Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Кәсіпорында инвестицияларды жоспарлау. Инвестиция жоспарының негізгі бөлімдері: қоржынды инвестиция жоспары және шынайы инвестиция жоспары.

Èíâåñòèöèÿëàð – ê¸ñiïêåðëiê ºûçìåòòiң æ¸íå í¸òèæåñiíäå ïàéäà (òàáûñ) º½ðàëàòûí íåìåñå ¸ëåóìåòòiê òèiìäiëiêêå ºîë æåòêiçiëåòií ºûçìåòòiң áàñºà äà ò¾ðëåðiíiң îáúåêòiëåðiíå æ½ìñàë¹àí ì¾ëiêòiê æ¸íå èíòåëåêòiëiê º½íäûëûºòàðäûң áàðëûº ò¾ðëåði, êàïèòàëäûң åë iøiíäåãi æ¸íå øåòåëäåãi ýêîíîìèêà¹à ½çຠìåðçiìäi æ½ìñàëûìû. Èíâåñòèöèÿëàð íàºòû èíâåñòèöèÿëàð æ¸íå ºàðäû èíâåñòèöèÿëàðû áîëûï á¼ëiíåäi. Íàºòû èíâåñòèöèÿëàð êàïèòàëäûң ¼íåðê¸ñiïêå, àóûë øàðóàøûëû¹ûíà, º½ðûëûñºà æ¸íå ò.á. æ½ìñàëûìû. ²àðæû èíâåñòèöèÿëàðû – ìåìëåêåòòåí, áàñºà äà ê¸ñiïîðûíäàðäàí, èíâåñòèöèÿëûº ºîðëàðäàí áà¹àëû ºà¹àçäàð ìåí àêöèÿëàðäû ñàòûï àëó¹à áà¹ûòòàë¹àí. Áiðiíøi æà¹äàéäà èíâåñòîð, ¼çiíiң ¼íäiðiñòiê êàïèòàëûíûң ê¼ëåìií - ¼íäiðiñòiê íåãiçãi ºîðëàð áà¹àëû ºà¹àçäàðäàí äèâèäåíä àëó àðºûëû ¼çiíiң қаðæû êàïèòàëûí ½ë¹àéòàäû. Ñîíûìåí ºàòàð, èíâåñòèöèÿëàð òiêåëåé æ¸íå àíàìà áîëûï á¼ëiíåäi. ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíäà¹û "Òiêåëåé èíâåñòèöèÿëàðäû ìåìëåêåòòiê ºîð¹àó" Çàңû áîéûíøà òiêåëåé èíâåñòèöèÿëàð – ðåñïóáëèêàíûң ò¸óåëñiçäiê êåïiëäiëiãiíå áàéëàíûñòû æ¸íå àðíàéû òåõíèêàëûº ê¼ìåê ïåí ãðàíòºà àðíàë¹àí èíâåñòèöèÿëàðäàí áàñºà áàðëûº èíâåñòèöèÿ ò¾ðëåði. Æàíàìà èíâåñòèöèÿëàð - ºàðæûíäà¹û èíâåñòèöèÿëàð, áàñºàøà àéòºàíäà º½íäû ºà¹àçäàð ìåí ì¾ëiêòiê áà¹àëû çàòòàð. Èíâåñòèöèÿëûº ºîðæûí¹à êiðåòií áà¹àëû ºà¹àçäàð îëàðäûң àòºàðûìäûº ìàºñàòûíà ºàðàé iði áàíêiëåðäiң èíâåñòèöèÿëûº ºîðæûíûíäà æåòåêøi ðîëüãå èå áîëûï îòûð¹àí ìåíøiêòi èíâåñòèöèÿëàð¹à æ¸íå ºàéòàëàìà ¼òiìäi ðåçåðâòåð äåéòiíãå ÿ¹íè ¼òiìäi àêòèâòåðãå åң àëäûìåí ìåìëåêåòòiê ìiíäåòòåìåëåðãå á¼ëiíåäi.
Date: 2016-01-14; view: 578


<== previous page | next page ==>
Ograve;ÎÐËÛҚ ÌÎÄÅËÜ ÅÑÅÁI. | Sztab Generalny Wojska Polskiego
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)