Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Zkouškový test - Pokus 1

Začátek formuláře

Question 1

Body: 8

Dokonalá konkurence je v dlouhém období charakterizována:

kladným ekonomickým ziskem ne, vubec, jakmile je tam kladnej eko. zisk, tak přijdou další firmy a srazí to na 0, takže ne

nerovností ceny produkce a mezní produkce narozdíl od situace v krátkém období ne, tj snad všechno v 1 bode mc, mr, p, ac a současně to tvoří nabídku

vztahem rovnosti ceny produkce a minimálních průměrných nákladů jako podmínky rovnováhy firmy ano

firmy realizují nulový ekonomický zisk ano

 

Question 2

Body: 8

Určete, které tvrzení je správné pro degresivní produkční funkci:

konstantní průměrné a mezní produkty faktorů

rostoucí průměrné a mezní produkty faktorů

klesající průměrné produkty faktorů

až do určitého množství faktorů rostoucí a po překročení tohoto množství klesající průměrné a mezní produkty

 

Question 3

Body: 8

Firma, která maximalizuje zisk, je monopolem na trhu produktu q a monopsonem na trhu faktoru x. Cena produktu je vyjádřena vztahem P = (60/Q) + 10, cena faktoru PX = 40 + 2x a její produkční funkce je q = 40x - x². Zjistěte, zda:

optimální množství faktoru x, který bude kupovat je x = 15 ano

optimální množství produktu q, které bude nabízet je q = 300 ne

cena jednotky faktoru PX = 70 ano

výše ekonomického zisku pi = 600 ne

 

Question 4

Body: 8

Křivka mezních nákladů protíná u degresivně-progresivní nákladové funkce:

křivku průměrných nákladů vždy v jejich minimu ano

křivku průměrných variabilních nákladů vždy v jejich maximu ne

křivku průměrných variabilních nákladů vždy v jejich minimu ano

křivku průměrných fixních nákladů vždy v jejich minimu ne

 

Question 5

Body: 8

Kapitálové statky jsou statky:

které nejsou určeny k bezprostřední spotřebě

které jsou určeny k bezprostřední spotřebě

které mají dlouhodobé určeníkteré jsou přírodního původu

 

Question 6

Body: 8

Spotřebitel se řídí při volbě spotřebního koše funkcí užitku, svým důchodem a tržními cenami statků. Pro následující rovnici užitku, důchod spotřebitele a tržní ceny charakterizující chování spotřebitele zjistěte kolik jednotek prvního a druhého statku bude poptávat a jaké výdaje vynaloží na nákup prvního a druhého statku
U = 8q1+16q2+q1q2, I = 176, P1 = 8, P2 = 2

q1 = 12, q2 = 40

q1 = 4, q2 = 72

Výdaje na nákup prvního statku: 96; výdaje na nákup druhého statku: 80

Výdaje na nákup prvního statku: 32; výdaje na nákup druhého statku: 144 to nevim

 

Question 7

Body: 8

Jestliže firma dosahuje záporného ekonomického zisku, pak účetní zisk:

Vyberte jednu odpověď

a. musí být roven nule  
b. musí být kladný  
c. nelze jednoznačně určit  
d. nevím  
e. musí být také záporný  

 

Question 8

Body: 8


Pokud víme, že daný obrázek znázorňuje křivky mezních nákladů (MC), průměrných celkových nákladů (ATC), průměrných variabilních nákladů (AVC), poptávkové (D) a nabídkové křivky (S) a mezních příjmů (MR) dokonale konkurenční firmy, potom musí platit, že:

modrá křivka znázorňuje křivku průměrných variabilních nákladů ano

žlutá křivka znázorňuje poptávku ano

optimum dané firmy leží v bodě (c) ne

pásmo ziskovosti pro danou cenu je dán intervalem mezi body (d) a (g) asi jo, nevim jak je to myšleny, každopadně v tom pasmu se to pohybuje

 

Question 9

Body: 8

Jaký bude mít ekonomický zisk monopolistická konkurenční firma v dlouhém období:

kladný

záporný

nulový ja myslim že nulovy, nejsou tam zas tak velky bariery vstupu do odvětví

nelze jednoznačně určit

 

Question 10

Body: 8

Je dána funkce celkových nákladů firmy působící v podmínkách dokonalé konkurence v dlouhém období: TC = q3 -20q2 + 400q.

cena statku je P=30 ne

firmou nabízené množství je q=10 ano

cena statku je P=300 ano

v případě této firmy se nejprve prosazují rostoucí a pak klesající výnosy z rozsahu nevim

 

Question 11

Body: 8

Posuďte graf:

výnosy z variabilního vstupu jsou rostoucí ne

výnosy z variabilního vstupu jsou konstantní ano

produkce roste stejně rychle jako vstup ano

každá další zapojená jednotka výrobního faktoru je produktivnější, než předcházející ne

 

Question 12

Body: 8

Ze sklonu indiferenční křivky:

Můžeme odvodit maximální disponibilní důchod spotřebitele ne

Můžeme určit poměr v jakém je spotřebitel ochoten vyměňovat jeden statek za druhý ano

Můžeme odvodit relativní ceny obou statků asi

Je patrné, že mezní produkty výrobních faktorů jsou klesající nevim

 

Question 13

Body: 8

Na trhu platí:

Jestliže je cena nižší než rovnovážná, znamená to, že nabízené množství je vyšší než poptávané.

Jestliže je cena vyšší než rovnovážná, znamená to, že poptávané množství je nižší než nabízené. ano

Jestliže dojde ke zvýšení počtu spotřebitelů, tak při dokonale elastické nabídce roste poptávané množství a cena produktu se nemění. ano

Jestliže dojde ke zvýšení počtu spotřebitelů, tak při pozitivně skloněné nabídce roste rovnovážné množství i cena. ne

Konec formuláře

 


Date: 2016-01-14; view: 610


<== previous page | next page ==>
Zkouškový test - Pokus 1 | Hansı variantda sözlərin hamısında c hərfi [s] kimi oxunur?
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)