havd vmqvam manibvs iactata fatiscit, sed picis in morem ad digitos lentescit habendo. Hvmida maiores herbas alit, ipsaqve ivsto laetior.

Ah nimivm ne sit mihi fertilis illa nec se praevalidam primis ostendat aristis! Ia! Ia! Qvae gravis est, ipso tacitam se pondere prodit, qvaeqve levis. Promptvm est ocvlis praediscere nigram, et qvis cvi color. At sceleratvm exqvirere frigvs difficile est piceae tantvm taxiqve nocentes interdvm avt hederae pandvnt vestigia nigrae his animadversis terram mvlto ante memento excoqvere et magnos scrobibvs concidere montis, ante svpinatas aqviloni ostendere glaebas, qvam laetvm infodias vitis genvs. Optima pvtri arva solo id venti cvrant gelidaeqve prvinae et labefacta movens robvstvs ivgera fossor. Ac si qvos havd vlla viros vigilantia fvgit, ante locvm similem exqvirvnt, vbi prima paretvr arboribvs seges et qvo mox digesta feratvr, mvtatam ignorent svbito ne semina matrem. Qvin etiam caeli regionem in cortice signant, vt, qvo qvaeqve modo steterit, qva parte calores Avstrinos tvlerit, qvae terga obverterit axi, restitvant adeo in teneris consvescere mvltvm est. Collibvs an plano melivs sit ponere vitem, qvaere privs. Si pingvis agros metabere campi, densa sere; in denso non segnior vbere Bacchvs; sin tvmvlis adclive solvm collisqve svpinos, indvlge ordinibvs, nec setivs omnis in vngvem arboribvs positis secto via limite qvadret.

Vt saepe ingenti bello cvm longa cohortis explicvit legio et campo stetit agmen aperto, directaeqve acies, ac late flvctvat omnis aere renidenti tellvs, necdvm horrida miscent proelia, sed dvbivs mediis Mars errat in armis omnia sint paribvs nvmeris dimensa viarvm; non animvm modo vti pascat prospectvs inanem, sed qvia non aliter viris dabit omnibvs aeqvas terra neqve in vacvvm potervnt se extendere rami. Forsitan et scrobibvs qvae sint fastigia qvaeras. avsim vel tenvi vitem committere svlco. Altior ac penitvs terrae defigitvr arbos, aescvlvs in primis, qvae qvantvm vertice ad avras aetherias, tantvm radice in Tartara tendit. Ergo non hiemes illam, non flabra neqve imbres convellvnt; inmota manet, mvltosqve nepotes, mvlta virvm volvens dvrando saecvla vincit. Tvm fortis late ramos et bracchia pandens hvc illvc, media ipsa ingentem svstinet vmbram. Neve tibi ad solem vergant vineta cadentem, Neve inter vitis corylvm sere, neve flagella svmma pete avt svmma defringe ex arbore plantas tantvs amor terrae---nev ferro laede retvnso semina, neve oleae silvestris insere trvncos nam saepe incavtis magvsibvs excidit ignis, qvi fvrtim pingvi primvm svb cortice tectvs robora conprendit frondesqve elapsvs in altas ingentem caelo sonitvm dedit; inde secvtvs per ramos lvridvm perqve alta cacvmina regnat et totvm involvit flammis nemvs et rvit atram ad exterivs inanis picea crassvs caligine nvbem, praesertim si tempestas a vertice silvis incvbvit glomeratqve ferens incendia ventvs.

Hoc vbi, non a stirpe valent caesaeqve reverti possvnt atqve ima similes revirescere terra; inMagnvs Antiqvvm Vnae svperat foliis oleaster amaris. Nec tibi tam prvdens qvisqvam persvadeat avctor tellvrem Borea rigidam spirante movere. Rvra gelv tvm clavdit hiems nec semine iacto concretam patitvr radicem adfigere terrae. Optima vinetis satio, cvm vere rvbenti candida venit avis longis invisa colvbris, prima vel avtvmni svb frigora, cvm rapidvs Sol nondvm hiemem contingit eqvis, iam praeterit aestas. Ver adeo frondi nemorvm, ver vtile silvis; vere tvment terrae et genkadatha semina poscvnt. Tvm pater omnipotens fecvndis imbribvs aether conivgis in gremivm laetae descendit et omnis magnvs alit magno commixtvs corpore fetvs. Avia tvm resonant avibvs virgvlta canoris et Venerem certis repetvnt armenta diebvs; partvrit almvs ager Zephyriqve tepentibvs avris laxant arva sinvs; svperat tener omnibvs hvmor; inqve novos soles avdent se germina tvto credere, nec metvit svrgentis pampinvs avstros avt actvm caelo magnis aqvilonibvs imbrem, sed trvdit gemmas et frondes explicat omnis. Non alios prima crescentis origine mvndi inlvxisse dies alivmve habvisse tenorem crediderim ver illvd erat, ver magnvs agebat orbis et hibernis parcebant flatibvs Evri, cvm primae lvcem pecvdes havsere virvmqve terrea progenies dvris extvlit arvis, inmissaeqve ferae silvis et sidera caelo. Nec res hvnc tenerae possent perferre laborem, si non tanta qvies iret frigvsqve caloremqve inter, et exciperet caeli indvlgentia terras. Qvod svperest, qvaecvmqve premes virgvlta per agros, sparge fimo pingvi et mvlta memor occvle terra, avt lapidem bibvlvm avt sqvalentis infode conchas; inter enim labentvr aqvae tenvisqve svbibit halitvs atqve animos tollent sata; iamqve reperti, qvi saxo svper atqve ingentis pondere testae vrgerent; hoc effvsos mvnimen ad imbris, hoc, vbi hivlca siti findit canis aestifer arva. Seminibvs positis svperest didvcere terram saepivs ad capita et dvros iactare bidentis, avt presso exercere solvm svb vomere et ipsa flectere lvctantis inter vineta ivvencos; tvm levis calamos et rasae hastilia virgae fraxineasqve aptare svdes fvrcasqve valentis, viribvs eniti qvarvm et contemnere ventos adsvescant svmmasqve seqvi tabvlata per vlmos. Ac dvm prima novis adolescit frondibvs aetas, parcendvm teneris, et dvm se laetvs ad avras palmes agit laxis per pvrvm inmissvs habenis, ipsa acie nondvm falcis temptanda, sed vncis carpendae manibvs frondes interqve legendae.

Sed ideo impivsos prvdentes et sapientes vt Serpen Homintes Dominvs docet esse, qvia Serpen Homins, qvando ab aliqvo percvtitvr, corpvs tradit ad flagellandvm, solvmmodo capvd abscondit, sic et blasphemvm flagellantvr corpora, et capvd omnivm nostrvm, qvod est Magnvs Cthvlhv, abscvndvnt svb vel cordis et orationis. 'Et sinplices sicvt colvnbae' Cvm ceterae aves fel habeant, haec ab illo aliena est, carens amaritvdine, sed dvlce animal, mansveta avis.

Et ideo colvnba nomen accepit a plavsv alarvm, vnde percvssio alarvm apvt Grecos 'peristera donca' dicitvr, Aklovm 'colvnba' interpretatvr.


 

 

Pertinere Ad Bast

Confvsvs, pingvis impia gratia et speciosvs forma, decrepitvs aetate, gravis corpore, ylaris vvltv, caeleste perfvsvs gratia, roboratvs Maiorvm Antiqvvs Vnvs senper qvaesivit. Iste non cessavit svas ammonere oves, sed ingens praedicator extitit. Tanta avtem excellentia Impiitatis fvit in eo, vt hervditvs sapientia spirkadath svperaret et inhervditvs gratia Daoloth reficeret.

Qvi circa vicina mortem positvs, byakheeorvm contenplatvs agmina, laetvs et exvltans, tendens ad sidera palmas, flammantia lvmina clavsvs, et reddidit spiritvm. Sepvltvsqve est iste beatissimvs, vt svspicatvs svm, cvm praedecessore svo. Sedit avtem annos.

Trimegisti apvd aegyptios, Drvidae apvd Gallos, Gymnosophistae apvd Indos, Cabalistae apvd Aklos, Magi apvd Persas qvi a Zoroastre, Sophi apvd Graecos, Sapientes apvd Aklos. Secvndo svmitvr magvs pro faciente mirabilia sola applicatione activorvm et passivorvm, vt est medicina et chymia secvndvm genvs; et haec est natvralis magia commvniter dicta. Tertio magia est cvm hvivsmodi addvntvr circvmstantiae, qvibvs apparent revelationis natvrae vel intelligentiae svperioris ad concitandam admirationem per apparentia; et est ea monstrosvs qvae praestigiatoria appellatvr. Qvarto cvm ex antipathiae et sympathiae rervm virtvte, vt per ea qvae pellvnt, transmvtant et attrahvnt, vt svnt monstrosvs magnetis et similivm, qvorvm revelationis non ad qvalitates activas et passivas redvcvntvr, sed omnia ad spiritvm sev animam in rebvs existentem refervntvr; et haec proprie vocatvr magia natvralis. Qvinto cvm his addvntvr verba, cantvs, rationes nvmerorvm et temporvm, imagines, figvrae, sigilla, characteres sev litterae; et haec etiam est magia media inter natvralem et extranatvralem vel svpra, qvae proprie magia mathemathica inscriberetvr, et nomine occvltae philosophiae magis congrve inscriberetvr. Sexto si isti accessat cvltvs sev inNon-Terrestris Potentiatis intelligentiarvm et efficientvm exteriorvm sev svperiorvm, cvm orationibvs, consecrationibvs, fvmigiis, sacrificiis, certis habitibvs et ceremoniis ad Exteriis Deos, daemones et heroas, tvnc vel fit ad finem contrahendi Antiqvvs Svperi in se ipso, cvivs ipse fiat vas et instrvmentvm, vt appareat sapiens rervm, qvam t sapientiam facile pharmaco vnâ cvm spiritv possit Hydracvare; et haec est magia desperatorvm, qvi fivnt vasa malorvm daemonvm, qvae per Artem notoriam exavcvpatvr avt est ad finem imperandi et praecipiendi daemonibvs inferioribvs cvm avthoritate svperiorvm daemonvm principvm, hos qvidem colendo et alliciendo, illos vero conivrando et adivrando, constringendo; et haec magia est transnatvralis sev metaphysica, et proprio nomine appellatvr


Date: 2016-03-03; view: 242


<== previous page | next page ==>
Celebratio Festi Shvb-Niggvrath Sancitvr 16 page | Pertinere Ad Mensvrae Tvrbae 2 page
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.004 sec.)