Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Jakie metody zaliczamy do metod scenariuszowych a jakie do bezscenariuszowych

Jakie znasz metody i techniki opracowania strategii

Przy opracowaniu strategii wykorzystano takie metody badawcze jak: analizę wyzwań, analizę SWOT, techniki prognostyczne (metodę szeregów czasowych). Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa polega a określeniu jego roli w otoczeniu, gdyż totam tkwią przszłe możliwośębiorstwa. Do badania wpływu otoczenia na zadaniaprzedsiębiorstwa dokonuje się jego podziału na makrotoczenie mikrootoczenie

.24.Omów metody scenariuszowe

Metody scenariuszowe służą do analizy zmian nieciągłych ,a ich zastosowanie datuje się od początku lat siedemdziesiątych . Za prekursora w tej dziedzinie uznaje się amerykański koncern General Electric i firmę Shell Nederland. Niektórzy badacze są skłonni do oszacowania że ta metoda powstała już w starożytności. Scenariusze podobnie jak termin „strategia” , mają podłoże militarne. Istotną cecha metod scenariuszowych jest uwzględnienie wariantowości. Scenariusze przyszłości mogą być często zupełnie inne i rozbieżne

Dokonaj charakterystyki metod bezscenariuszowych

Metody bezscenariuszowe (inaczej koncepcji wielorakich możliwości), określane także jako koncepcje wielorakich możliwości, polegają na wykorzystaniu dedukcji w procesie formułowania strategii. Polega na opracowaniu jednej strategii rozwoju, a jej sukces zależy od stopnia identyfikacji szans i zagrożeń płynących z otoczenia. Proces formułowania strategii oparty na prognozach oraz na dedukcji wniosków wynikających ze zmian makrootoczenia przedsiębiorstwa.

Jakie metody zaliczamy do metod scenariuszowych a jakie do bezscenariuszowych

BEZSCENARIUSZOWE(koncepcje wielorakich możliwości, charakter ilościowy, analizowane procesy ciągłe) Techniki:

a)ekstrapolacja trendu- prognozowanie, przewidywanie dot. Procesów przyszłych ale musi być zwiazek z tym co jest i będzie,

b) metoda delficka (opinie ekspertów)-eksperci zastanawiaja się jakie zjawisko powstanie w otoczeniu organizacji na przestrzeni 50lat i jakie to będzie miało korzyści i wady, procedura powtarzana dopóki wszystko nie będzie przeprowadzone i dobrze opracowane

c) strategiczne analizy luki- luka ma wystepowac pomiedzy tym co ma miejsce w organizacji a co jest w otoczeniu

-)luka zgodnosci- trend w organizacji nie odbiega od tego, który ma miejsce w jej otoczeniu

-)luka nadmiaru- trend procesu w organizacji rosnie szybciej niż trend procesu w otoczeniu

-)luka niedoboru- trend w organizacji rośnie wolniej niż trend w jej otoczeniu

2. SCENARIUSZOWE (analiza procesów nieciaglych, zjawiska jakosciowe)a)scenariusze możliwych zdarzeń- zrobić, wypisać listę zdarzeń które mogą zaistnieć w przyszłości, wymaga systematyczności działań

b)scenariusze symulacyjne- otoczenie przejdzie ze stanu A w stan B, ma na celu nie dać się zaskoczyć

c)scenariusze stanów w otoczeniu- ocena siły wpływu poszczególnych tendencji mających miejsce w otoczeniu na organizacje oraz oszacowanie prawdopodobieństwa ich występowania

-)scenariusz optymistyczny -)pesymistyczny -)najbardziej prawdopodobny -)niespodziankowy


Date: 2016-01-14; view: 1133


<== previous page | next page ==>
Motywy i satysfakcja korzystania z mediów | Metody zintegrowane analizy strategicznej- charakterystyka, rodzaje.
doclecture.net - lectures - 2014-2020 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)