Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Patstāvīgais darbs

Malnavas koledža

 

 

Profesionālā izglītības programma

„Autotransports”

Darba vides un darba drošība

Patstāvīgais darbs

darba autors:.........................M.Kornis

darba vadītājs: lektors................................I.Zušs

 

Malnava 2014


 

Patstāvīgais darbs Nr. 1

Darba likumi.

1. Kas ir darbinieks?

 

a) Darbinieks ir fiziskā persona, kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā. DL 3.pants.

b) Darbinieks ir persona, kas uz darba līguma pamata veic noteiktu darbu,darba devēja vadībā.

c) Darbinieks ir persona, kura spēj veikt darbu bez atalgojuma.

 

2. Kas ir uzņēmums?

 

a) Uzņēmums ir organizatoriska vienība, kurā darba devējs nodarbina savu

b) darbiniekus.

c) Uzņēmums šā likuma izpratnē ir jebkura organizatoriska vienība, kurā darba devējs nodarbina savus darbiniekus. DL 5.pants

d) Uzņēmums ir vieta, kur tiek nodarbināti strādnieki.

 

3. Kas ir darba devējs?

 

a) Darba devējs ir fiziskā vai juridiskā persona vai arī tiesībspējīga personālsabiedrība, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku. DL 4.pants.

b) Darba devējs ir persona kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku.

c) Darba devējs ir persona kura piedāvā darbu.

 

4. Kas ir virsstundu darbs?

 

a) Virsstundu darbs ir darbs, kuru darbinieks neveic virs normālā darba laika

b) Virsstundu darbs ir darbs, kad darbinieks netiek galā ar noteiktu darba daudzumu.

c) Virsstundu darbs ir darbs, kuru darbinieks veic virs normālā darba laika DL 136.pants.

 

5. Kas notiek ja darba devējs ir miris?

 

a) Darba devēja nāve ir pamats darba tiesisko attiecību izbeigšanai, ja darbinieka saistību izpilde ir cieši saistīta tikai un vienīgi ar darba devēju personiski. DL 116.pants

b) Darba devēja nāve ir tiesisko attiecību izbeigšana, ja darbinieka saistību izpilde ir tikai un vienīgi ar darba devēju personiski.

c) Darba devēja nāve ir pamats pārņemt viņa uzņēmuma darbību.


 

 

6. Kas ir blakus darbs?

 

a) Darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumu ar vairākiem darba devējiem, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav noteikts citādi. DL 91.pants

b) Darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumu ar vairākiem darba devējiem, ja darba koplīgumā nav noteikts citādi.

c) Darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumus ar vismaz 3 darba devējiem. 

7. Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu piešķir?

a) darbiniekiem, kuriem ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, — trīs darba dienas; DL 151.pants.

b) darbiniekiem, kuriem ir divi vai vairāki bērni vecumā līdz 13 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, — trīs darba dienas;

c) darbiniekiem, kuriem ir bērni vecumā līdz 21 gadam vai bērns invalīds līdz 35 gadu vecumam, —piecpadsmit darba dienas;

 

8. Kas ir diennakts atpūta?

a) Diennakts atpūtas ilgums 24 stundu periodā nedrīkst būt īsāks par 17 stundām pēc kārtas.

b) Diennakts atpūtas ilgums 27 h periodā nedrīkst būt īsāks par 9 h Šo noteikumu var piemērot, ja nenoteikts summētais darba laiks.

c) Diennakts atpūtas ilgums 24 stundu periodā nedrīkst būt īsāks par 12 stundām pēc kārtas. Šo noteikumu var nepiemērot, ja noteikts summētais darba laiks. DL 142.pants

 

9. Darba dienas ilgums pirms svētku dienām?

a) Pirms svētku dienām darba dienas ilgums saīsināms par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts īsāks darba laiks. DL 135.pants

b) Pirms svētku dienām darba dienas ilgums saīsināms par trijām stundām, ja darba koplīgumā,nav noteikts īsāks darba laiks.

c) Pirms svētku dienām darba dienas ilgums saīsināms par stundām, par kurām viņš ziņo priekšniekam.

 

10. Darba tiesiskās attiecības regulē?

a) Darba tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas, šis likums un citi normatīvie akti, kā arī darba koplīgums un darba kārtības noteikumi. DL.1.pants

b) Darba tiesiskās attiecības regulē, Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas, šis likums un citi normatīvie akti, kā arī darba koplīgums un darba kārtības noteikumi.

c) Darba tiesiskās attiecības regulē darbinieks ar darba devēju.


 

Patstāvīgais darbs Nr. 2

Darba aizsardzības likumi.

1. Kas ir likuma mērķis?

a) Likuma mērķis ir garantēt un uzlabot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, nosakot darba devēju, nodarbināto un viņu pārstāvju, kā arī valsts institūciju pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā. DL 2.pants

b) Likuma mērķis ir ne garantēt un ne uzlabot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā,nodarbināto un viņu pārstāvju, kā arī valsts institūciju pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā

c) Likuma mērķis ir garantēt un uzlabot nodarbināto drošību darba vietā.

 

2. Nodarbinātā viens no pienākumiem ir?

a) Rūpēties par savu drošību un veselību un to personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt nodarbinātā darbs; DL 17.pants 1.punkts

b) Rūpēties par savu drošību un veselību un to personu drošību un veselīb.;

c) Rūpēties par savu drošību un veselību,neņemot vērā visu pārējo personu apdraudāmību.

 

3. Termins-nodarbinātais nosaka?

a) Jebkura fiziskā persona, kuru nodarbina darba devējs, arī valsts civildienesta ierēdņi un personas

b) Jebkura fiziskā persona, kuru nodarbina darba devējs, arī valsts civildienesta ierēdņi un personas, kuras nodarbinātas ražošanas vai mācību prakses laikā; DL 1.pants 13.punkts.

c) Viena fiziskā persona, kuru nodarbina darba devējs, kura nodarbināta ražošanas vai mācību prakses laikā.

 

4. Kas ir darba aprīkojums?

a) Jebkura ierīce, aparāts, darbarīks, ko lieto darbā;

b) Jebkura ierīce (mašīna, mehānisms), aparāts, darbarīks vai iekārta, ko lieto darbā;DL 1.pants 4.punts.

c) Jebkura ierīce izmanto darbā;

 

5. Darba devējs nodrošina, lai:

a) Nopietnu un tiešu briesmu gadījumā atrasties apdraudētās darba vietas tuvumā.

b) Nopietnu un tiešu briesmu gadījumā atstāt apdraudēto darba vietu

c) Nopietnu un tiešu briesmu gadījumā nodarbinātie spētu pārtraukt darbu un atstāt apdraudēto darba vietu DL.11.pants 1.sadaļa. 4.punkts.


 

 

6. Atvieglojumi ir?

a) Tiem nodarbinātajiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība atbilstoši darba vides riska novērtējumam ir tiesības uz darba devēja noteiktiem papildu atvieglojumiem.

b) Tiem nodarbinātajiem, kuriem saskaņā ar aktiem noteikta īpaša aizsardzība (personām līdz 18 gadu vecumam, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, invalīdiem, nodarbinātajiem), atbilstoši darba vides novērtējumam, kā arī ārsta atzinumam ir nenoteikti papildus atvieglojumiem.

c) Tiem nodarbinātajiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība (personām līdz 18 gadu vecumam, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, invalīdiem, nodarbinātajiem, kas iekļauti šā likuma 7.panta otrajā daļā minētajos sarakstos), atbilstoši darba vides riska novērtējumam, kā arī ārsta atzinumam ir tiesības uz darba devēja noteiktiem papildu atvieglojumiem. DL 22.pants

 

7. Valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā veic:

a) Privāta darba inspekcija un citas-aktos pilnvarotas institūcijas atbilstoši savai kompetencei.

b) Valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā veic Valsts darba inspekcija un citas normatīvajos aktos pilnvarotas institūcijas atbilstoši savai kompetencei. DL. 26.pant

c) Pašu izveidotā darba inspekcija

 

8. Kas nodrošina darba vides iekšējo uzraudzību?

a) Nodrošina valsts.

b) Darba ņēmējs nodrošina darba vides iekšējo uzraudzību.

c) Darba devējs nodrošina darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā. DL 7.pants 1.punkts.

 

9. Darba devēja tiesības iekļauts:

a) Apstrīdēt Valsts darba inspekcijas amatpersonu brīdinājumus, rīkojumus vai lēmumus likumā noteiktā kārtībā.DL 6.pants 6.punkts.

b) Apstrīdēt darba inspekcijas amatpersonu brīdinājumus.

c) Aizliegums apstrīdēt darba inspekcijas amatpersonu brīdinājumus, rīkojumus vai lēmumus likumā noteiktā kārtībā.

 

10. Uzticības persona ir?

a) Nodarbināto ievēlēta persona, kura pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzībā;

b) Nodarbināto ievēlēta persona, kura apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pārstāv nodarbināto intereses darba aizsardzībā;DL 1.pants 18.punkts

c) Darba devēja ievēlēta persona, kura apmācīta Ministru kabinetā un pārstāv nodarbināto intereses;


 

Patstāvīgais darbs Nr. 3

Darbs ar datoru, kaitīgā ietekme un profilakse.

Kaitīgā ietekme: Profilakse:
Redzes traucējumi:
 • Jāizvēlas pareizs apgaismojums,
 • attālums no monitora,
 • noslaucīt putekļus no monitora, vismaz reizi nedēļā!
 • noregulējot monitoru tā, lai tajā nebūtu atspīdumu, lai nebūtu atspulgi no lampām, logiem u. tml.
 • Atpūtini acis vismaz reizi divās stundās!
 • Ja veselības pārbaudē ārsts secina, ka Tev nepieciešamas speciālas brilles, darba devējam Tev tās jānodrošina!
 • Monitoru novieto tā, lai saule caur logiem nespīdētu tieši monitorā! Saule nedrīkst spīdēt arī acīs!
 • Ja strādājot pie datora, acis nogurst, sāk sāpēt, niezēt, kļūst sarkanas vai acīs rodas sausuma sajūta-negaidiet, un dodaties pie ārsta! Savlaicīga ārstēšana tevi var pasargāt no sausās acs sindroma.
 • Monitoru novietot tieši pretim
 
Sāpes sprandā:
 • Monitors jānovieto pareizā augstumā,
 • jānovieto krēsls pareizā augstumā un attālumā,
 • jāstrādā ar pārtraukumiem,
 • Monitors novietots par augstu
 • Krēsls novietots pārāk tuvu vai pārāk zemu attiecībā pret monitoru
 • Intensīvas datu ievadīšanas laikā netiek izmantots dokumentu turētājs
 • Monitors vai dokumentu turētājs novietots pārāk tālu un vai neatrodas tieši pretī strādājošam
 • Nepietiekami atpūtas brīži
 • Pārāk ilgs darba laiks
 • Nekoriģēta redze (nepārbaudīta redze vai nepareizi izvēlētas brilles)
 • Nepiemērots apgaismojums (pārāk liels vai pārāk mazs)
 • Pārāk ilgs darba laiks
Sāpes plecos:
 • Jānoregulē pareizs darba virsmas augstums,
 • pareizā augstumā jānoregulē roku balsti,
 • vairāk vajag atpūtas brīžus,
 • Pārāk augsta darba virsma ar tastatūru un peli
 • Pele novietota par tālu (sānis) no tastatūras
 • Roku balsti novietoti par augstu, par tālu vai tuvu
 • Nepietiekami atpūtas brīži
 • Pārāk ilgs darba laiks
Galvas sāpes · izvēlēties darba telpas apgaismojumu,jāņem vērā darba uzdevums ( lasīšana no ekrāna, drukātu tekstu lasīšana,teksta ievadīšana u.tml.) un strādājošo individuālās redzes īpatnības
 • nepareizs datora novietojums attiecībā pret stradājošo
 • vajag vairāk atpūtas brīžus
 • aprīkot logus ar žalūzījām vai aizskariem ,lai tiešā saules ietkme neietekmētu strādājušo
 • pārlieku liels troksnis darba vietā ,jāveic datora savlaicīga tehniskā apkope vai arī jānomaina prêt jaunu.
 • Nepareizs displeja novietojums,tam ir jābūt pagriežamam un noliecamam ,lai ērti varētu noregulēt attālumu un skata leņķi no stradājošā acīm līdz ekrānam
Sāpes jostas – krusta vietā:
 • Zemāk jānovieto darba krēsls,
 • Jānodrošina augtsāka darba virsma,
 • Jābūt pietiekamai telpai kājam zem darba virsmas
 • Krēsla atzveltnei jābalsta mugura vismaz jostas un krustu rajonā,tai jāatbilst muguras formai
 • Atzveltnei jābalsta mugura visā tās garumā
 • Pareiza krēsla sēdekļa augstuma izvēla,lai nodrošinātu ērtu darba pozu

 

Sapes plaukstas pamatnes locitavās:  
 • Parāk liels leņķis starp darba virsmu un tastatūru (strādajot veidojas
fiziologiski nepareizs plaukstas pamatnes stavoklis) ir jāsamazina leņķis starp darba virsmu un tastatūru.
 • Vienveidīgas kustības plaukstas pamatnes un pirkstu locītavās
(darbs ar tastatūru un peli)
 • Nepietiekams plaukstas pamata atbalsts
 • Pārāk ilgs darba laiks
Sāpes elkoņa locītavās:
 • Niepieciešama zemāka darba virsma,
 • Jānovieto pele tuvāk sev un tastatūrai,
 • Jālieto roku balsti,
 • Jābūt mazākam darba laikam pie datora.
 • Jānoregulē darba krēsla augstums tā, lai rastos pareizs leņķis elkoņu locītavām
 • Pārāk ilgs darba laiks
 
Sāpes apakšdelmā:
 • Nepieciešama zemāka darba virsma,
 • Nav jābūt asām malām darba virsmai,
 • Jābūt lielākam apakšdelmu atbalstam,
 • Izvēlēties krēslu ar roku balstiem ar regulējamu augstumu un attālumu
 • Nepietiekami atpūtas brīži
 • Pārāk ilgs darba laik
Diskomforts apakšstilbos (sāpes, tirpšanas sajūta, nogurums u.c.)  
 • Mazāk laika jāpavada sēdot pie datora,
 • Jāizvēlas augstāka darba virsma,
 • Nav jāizvēlas dziļš sēdeklis,
 • Sēdeklim nevajadzētu būt ar noapaļotu malu,
 • Sēdekli jaizmano zemāku un ir jāizmanto kāju paliknis,
 • Nevajadzētu sēdēt ar sakrustotām kājām
 • Ja strādājošā pēdas nebalstās stabili prêt grīdu, tad jāizmantokāju palikņi ar regulējamu augstumu (0-150mm)un slīpumu(0-20o)
 • Ilgstoša sēdēšana
 • Pārāk ilgs darba laiks
 • Nepietiekama telpa kājām zem darba virsmas

 

Patstāvīgais darbs Nr. 4

Ķīmiskā produkta drošības datu lapa.


Date: 2016-01-14; view: 848


<== previous page | next page ==>
UN SONNO SENZA SOGNI | ZIŅAS PAR STABILITĀTI UN REAĢĒTSPĒJU
doclecture.net - lectures - 2014-2020 year. Copyright infringement or personal data (0.004 sec.)