Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Způsob výběru

1. náhodný
- každá jednotka má stejnou možnost, aby se dostala do výběru
- použití: když nejsou žádné znalosti o základním souboru, nebo když je znám jen rozsah souboru
a) náhodný výběr s opakováním
- jednotku znovu vrátíme nebo nevrátíme do výzkumu
b) náhodný výběr bez opakování

2. záměrný
- vybírají se záměrně jednotky s předpokladem, že budou pro daný soubor typické
- použití: když je dostatek informací o základním souboru
- důležité při segmentačním výzkumu

3. typický
- spojuje princip náhodnosti a výběru
- základní soubor se rozdělí na stejné části a každé z nich se provede náhodný výběr

čím je vzorek typičtější, tím je vyšší pravděpodobnost, že dobře reprezentuje daný soubor

Dotazník
- při sestavování dotazníku je důležité správné formulování
- špatně sestavený dotazník může zpochybnit, znehodnotit získané informace
- musí odpovídat cílům a potřebám průzkumu
- prvním krokem při sestavování je stanovení cílů
- musí být jasná hlavní myšlenka dotazníku, na koho se s ním budeme obracet
- musí být přizpůsoben uživatelům nebo spotřebitelům
- nezjímají nás odpovědi osob, které mají o výrobku pouze zprostředkované informace
- nesmí se rozptylovat paměť dotazovaných
- neptát se na skutečnosti, které nejsou prožívané nebo které si dotazovaní neuvědomují
- otázky musí být jasně, srozumitelně formulované
- musí být jednoznačné vykládání
- vyhýbat se dvojsmyslným otázkám
- důležité je použití správného jazyka
- otázky musí mít logické pořadí
- vhodné je vyhýbat se zavádějícím otázkám
- otázky nemají omezovat dotazovaného, musí mít možnost více odpovědí
- otázek by nemělo být příliš mnoho
- do dotazníku mohou být zahrnuty i kontrolní otázky, které prověřují spolehlivost získaných údajů
- kvalita dotazníku určuje kvalitu získaných informacíPři tvorbě dotazníku musíme vědět:
1. koho budeme zpovídat
2. na co se budeme ptát
3. způsob jakým se budeme ptát

Otázky mohou být
uzavřené - umožňují výběr s předepsaných variant
- užívají se hlavně v kvantitativním výzkumu
otevřené - jsou bez předepsaných možností odpovědí
- používají se v kvalitativním výzkumu

Uzavřené otázky se dále člení
1. alternativní je možné vybrat jen jednu možnou odpověď
2. uzavřená s více možnostmi odpovědí
3. uzavřená s otevřeným koncem
4. uzavřená s použitím škály

Experiment
- speciální metoda založená na vytvoření situace s určitelnými měřitelnými parametry
- nejčastěji se využívá ke studiu příčinných vztahů mezi proměnnými
- v oblasti marketingového výzkumu např. experimentální prodej spojený s propagační akcí, při němž jsou zkoumány rozdíly v účinku různých propagačních nástrojů, testování výrobku, názvů, ochranných značek, obalů apod.

Podle místa realizace
- laboratorní (v umělém prostředí)
- terénní

Z časového hlediska
- pretest (experimenty předcházející; zjišťování účinnosti propagačních prostředků před jejich nasazením, použitím)
- posttest (experimenty následné; rekonstrukce zkoumaného jevu)

Podle metod zjišťování informací
- dotazovací
- pozorovací


Experiment se nejčastěji používá pro zkoumání příčin chování zákazníků.

Výhody
- umožňuje průběh v přesně stanovených podmínkách (čas i místo)
- umožňuje důkladnou přípravu a kontrolu
- nejlépe poskytuje údaje o chování

Nevýhody
- omezenost rozsahu zkoumaných jevů a vybraných cílů
- obtíže při aplikaci výsledků

 


Date: 2016-01-14; view: 468


<== previous page | next page ==>
Limity marketingového výzkumu | Unscramble the words
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.001 sec.)