Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Zkouškový test - Pokus 1

Question 1

Body: 8

Vztah mezi křivkami dlouhodobých a krátkodobých nákladů:

 • křivky SAC se s LAC mohou protínat ne
 • křivky SAC se s LAC mohou dotýkat ano
 • křivky STC se s LTC mohou protínat ne
 • křivky STC se s LTC mohou dotýkat ano

 

Question 2

Body: 8

Zákon klesajících výnosů odráží vztah:

 • nabídky a poptávky
 • vstupu a výstupu
 • výroby a spotřeb
 • finálního produktu a výrobních faktorů

 

Question 3

Body: 8


Z grafu lze odvodit, že:

 • Pokud bude daná firma maximalizovat své příjmy bude volit 6 jednotek produktu ano
 • Pokud bude daná firma maximalizovat zisk, budou její mezní náklady 60 ano
 • Pokud by daná firma vyráběla 7 jednotek produktu, budou její variabilní náklady 420 ne
 • Nabídku dané firmy vyjadřuje část funkce mezních nákladů počínající v bodě (m) ne

 

Question 4

Body: 8

Jestliže P ∙ MPx > Px , pak za předpokladu dokonalé konkurence na trhu produktu i faktoru:

Vyberte jednu odpověď

a. firma by měla snížit množství faktoru  
b. nevím  
c. firma je v optimu  
d. firma by měla zvýšit množství faktoru  
e. firma by měla ponechat množství faktoru  

 

Question 5

Body: 8

Podle zobrazeného grafu zhodnoťte, zda platí:

 • kombinace množství q1 a q2 nacházející se na křivce A představují pro spotřebitele větší užitek než na křivce B to sice jo, ale ne v tomto rozpočtovym omezeni
 • bod D představuje kombinaci množství q1 a q2,při které dosáhne spotřebitel minimální užitek při daném rozpočtovém omezení ne, dosahne maximalni užitek
 • kombinace množství q1 a q2 zachycená bodem E přináší spotřebiteli větší užitek než kombinace množství q1 a q2 zachycená bodem F ne
 • statky q1 a q2, jejichž kombinace jsou zachyceny křivkou B, jsou dokonalými substituty

 

Question 6

Body: 8

Vzácný statek je ten, který:

Vyberte jednu odpověď

a. byl vyroben a je v omezeném množství  
b. je užitečný  
c. je užitečný a v omezeném množství  
d. nevím  
e. vznikl ve výrobě  

 Question 7

Body: 8

Firma, která maximalizuje zisk, je monopolem na trhu produktu q a monopsonem na trhu faktoru x. Cena produktu je vyjádřena vztahem P = (60/Q) + 10, cena faktoru PX = 40 + 2x a její produkční funkce je q = 40x - x². Zjistěte, zda:

 • optimální množství faktoru x, který bude kupovat je x = 12 ne
 • optimální množství produktu q, které bude nabízet je q = 375 ano
 • cena jednotky faktoru PX = 60 ne
 • cena jednotky produktu P = 8 ne

 

Question 8

Body: 8

Zvýšení cen výrobních faktorů způsobí:

 • posun křivky nabídky doleva
 • posun křivky nabídky doprava
 • posun křivky poptávky doprava ale pouze na trhu výrobních faktoru
 • posun křivky poptávky doleva

 

Question 9

Body: 8

V podmínkách dokonalé konkurence:

 • je ekonomický zisk v dlouhém období nulový
 • na trhu existuje pouze mizivá informovanost
 • křivka poptávky je totožná s křivkou mezních příjmů firmy ano
 • množství, které firma maximalizující zisk bude vyrábět, je odvozeno ze vztahu MR=MC

 

Question 10

Body: 8

Nákladová funkce monopolu v krátkém období je TC = Q3 - 8 Q2 + 18Q +10. Příjmová funkce je TR = 43 Q - 3 Q2. Zjistěte, zda:

 • Cena při níž monopolní firma maximalizuje zisk je P = 30.
 • Množství při němž monopolní firma maximalizuje zisk je Q = 5.
 • Maximální zisk firmy bude 120.
 • Pro maximalizaci zisku firmy platí vztah , že AR = AC. ne

 

Question 11

Body: 8

Určete, zda platí, že v případě nedokonalé konkurence :

 • nelze sestrojit funkci nabídky ano, myslim ze to nejde, jenom monopol ji umí sestrojit na zakladě poptavky
 • firma maximalizující své tržby, nabízí takové množství statku, které vychází ze vztahu MR = 0 ano
 • na trhu funguje dokonalá informovanost ne, ani v nejhezčím snu :-D
 • v případě monopolu musí být vždy ve všech územních segmentech nabízen daný produkt za stejnou cenu

 

Question 12

Body: 8

Směrem zleva doprava na konvexní křivce indiference:

 • roste celkový užitek
 • dochází ke změně mezní míry substituce
 • klesá celkový užitek
 • dochází ke změně poměru mezních užitků

 

Question 13

Body: 8

Je dána funkce individuální poptávky statku PD = 30 6q a tržní cena je P = 6.

 • Spotřebitel bude spotřebovávat množství statku q=5
 • Spotřebitel realizuje přebytek ve výši RD = 45.
 • Funkce mezního užitku spotřebitele je MU = 30 6q ano
 • Funkce celkového užitku spotřebitele je TU = 30q 3q2 ano

Konec formuláře

 


Date: 2016-01-14; view: 507


<== previous page | next page ==>
The style of official documents includes | Zkouškový test - Pokus 1
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)