Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


ZIŅAS PAR STABILITĀTI UN REAĢĒTSPĒJU


 

Ķīmiskā stabilitāte

Apstākļi, no kuriem

jāizvairās:

Nesavietojami materiāli:

Bīstami sadalīšanās

produkti:

Bīstama polimerizācija


 

Stabils normālos apstākļos.

Saskare ar sārmiem, organiskiem šķīdinātājiem, organiskām vielām.

 

Sārmi, organiskie šķīdinātāji, degošas vielas, oksidētāji.

Sakarsēts līdz temperatūrai, kad sākas produkta sadalīšanās, izdalās toksiski tvaiki (vai gāzes)(sēra oksīdi).

Nav novērota.


 

TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA


 

Kairinamība un

kodīgums:

Ieelpošana:

 

Saskare ar ādu:

Saskare ar acīm:

Norīšana:


 

Kodīga acīm, ādai, elpošanas ceļiem, norijot. Produkts var nokļūt organismā ieelpojot tvaikus un caur muti.

Kodīguma sajūta, klepus, apgrūtināta elpošana. Pie +20C iztvaikošana

nenozīmīga. Pie izšļakstīšanās ātri tiek sasniegta bīstama vielas daļiņu koncentrācija gaisā. Var rasties plaušu bojājumi pie ilgstošas vai atkārtotas tvaiku ieelpošanas. Plaušu tūskas pazīmes parādās vairākas stundas pēc tvaiku ieelpošanas, pastiprinās pie fiziskas slodzes. Tādēļ nepieciešams nodrošināt atpūtu un medicīnisko kontroli.

Produkts var radīt nopietnus ādas bojājumus, sāpes, apsārtumu.

Produkts var radīt smagus un dziļus ķīmisku apdegumu, sāpes, apsārtumu. Produkts var radīt sāpes vēderā, kodīguma sajūta, komu.


 

EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

 

Produkts kaitīgs augiem un dzīvniekiem. Īpaši kaitīgs ūdens organismiem.

 

ATKRITUMU UTILIZĀCIJAS VEIDI

 

Produkta atlikumi jāneitralizē ar kaļķiem, sodu un jāizvieto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Izlietotais iepakojums pieļāuj tā atkārtotu izmantošanu.

 

 

INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

 

RID/ADR: Nav ziņu.

US DOT: Nav ziņu IMO: Nav ziņu IATA: Nav ziņu


DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar 2004.gada 24. februāra MK noteikumiem Nr.105

Produkta nosaukums: SĒRSKĀBES ELEKTROLĪTS Pēdējās izmaiņas veiktas: 27.03.2008

 

NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA

 

Produkta marķējums: Sastāvs: sērskābe
 

 

Iedarbības raksturojumi:

Drošības prasību

apzīmējumi:


 

 

R35

S1/2

S26

 

 

S30

S45


 

 

Rada smagus apdegumus

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un

meklēt medicīnisku palīdzību

Stingri aizliegts pievienot ūdeni

Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi,

nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt

marķējumu)


Normatīvie akti: 2002.gada 12.marta MK noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko

produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtība"

2004..gada 24.februāra MK noteikumi Nr.105 "Kārtība, kādā aizpildāmas un

nosūtāmas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas"

 

 

CITAS ZIŅAS

 

Šajā drošības datu lapā sniegtā informacija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi

par korektiem, tomēr ne produkta importētājs, ne tā ražotājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeļoša un

neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Paša produkta lietotāja

atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem un veikt

visus nepieciešamos drošības pasākumus lietojot šo produktu


 

 

Patstāvīgais darbs Nr. 5

Traumas un pirmā medicīniskā palīdzība autotransporta uzņēmumā.

Trauma PMP
Dažādu ķermeņa daļu amputācija (piemēram, rokas pirksti, plaukstas) (no stipras saspiešanas kādā automobiļa savienojumā, vai izmantojot nederīgus, bojātus instrumentus.) -izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību (112 vai 113);   -apturēt asiņošanu brūcei uzliek spiedošu pārsēju. Ja marles saite nav pieejama, asiņošanu var mazināt, cieši saspiežot brūci ar tīra auduma gabalu. Žņaugu lietot tikai tad, ja asiņošana neapstājas. Žņaugu nedrīkst atstāt ilgāk kā 1,5 stundas. Nepareizi uzlikts žņaugs situāciju pasliktina. Ja pēc žņauga uzlikšanas asiņošana pastiprinās, tas uzreiz jāņem nost. Lai nesabojātu audus, brūci nedrīkst apstrādāt ar kodīgiem dezinficējošiem līdzekļiem (jodu, ūdeņraža pārskābi u.c.). Brūci drīkst noskalot ar tīru ūden   -imobilizēt bojāto ķermeņa daļu jānodrošina traumētās ķermeņa daļas nekustīgums. To, līdzīgi kā lūzuma gadījumos, var izdarīt ar dēlīša vai kartona plākšņu palīdzību;   -- nodrošina pretsāpju terapiju, nelietot alkoholu, aizliegts smēķēt;   -amputētās ķermeņa daļas saglabāšana: Ø atrast jebkuru amputēto daļu, Ø ietīt norauto daļu tīrā audumā, Ø ielikt to hermētiskā konteinerā vai polietilēna maisiņā, Ø to visu ievietot citā konteinerā vai maisiņā, kas pildīts ar ūdeni, kurā peld ledus gabaliņi, Ø neaizmirst amputēto segmentu paņemt līdzi uz medicīnas iestādi, Ø

 

Ķīmiski apdegumi (no šķidrumiem, ziežvielām, kurās ir sastopami ķīmiski, cilvēka ādai nelabvēlīgi savienojumi) - sausu vielu nopurināt; - skalot ar tekošu ūdeni skarto ādas vietu; - pārsiet ar tīru pārsēju; - bojāto apģērbu un apavus tūdaļ novilkt; - ar fosforu skarto vietu turēt ūdenī (fosfors ūdenī nedeg) un censties ar kādu irbuli noņemt fosfora daļiņas, pēc tam skartai vietai uzlikt stipri slapju kompresi; - izsaukt ĀMP. Jāiegaumē : - ar ūdeni nedrīkst skalot, ja uzlijusi sērskābe, tā jānoņem ar tamponiem; - ķīmisko vielu skartās vietas nesmērēt ar eļļām vai citām taukvielām, jo daudzas vielas taukos šķīst, tā veicinot šo vielu ātrāku uzsūkšanos, radot saindēšanos; - ja bojāts gremošanas trakts, nekad neizraisīt vemšanu! Drīkst dot dzert tikai tīru ūdeni, bet ne vairāk kā 200 ml.

 

Asiņošana (montējot, demontējot kādas bojātas auto daļas ar asām malām) (ja ir ārēja asiņošana - caur brūci) jāsniedz, izmantojot vienreizējās lietošanas medicīniskos cimdus: - asiņošanas apturēšana jāveic, cietušajam atrodoties guļus stāvoklī; - izspiest brūci ar pirkstiem vai plaukstu; - ja asiņo brūce rokā/kājā, tad roku/kāju pacelt uz augšu (ja nav kaulu lūzumi); - nospiest asiņojošo asinsvadu tālāk no brūces; - uzlikt spiedošu pārsēju; - žņaugu drīkst pielietot tikai ārkārtējos izņēmuma gadījumos: i ja ar spiedošu pārsēju asiņošana nav apturēta (lielo arteriālo asinsvadu bojājuma gadījumā rokā un kājā, kad asiņošana apdraud cietušā dzīvību); i traumatiskas amputācijas gadījumā; i ja ir vaļējs lūzums ar stipru asiņošanu. Pielietojot žņaugu jāatceras, ka: - to drīkst likt tikai uz drēbēm; - 5 cm virs brūces; - nedrīkst pārāk stipri novilkt žņaugu, lai netraucētu nervu; - pēc žņauga uzlikšanas jāatzīmē uzlikšanas laiks; - žņaugu nedrīkst turēt ilgāk par 1 stundu vasarā un 2 stundas ziemā. Žņauga pagatavošanai var izmantot elastīgu audumu, šalli u.c. Pēc žņauga uzlikšanas, iešinēt ekstremitāti kā pie lūzuma. Iekšēju asiņošanu izraisa iekšējo orgānu bojājumi. Tās pazīmes ir: pieaugošs ādas bālums, āda klāta aukstiem sviedriem, vēsas ekstremitātes, slāpes, ātrs, vāji taustāms pulss. Ja ir aizdomas par iekšēju asiņošanu, tad cietušajiem ir: - jānodrošina miers; - uz iespējamās asiņošanas vietas jāuzliek aukstums, cietušo steidzami jānogādā medicīnas iestādē. Visos lielāku asins zuduma gadījumos (ja cietušais ir pie samaņas ) jānogulda ar zemāk nolaistu galvgali (arī transportēšanas laikā).
Acs trauma (ķīmisku materiālu iekļūšana acīs, cieto daļiņu iekļūšana acī.) Ķīmisks acs apdegums 1.Skalojiet cietušo aci Pirms uzsākat palīdzības sniegšanu cietušajam , ja iespējams, uzvelciet vienreiz lietojamos cimdus. Cietušo aci skalojiet zem lēni plūstošas ūdens strūklas(zem krāna vai lejot acī ūdeni no tīras glāzes vai pudeles).Jācenšas, lai skalojamais ūdens aiztecētu prom no veselās acs, kā arī no neskartās sejas daļas. 2.Uzlieciet pārsēju Uz savainotās acs uzlieciet sterilu acs pārsēju vai tīru nepūkojošos pārsienamo materiālu. Lūdziet to pašam cietušajam pieturēt pie bojājuma skartās acs vai viegli apsaitējiet ar saiti(neradot spiedienu uz traumēto aci un neberzējot to). 3.Izsauciet ātro palīdzību Ja cietušajam draud dzīvības briesmas , izsauciet ātro medicīnisko palīdzību pa tālruni 113 un izstāstiet ātrās palīdzības dispečeram , ka cietušajam ir acs trauma. Ja iespējams, noskaidrojiet, kāda ķīmiska viela ir iekļuvusi acī un izstāstiet to medicīnas darbiniekam(ātrās palīdzības vai uzņemšanas nodaļas darbiniekam). Negadījuma vietā centieties atrast ķīmiskās vielas iepakojumu (ar ķīmiskās vielas precīzu nosaukumu vai drošības datu lapu). UZMANĪBU! Neļaujiet cietušajam aizskart savainoto aci! Ja cietušajam ir kontaktlēcas, nemēģiniet tās izņemt no traumētās acs!  

 

Ārējā asiņošana (montējot, demontējot automašīnas daļas, kuras nepietiekamības uzmanības gadījumā tika atlauztas un iedūrušās cilvēka miesā un tikušas izņemtas.) 1.Nospiediet brūci Ja nepieciešams ,novelciet vai nogrieziet apģērbu ap brūci. Lai mazinātu asins plūsmu, nospiediet brūci ar pirkstu, plaukstu vai dūri, izmantojot marles kompresi vai tīru drēbes gabalu.   2.Pacelies un atbalstiet savienoto vietu Turot brūci saplēsiet, paceliet un atbalstiet savienoto vietu, lai tā būtu augstāk par cietušā sirds līmeni. 3.Apguldiet cietušo Palīdziet cietušajam apgulties, turot savainoto vietu paceltu uz augšu. 4.Pārsieniet brūci Uzlieciet brūcei spiedošu pārsēju. Pārbaudiet, vai asiņošana neturpinās. Ja tā turpinās, uzlieciet papildu spiedošu pārsēju, ja nepieciešams, vairākus. 5.Izsauciet ātro palīdzību Izsauciet ātro palīdzību pa tālruni 113, ja cietušajam draud dzīvības briesmas. Pastāstiet ātrās palīdzības dispečeram, ka cietušajam ir ārējā asiņošana. Izstāstiet par savainojuma vietu un asiņošanas intensitāti. Gaidot ierodamies ātro palīdzību, novērojiet un atzīmējiet cietušā dzīvības pazīmes reakcijas pakāpi, elpošanu, pulsu. UZMANĪBU! Nelietojiet žņaugu bez vajadzības! To lieto tikai tad, ja dzīvībai bīstamu asiņošanu nav izdevies apturēt ar citām metodēm.  
Ārējā asiņošana ar svešķermeni brūcē (Montējot detaļu, iekārtu, kuras kāds gabals nolūza un palika iedūries cilvēka ķermenī.) 1.Apturiet asiņošanu Ja iespējams, mēģiniet saspiest kopā abas brūces malas. Nespiediet tieši uz svešķermeņa. Nemēģiniet izņemt svešķermeni no brūces. Uzlieciet spiedošus pārsējus brūcei ap svešķermeni abās malās, lai pēc iespējas saspiestu kopā brūces malas. Palieciet ievainoto ķermeņa daļu augstāk par sirdi, ja ir iespējams. 2.Apsaitējiet brūci Pārlieciet svešķermenim marles saites gabaliņu. Uzmanīgi saitējiet pāri svešķermenim. 3.Izsauciet ātro palīdzību Izsauciet ātro medicīnisko palīdzību pa tālruni 113 un izstāstiet ātrās palīdzības dispečeram par cietušā traumas raksturu. 4.Novērojiet cietušo Gaidiet ierodamies ātrās palīdzības brigādi, novērojiet cietušā dzīvībai pazīmes( pulsu, elpošanu un reakcijas pakāpi).   Svešķermenis acī Ja acī iekļuvusi metāla skaida metināšanas laikā, steidzami nogādājiet cietušo acu traumpunktā. Negaidiet, līdz cietušajam parādīsies sūdzības par sāpēm acī, jo šādu sūdzību sākotnēji var arī nebūt.

 

Mugurkaula trauma (cilājot kaut kādas smagākas detaļas, savienojumus, bez papildus instrumentu palīdzības) 1.Izsauciet ātro palīdzību Ja blakus ir kāds , kas var jums palīdzēt , palūdziet izsaukt ātro palīdzību pa tālruni 113 un pats sāciet palīdzības sniegšanu cietušajam. Ātrās palīdzības dispečeram jāpastāsta ,ka jums ir aizdomas par mugurkaula traumu cietušajam; jānorāda adrese vai pēc iespējas jāraksturo vieta, kur atrodas cietušais, kā arī skaidri jāatbild uz citiem ātrās palīdzības dispečera uzdotajiem jautājumiem. 2. Nofiksējiet un atbalstiet galvu Ja cietušais ir pie samaņas ,neļaujiet viņam kustēties. Notupstieties ceļos aiz cietušā galvas un turiet to satvertuno abām pusēm pāri ausīm( bet ausis nenosedziet pilnībā). Novietojiet galvu neitrālā stāvoklī tā, lai galva, kakls un mugurkauls atrastos vienā līnijā. Atbalstiet galvu. 3.Nodrošinie galvai papildus atbalstu Turpiniet turēt cietušā galvu. Palūdziet palīgam ap cietušā galvu, kaklu un pleciem novietot saritinātas segas, apģērba gabalus vai kāda citu fiksējošo materiālu. Turpiniet balstīt cietušā galvu, līdz ierodas ātrā medicīniskā palīdzība. 4.Novērtējiet cietušo Gaidot palīdzību, palūdziet palīgam novērtēt un atzīmēt cietušā dzīvības pazīmes atbildes reakciju, pulsu un elpošanu. Ø Nekustiniet ,nepārvietojiet cietušo, ja viņam nedraud briesmas! Ø Ja cietušais ir bezsamaņā, atbrīvojiet elpceļus ,bet neatlieciet cietušā galvu. Vienam no palīdzības sniedzējiem vajadzētu nodrošināt fiksētu galvas stāvokli(turot satvertu no abām pusēm pāri ausīm)!
Paklupšana un kritieni (Parasti notiek, paslīdot uz eļļainas grīdas, klūpot aiz nevietā no- stieptiem vadiem vai detaļām, kāpjot pāri vai iekšā remonta bedrēs, kā arī kritieni no augstuma, kas saistīti ar darbu uz smagajām automašīnām, autobusiem vai traktoriem. ) Piesardzības un uzmanības ievērošana, piemērotu darba apavu lietošana, izlijušo vielu pa- reiza savākšana, remonta bedru nosegšana, drošu kāpņu lietošana iekāpšanai remonta bedrēs, tikai drošu un stabilu kāpņu vai plat- formu lietošana darbam augstumā u. tml.  

 


 

Patstāvīgais darbs Nr. 6

Piesārņojums un tā novēršana

Piesārņojums Novēršana
Eļļa
  • Lietotās eļļas kannas izgatavotas no polietilēna ar UV stabilizētāju un piemērotas izmantošanai kā profilaktiska aizsardzība pret šķidrumu noplūdēm. Kannas nav piemērotas uzliesmojošām vielām un citiem bīstamiem materiāliem.
  • Izlijušas eļļas uzreiz tiek savāktas ar speciāli paredzētām lupatām, kuras tiek pēc tam izmestas atsevišķā konteinerā ārpus telpām.
  • Izlietotās eļļas jānodod pārstrādei.
Atgāzes
  • Atgāzu nosūkšanas sistēma: spoles, lokanās caurules, ventilatori, mobilās sistēmas, kanāli, uzgaļi.
Tosols
  • UN sertificēti plastmasas maisi, kas piemēroti šķidrumiem. Viegli, piemēroti bīstamu vielu uzglabāšanai.
Krāsa
  • Izlijušas krāsas uzreiz tiek savāktas ar speciāli paredzētām lupatām, kuras tiek pēc tam izmestas atsevišķā konteinerā ārpus telpām.
Bremžu šķidrums
  • Beramais ķimikāliju absorbents:Ātra un vienkārša pielietošana avārijas situācijā, pulvera sārtā krāsa novērš iespēju to sajaukt ar citu veidu absorbentiem, absorbētās vielas neizdalās, absorbē ļoti ātri.
     

 


Date: 2016-01-14; view: 843


<== previous page | next page ==>
Patstāvīgais darbs | 
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.005 sec.)