Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


A) handel pogorsza warunki pracy niewykwalifikowanych pracowników w krajach bogatych.

Aprecjacja waluty krajowej:.

D) podnosi relatywną cenę eksportu i obniża rekatywną cenę importu.

Które z poniższych stwierdzeń jest najbardziej właściwe?

A) deprecjacja waluty kraju sprawia, że jego towary są tańsze dla cudzoziemców.

Kurs wymiany waluty zależy od:

B) stopy procentowej, którą można zdobyć od lokat tych walut i przewidywanego kursu walutowego.

Rachunek obrotów bieżących jest podany za pomocą równania

C) CA = EX-IM (mierzonych wg produkcji krajowej) plus saldo przepływów procentów i dywidend plus transfery nieodpłatne.

 

Warunek Marshalla-Lernera twierdzi, że, kiedy wszystkie inne warunki nie ulegają zmianie:

D) realna deprecjacja poprawia rachunek obrotów bieżących w przypadku gdy wywóz i przywóz są wystarczająco elastyczne w odniesieniu do realnego kursu walutowego. .

Który z poniższych stwierdzeń jest najbardziej prawdziwe?

A) Każdy zakup przez bank centralny aktywów, powoduje automatycznie wzrost krajowej podaży pieniądza, podczas gdy każdy sprzedaż przez bank centralny aktywów automatycznie powoduje, że podaż pieniądza spada.

W ramach stałego kursu walutowego:

A) Krajowe i zagraniczne stopy procentowe są równe R = R*, ponieważ:

R = R* + (EE - E) / E; gdzie: E = obecny kurs walutowy, EE = oczekiwany kurs;

Przez wewnętrzną równowagę, większość ekonomistów rozumie:

C) pełne zatrudnienie i stabilność cen.

Nagły wzrost poziomu cen w USA

B) pogarsza sytuację wierzycieli pożyczek dolarowych.

C) nie wpływa na wierzycieli w dolarach.

Deficyt na rachunku bieżącym:

.

B) może nie stanowić problemu, jeśli pożyczone środki zostaną skierowane do działalności produkcyjnej krajowych projektów inwestycyjnych, które spłacają się z dochodów, które będą generować w przyszłości.

Należy spodziewać się, że rynek walutowy forward:

B) będzie rozwijać się w systemie zmiennych kursów walutowych.

Kraj podatny na inflację:

A) zyskuje, jeśli ulokuje prawo decydowania o polityce monetarnej w „konserwatywnym” banku centralnym.

Jakie są największe przewagi USA nad UE pod względem stanowienia Optymalnego Obszaru Walutowego?

C) wysoka mobilność siły roboczej, więcej wypłat transferowych między regionami

Kiedy gospodarka zostaje zakłócona przez zmiany na rynku produkcji:

B) płynny kurs walutowy ma przewagę nad kursem stałym.

Poza wzrostem handlu światowego, co może tłumaczyć wzrost bankowości międzynarodowej od lat 1960.?A) wojny na Bliskim Wschodzie

B) chęć ucieczki banków krajowych od przepisów państwowych dotyczących działalności finansowej

C) pragnienie deponentów posiadania walut poza jurysdykcją krajów, które je emitują

D) A i C.

E) B i C.

Przypadek, gdy osoby podejmują nadmierne ryzyko licząc na ewentualną pomoc strony trzeciej nazywa się:

A. asymetryczną informacją.

B) niechęcią do podejmowania ryzyka.

C) ryzykiem moralnym

D) ograniczoną racjonalnością.

E) żadnym z powyższych.

Przy braku precycyjnie określonych praw własności, ryzyko moralne ulega:

A. zwiększeniu

B. zmniejszeniu

C. nie ulega zmianie

Irlandia jest krajem, w którym chętnie inwestował m.in.kapitał amerykanski. w związku z tym irlandzkie PKB (produkt krajowy brutto) jest:

A. większe niż irlandzkie PNB (produkt narodowy brutto)

B. mniejsze niż irlandzkie PNB

C. różnica jest nieistotna

Czy tzw spread (różnica miedzy stopa procentow pobierana od udzielanych kredytów a stopa procentowa wypłacana depozytariuszom) jest w banku w Berlinie operującm konto złotówkowe pana X:

D. większa od spreadu banku polskiego w Warszawie

E. mniejsza od spreadu banku polskiego w Warszawie

F. brak jest różnicy

W celu poprawy swych terms of trade duży kraj powienien:

G. obłożyć import ważących towarów cłem

H. subsydiować eksport ważących towarów

I. dobrowolnie ograniczyc eksport ważących towarów

Spadek JKP (jednostkowych kosztów pracy):

J. zwiększa tendencje inflacyjne w gospodarce i pomaga redukowac bezrobocie

K. zwiększa tendencje inflacyjne w gospodarce i sprzyja zwiększaniu bezrobocia

L. zmniejsza tendencje inflacyjne w gospodarce i pomaga redukowac bezrobocie

M. zmniejsza tendencje inflacyjne w gospodarce i sprzyja zwiększaniu bezrobocia

N. żadne z powyższych

W miarę wzrostu wymiany wewnątrzgałęziowej i wzrostu udziału importu w wartości finalnej produktu ESP (efektywna stopa protekcji) = (Tf-aTw)/(1-a):

O. rośnie

P. spada

Q. pozostaje bez zmian

Zaniechanie przez UE wspólnej polityki rolnej, która m.in. polega na subsydiowaniu eksportu towarów rolnych z UE, spowodowałoby:

R. spadek cen żywości w UE (i w Polsce)

S. wzrost cen żywności w UE (i Polsce)

T. nie byłoby istotnych ruchów cen żywnosci w UE (i w Polsce)

W którym roku EWG (przyszła UE) osiągnęła etap unii celnej:

U. 1957

V. 1968

W. 1988

X. 1992

Y. 1999

W systemie stałych kursów walutowych wzrost inflacji powoduje:

Z. aprecjację kursu walutowego i spadek realnej stopy procentowej;

Brak instytucji upadłości gospodarczej (bankructwa):

AA. zwiększa ryzyko moralne

Najbardzej popularnym rodzajem handlu bezgotówkowego (countertrade) jest:

BB. offset

Ekspansja fiskalna ( wzrost wydatkow bez pokrycia, lub spadek podatków bez redukcji wydatków) w systemie zmiennych kursów walutowych (np w Polsce) nie powoduje oczekiwanego ożywienia gospodarki ponieważ, ceteris paribus:

CC. wzrost stopy procentowej powoduje aprecjację złotego, która niweluje efekty ekspansji fiskalnej

 


Date: 2016-01-14; view: 722


<== previous page | next page ==>
Brak instytucji upadłości gospodarczej.. | Trick-Or-Treating in Costumes
doclecture.net - lectures - 2014-2022 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)