Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Aspekty planowania strategicznego

Kluczowe aspekty zarządzania

Strategicznego. Wątek przyszłości, horyzontu planowania: wytyczne dla długiego okresu czasu

IWątek celów: strategiczne działania wiążą się

z formułowaniem i realizacją misji głównych celów

organizacj i Dotyczy przedsiębiorstwa jako całości, lub jego

głównych składowych Jest podejmowane przez zarząd przedsiębiorstwa

41.Etapy planowania strategicznego na poziomie jednostki organizacyjnej

Należy odpowiedzieć na pytania. Czego chcemy???

- co robimy teraz, aby to osiągnąć?- co wymaga zrobienia tam na zewnątrz?- Co możemy zrobić?

- Co możemy zrobić z tego co wymaga zrobienia?- Czy robienie nadal tego, co robimy obecnie doprowadzi nas tam gdzie chcemy dojśc?

- co powinniśmy robić, żeby osiągnąć to czego chcemy?

- Róbmy to.- często sprawdzajmy, aby upewnić się, czy robimy to dobrze?

42.Podejścia do budowy planu strategicznego

Z góry do dołu. Plan takie budowany jest początkowo z inicjatywy najwyższego kierownictwa a następnie zawarte w nim zadania stanowią wytyczne do opracowania planów na niższych poziomach organizacji.

Z dołu do góry. Plan sformułowany jest przez menedżerów poszczególnych komórek organizacyjnych. Następnie jest on modyfikowany, weryfikowany i scalony na wyższych szczeblach zarządzania, słabością jest to, że często w tego typu planach brak jest myśli przewodniej a więc całościowej polityki organizacji.

Planowanie "czółenkowe" lub interaktywne. Jest to połączenie planowania z góry do dołu i z dołu do góry. Plan powstaje na drodze stałych konsultacji i uzgodnień. Pewną wadą jest dość długi okres jego powstawania. Jednak ponieważ mamy to do czynienia z planem długookresowym ten to element nie jest najbardziej istotny.

Planowanie wielopoziomowe. Strategie opracowują niezależne od siebie zespoły dla całej organizacji dla jej części składowych i dla jej działalności funkcjonalnej. Plany te są przedmiotem okresowych narad i dyskusji a wszelkie sporne kwestie muszą być rozwiązywane przez naczelne kierownictwo lub też specjalną komórkę organizacyjną na czele której stoi jeden z menedżerów najwyższego kierownictwa organizacji.

43. Wymień i omów krótko metody wdrażania strategii

-wdrażanie przez strukturę, Struktura ta musi bowiem wspomagać proces wzrostu konkurencyjności organizacji.

-wdrażanie przez przywództwo, niezbędna jest osoba lidera.-wdrażanie przez systemy informacyjne i kontrolne, System informacyjny pozwala na stałą kontrolę procesu wdrażania strategii.

-wdrażanie przez zasoby ludzkie, potrzebni są menedżerowie i pracownicy odpowiednio przygotowani.

-wdrażanie przez technikę. unowocześnienie techniczne organizacji.

44. Wymień warunki skutecznego wdrożenia planu strategicznego

świadomość, że zmiana jest stanem normalnym a nie patologicznym,

gotowość poszukiwania nowych metod działania i eksperymentowania w warunkach ryzyka,

zdolność do rozwiązywania konfliktów oraz akumulowania w twórczy sposób doświadczeń,

zdolność do projektowania organizacji, metod, technik i narzędzi zarządzania.

45.Jakie są zadania analizy strategicznej?

Zbiór działań, które diagnozują organizację i jej otoczenie w sposób powodujący sformułowanie odpowiedniej strategii oraz zbudowanie i realizację określonego planu strategicznego. Daje nam odpowiedź na pytanie w jakich warunkach będzie działała firma w przyszłości

I jakie ma możliwości dostosowania się do nich. Określa właściwy sposób działania.

1. Analiza strategiczna - analiza otoczenia - analiza firmy -ocena pozycji strategicznej

2. Planowanie strategii generowanie wariantów- ocena wariantó - wybór strategii

3. Realizacja strategii wdrażanie strategii - kontrola strategii

46. Jakie są podstawowe trudności w wdrażaniu planu strategicznego?

ciągła zmiana strategicznych celów im większe przedsiębiorstwo tym trudniej jest koordynować działania poszczególnych komórek organizacyjnych kultura organizacyjna przedsiębiorstwa lub kultura narodowa kraju, w którym działa korporacja.oszczególni pracownicy są jej przeciwni.

47. Czym jest Zrównoważona Karta Wyników?

Zrównoważona Karta Wyników (zwana również Strategiczną Kartą Wyników lub Kartą BSC) to narzędzie, dające możliwość monitorowania stopnia realizacji wizji, misji i strategii organizacji poprzez wprowadzenie szeregu logicznie pogrupowanych mierników.

48,W jakich perspektywach zgrupowane są mierniki Zrównoważonej Karty wyników ?

Finansowa, Klienta (rynkowa), Procesów wewnętrznych, Rozwoju i uczenia się (innowacyjna)


Date: 2016-01-14; view: 490


<== previous page | next page ==>
Metody zintegrowane analizy strategicznej- charakterystyka, rodzaje. | Stowarzyszenie Badaczy Pisma Św.
doclecture.net - lectures - 2014-2020 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)