Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Kto napisał " Nad Niemnem"? - Eliza Orzeszkowa w 1888 roku.

Kiedy miał miejsce I, II, III rozbiór Polski? 1772,1793,1795 odpowiednio.

16.Które państwa uczestniczyły w rozbiorze Polski? 1772- Pierwszy rozbiór Polski, w którym biorą udział Rosja, Prusy i Austria. Pod czas II rozbioru części ziem Rzeczypospolitej były podzielone pomiędzy Rosję i Prusy. W 1795 Rosja, Austria i Prusy podzieliły Rzeczypospolitą pomiędzy siebie, zmuszając Stanisława Augusta do abdykacji. Od tego momentu nazwa Polska miała zostać na wieki wymazana z mapy Europy.

17.Kto był ostatnim królem Polski? Stanisław August Poniatowski.

18.Kim był Tadeusz Kościuszko? Tadeusz Kościuszko (1746-1817) generał polski i amerykański, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji 1794. W 1789 król Stanisław August Poniatowski nominował Kościuszkę na generała majora wojska konnego. W 1792 w czasie wojny polsko-rosyjskiej walcząc w armii koronnej odznaczył się w bitwach pod Zieleńcami i pod Dubienką. Zmarł w Szwajcarii, gdzie spędził ostatnie lata swego życia; został pochowany na Wawelu. Kościuszko został bohaterem wielu dzieł literackich. Na jego cześć usypano w latach 1820-1823 Kopiec Kościuszki w Krakowie. Jemu zostały zadedykowane liczne pomniki i posągi w USA i w Polsce. Niezliczona ilość obiektów geograficznych, miast, hrabstw, ulic, szkół, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji w obu krajach nosi jego Tadeusza Kościuszki

19.Kiedy wybuchło powstanie listopadowe? 1830 -Powstanie listopadowe nieudana próba zrzucenia jarzma rosyjskiego. Ostatecznie zostaje stłumione we wrześniu 1831 roku.

20.j/w styczniowe? 1863 - Powstanie styczniowe ostatni romantyczny zryw powstańczy przeciw rosyjskiemu zaborcy.

Kto napisał " Nad Niemnem"? - Eliza Orzeszkowa w 1888 roku.

22.j/w " Pan Tadeusz"? - Adam Mickiewicz w 1834 roku -to najbardziej znane i najbardziej charakterystyczne dzieło Adama Mickiewicza.

23.Kto był pierwszym królem z dynastii Jagiellonów? Władysław II Jagiełło.

24.Kto był ostatnim z dynastii Jagiellonów? Zygmunt II August.

25.Kto jest patronem Polski? Św. Wojciech.

26.Gdzie i jak zginął Św. Wojciech? Wojciech urodził się w Lubicach, w Czechach, ok. 956 r. W Polsce Bolesław Chrobry z radością przyjął w 997 r. biskupa, o którym wcześniej wiele dobrego słyszał. Przyszły król dał Wojciechowi 30 wojów jako eskortę. U boku biskupa do Gdańska popłynęli Radzim Gaudenty i subdiakon Benedykt Bogusza, który znał język pruski i mógł służyć za tłumacza. W Gdańsku przez kilka dni głosił Ewangelią tamtejszym Prusom. Następnie, odsyłając eskortę, udał się do Prus. Tam spotkała go śmierć męczeńska z rąk bezbożnych podczas odprawiania Mszy Św. Otoczyli go poganie, a pierwszy cios zadał świętemu pogański kapłan. Następnie przebito go 6 włóczniami, a głowę odcięto i wbito na żerdź. Umierając za wiarę 23 kwietnia 997 r. Wojciech miał 41 lat. Jego ciało wykupił Bolesław Chrobry za tyle złota, ile ważyło. Relikwie uroczyście przeniesono do Gniezna. Powiadomiony o śmierci przyjaciela Otton III natychmiast posłał do Papieża list z tą straszną wieścią i prośbą o kanonizację. Było to pierwsze wyniesienie na ołtarze przez Papieża, bowiem do tego czasu świetych ogłaszali miejscowi biskupi. Kanonizacja nastąpiła przed 999 r. na podstawie żywotu spisanego na podstawie wiedzy naocznych świadków. Dokonał jej Sylwester II, który utworzył metropolię św. Wojciecha w Gnieźnie. W 1000 r. Otton III odbył pielgrzymkę do grobu świętego. Odbył się wtedy zjazd gnieźnieński, podczas którego ogłoszono utworzenie Metropolii Gnieźnieńskiej z podległymi Biskupstwami: we Wrocławiu, w Krakowie i Kołobrzegu. Cesarz opuścił Gniezno z relikwią ramienia świętego. Jej części zostały umieszczone w Akwizgranie i w Rzymie.Kult świętego szybko rozszerzył się na wiele krajów Europy. Św. Wojciech to główny patron Polski, kilku miast i diecezji. W ikonografii przedstawia się go w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął.27.Gdzie i kiedy odbył się zjazd gnieźnieński ? I Zjazd gnieźnieński odbył się w 1000 roku i był ważnym wydarzeniem służącym umocnieniu pozycji oraz zwiększeniu prestiżu Polski w Europie.

Współcześnie zjazdy są forum dialogu między różnymi kręgami kulturowymi, wyznaniami i religiami. Stanowią także okazję do przedstawienia dziedzictwa Gniezna i Polski na Starym Kontynencie.

1 Zjazd gnieźnieński (Synod gnieźnieński; 7 marca a 15 marca 1000)

2 Zjazd gnieźnieński (3 czerwca 1997)

3 Zjazd gnieźnieński (12 marca 2000)

4 Zjazd gnieźnieński (15 marca-16 marca 2003)

5 Zjazd gnieźnieński (12 marca-14 marca 2004)

6 Zjazd gnieźnieński (16 września-18 września 2005)

7 Zjazd gnieźnieński (15 czerwca- 17 czerwca 2007)

8 Zjazd gnieźnieński (12 marca- 14 marca 2010)

28.Kto i kiedy założył akademię w Krakowie ? Powstała akademia staraniem króla Kazimierza III Wielkiego 12 maja 1364 r. Uniwersytet odnowiony w 1400 roku w Krakowie przez Władysława II Jagiełłę. W 1817 nadano mu nazwę Jagielloński, by podkreślić jego związki z tą dynastią.

29.Tekst hymnu RP. - Mazurek Dąbrowskiego - polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.


Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.


Date: 2016-01-14; view: 1166


<== previous page | next page ==>
Verschiedene Krankheiten auf dem Vormarsch | Wymień znanych polskich kompozytorów. Najwybitniejsi polscy kompozytorzy to: Fryderyk Chopin,Grażyna Bacewicz,Stanisław Moniuszko,Karol Szymanowski.
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.005 sec.)