Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


ZMARTWYCHWSTANIE — Obrazy na.

Pytanie (1910) — Ponieważ Bóg zarządził wiele obra­zów czyli typów w wieku żydowskim na wiek Ewangelii i na przyszłość, przeto jaki jest najważniejszy obraz na zmar­twychwstanie?

Odpowiedź — Gdybyśmy pytanie to rozumieli jako stosujące się tylko do naszego Pana to znaleźlibyśmy kilka obrazów przedstawiających Jego zmartwychwstanie. To, które sam Pan wspomniał, powinno być zaliczone do najważniejszych z dwóch powodów: Pierwsze ponieważ On to wspomniał i przez to nadał temu większe znaczenie, oraz, drugie ponieważ obraz ten jest je­dyny, który podaje jak długo nasz Pan miał być w grobie. Słowa naszego Pana były: Jako Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach ryby tak i syn człowieczy będzie trzy dni i trzy noce we wnętrzności ziemi. - Mat. 12:40 wykazując w ten sposób, że zmar­twychwstanie Jego będzie trzeciego dnia i że On powstanie z grobu, tak jak Jonasz został oswobodzony z wnętrzności ryby, co nazwał że było dla niego piekłem, czyli stanem grobu, sheol, hades.

Z pewnych słów Apostoła wychodziłoby również, że ważnym obrazem na zmartwychwstanie naszego Pana było gdy Abraham otrzymał Izaaka jakoby od umarłych, gdy już był gotowy zabić go i ofiarować, a Pan powstrzymał go i wskazał mu inną ofiarę.

Jesteśmy również usprawiedliwieni, gdy przypuszczamy, że snop pierwiastek (3 Moj. 23:10) ofiarowany Panu był znamienną ilustracją, czyli obrazem na zmartwychwstanie naszego Pana, szczególnie z tego że snop ten był ofiarowany akurat w czasie wskazującym na Jego zmartwychwstanie, czyli na pierwszy dzień po Sabacie, pięćdziesiątego dnia przed zesłaniem ducha św. To było widocznie zamierzone jako obraz zmartwychwstania naszego Pana jako pierwiastka Bożego, pierwiastka tych co zasnęli, jako pierwszego co powstał od umarłych. Jest to więc bardzo piękny obraz. Zob. 3 Moj. 23:10,11,15,16.

Gdybyśmy upatrywali obrazów na zmartwychwstanie świata, czyli ludzkości, to też znaleźlibyśmy kilka. Była podana myśl że przejście Izraelitów przez Jordan można uważać za obraz przejścia ze stanu śmierci do Chanaan, poza zasłoną. Jubileusz, przywrócenie każdemu jego poprzedniej posiadłości, jest rzeczy­wiście pięknym obrazem na czasy naprawienia wszystkich >795< rzeczy, na podniesienie ludzkości z grzechu, zdegradowania i śmierci, z powrotem do pierwotnej posiadłości, do zupełnej dos­konałości ludzkiej natury.Mniemamy, że bylibyśmy również usprawiedliwieni gdybyś­my rozumieli że niektóre cuda naszego Pana były obrazem, a szczególnie wzbudzenie Łazarza, córka Jaira i syna wdowy z Naim. Cuda te były cieniem, czyli figurą, obrazem zmartwych­wstania.

Inny obraz zmartwychwstania, nie tylko wskrzeszenia aletakże podniesienia ludzkości, pokazany był w ostatecznej czynności dnia Pojednania. Gdy Mojżesz otrzymał błogosławieństwo dla ludu w rezultacie drugiego pokropienia Ubłagalni krwią, on wyszedł i podniósłszy swe ręce błogosławił ludowi. Lud czekał w worze, popiele i zasmuceniu z powodu grzechu, a teraz błogosła­wieństwo Mojżesza i Aarona, Boskie błogosławieństwo przez nich, oznaczało zdjęcie owego przekleństwa i podniesienie ludu — podniesienie ich z smutku do radowania się w Panu. — 585

 


Date: 2016-01-14; view: 443


<== previous page | next page ==>
ZEBRANIA — Obrady względem. | ZMARTWYCHWSTANIE — Czy charakter decyduje o rodzaju zmartwychwstania ?
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.001 sec.)