Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Brak instytucji upadłości gospodarczej..

Przedyskutuj kontrargumenty i zagrożenia protekcji przemysłów raczkujących.

Zły wybór, dublowanie, brak innych koniecznych warunków sukcesu, „Kto daje i odbiera”, brak presji konkurencjnej, koszty

Opisz główne czynniki genezy oraz etapy globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznego lat 2008-09. Podaj także glówne propozycje reformy systemu bankowego celem uniknięcia powtórzenia się światowego kryzysu finansowego.

· Usunąć wyraźne gwarancje wykupu bankow przez rządy (à la Chile);

o Upowszechnienie „konstruktywnej dwuznaczności (mętności) co do decyzji o rekapitalizacji lub jej braku może być użyteczne w powstrzymywaniu hazardu moralnego”;[1]

· Pakowacze pożyczek podlegających sekurytyzacji powinni zachowywać 10% na swoich kontach i absorbowac pierwsze X dolarów strat (Ritholtz, 2009);

· Kongres USA powinien ustanowić, że np. 20 największych instytucji finansowych USA zostanie podzielonch na mniejsze firmy w ciągu 10 lat.

· lub podnieść obowiązkowy stosunek kapitał własny/aktywa (Ritholtz, 2009); Podnieść i egzekwować obowiązujący stosunek kapitału własnego banków do aktywów.

· Zlikwidować oligopol w sektorze agencji ratingowych i audytorskich (Rzplita 14 maj 2010)

· Ubezpieczenie kredytu na koszt emitującego (banku)

· Wprowadzenie podatku Tobina

30.Produkcja na potrzeby sektora wojskowego w ZSRS do 1988r......

G --25 % PKB (ne znaju, take znajszla w google)

jak Reagan wzrosły wydatki wojskowe USA do 7% PKB. [ potrzebne źródło ] Aby dopasować wojskowych gromadzeniu USA, ZSRR zwiększyła swoje własne wydatki wojskowe do 27% PKB i zamroził produkcji cywilnej towarów na 1980 poziomów, powodując gwałtowny spadek gospodarczy w już nie radzieckiej gospodarki. Jednak nie jest jasne, gdzie liczba 27% PKB pochodzi. Teza ta nie jest potwierdzona przez obszerne badania na temat przyczyn rozpadu

• Negatywy globalizacji Marginalizacja pewnych regionów

Szybkie zakażanie kryzysami

Zwiększanie nierówności: bieda także wśród bogatych (8 mln bezdomnych w USA) i bogactwo wśród biednych (Stolper-Samuelson; Hekscher-Ohlin)

Niszczenie pozytywnych tradycji

Banki łączą się z innymi instytucjami i tego ujemne efekty

Globalne oligopole

Niszczenie środowiska

Potężne fale imigracji

Przyszłe problemy braku asymilacji, multi- lub mono-kulturowości

Ograniczone suwerennosci państw w UE

Nowe prolemy związane z „wkluczaniem”: odwrotna strona nasilenia konkurencji ekonomicznej w epoce globalizacji.

Pozytywy
globalizacji Globalizacja promuje rynek, ponieważ np. kontrola cen obniża stopę zwrotu z kapitału, a zatem import kapitału.Przyspieszenie rozwoju świata, wzrost

Współpraca

ZIB

Lieralizacja hz (140 krajów podpisało art VIII IMF tj zapewnienie swobody przepływu kapitału w ramach transakcji bieżących);

Redukcja podatków, ponieważ mobilność czynników nie sprzyja wysokim podatkom bezposrednim poza Uniami.

Zalety: Przede wszystkim do korzyści płynących z ich istnienia są inwestycje za granicą co powoduje: obniżenie kosztów, rozszerzony rynek, konkurencyjność. Przedsiębiorstwa międzynarodowe są obecnie bardzo ważnym partnerem państw na scenie międzynarodowej.

Ważnym - biorąc pod uwagę korzyści jakie płyną z ich działalności: napędzają wzrost gospodarczy, poprawę infrastruktury, zapewniają wiele miejsc pracy, a więc dzięki nim następuje spadek bezrobocia, zapobiegają kryzysom, zmniejszają wahania koniunkturalne, dostarczają nowe technologie i kapitał słabiej rozwiniętym krajom.

Wady: Pod adresem korporacji międzynarodowych pojawia się wiele zarzutów krytykujących ich działalność.

Zarzuty stawiane korporacjom międzynarodowym:

- motywują się zyskiem i angażują się w niszczącą konkurencję,

- kreują podstępne spiski po to, by manipulować gospodarką,

- systematycznie rujnują krajowe firmy by ustanowić własne monopole,

- unikają płacenia podatków,

- niszczą środowisko naturalne świata,

- przyczyniają się do wzrostu zadłużenia zewnętrznego krajów rozwijających się.

[1] Pozytywy KTN

1. napływ kapitału, poprawa bilansu płatnizcego

2. wyrównywanie poziomu rozwoju

3. wprowadzenie innowacji produkcyjnych i technologicznych

4. zewnętrzne korzysci skali

5. BiR

6. generowanie zatrudnienia

7. podnoszenie kwalifikacji

8. eksportu wzrost

9. podnoszenie standardów pracy

10. zarobki $$$!

11. wymuszanie zachowań konkurencyjnych:

a. wymuszają konkurencję podatkowa (istota koncertu mocarstw europejskich w XVII i XVIII w) por redukcje CIT: Bułgaria = 10%; w teorii CIT = 0;

12. podnoszenie konkurencyjności gospodarki kraju pobytu (lokalizacji)

Negatywy KTN

13. ceny transferowe, pożyczki fasadowe, manewrowanie terminami platności

14. tax evasion = unikanie

15. import głównie od spółek córek = filii, zamiast na rynku lokalnym;

16. nikłe inwestycje w BiR w filiach

17. przekazywnie filiom starszych technologii aby przedłużyc życie produktu lub technoloogii i zmniejszyc koszty w ten sposób;

18. zadłużanie filii w bankach krajowych (Dewoo w RP)

19. korumpowanie władz, jeśli trzeba: Pfizer m.in.łapówki dla lekarzy na promocję leków, Bextra promował nielegalne, bezetykietowe używanie: grzywna = $2.3 mld!!!

20. polowanie na sprzyjający system podatkowy;

21. pożyczki fasadowe (por. niżej):

1. Uzasadnianie skłonności do wyższej inflacji w krajach otwierających się:

produktywność rośnie w produkcji towarów będących przedmiotem handlu zagranicznego = tradables

wzrost płac

rozlanie szrostu płac na non-tradables

wzrost cen ponad wzrost wydajnosci

inflacja

2. Uzasadnienie odchyleń od PSN (PPP)

Niskie uzbrojenie w kapitał => niska produktywność;

Niskie płace w sektorze niewymienialnych towarów

Rozlanie się niskich płac na pozozstałe sektory

Niskie ceny
ERP=(0.5-0.7*0.2)/(1-0.7) = (0.5-0.14)/0.3 = 0.36/0.30 = 120%;

Towarowe terms of trade(barter terms of trade): indeks cen w eksporcie/indeks cen w imporcie:

silny wzrost polskich terms of trade: 1991-1999 o ok 20%, potem stagnacja dla danych do 2003

Dochodowe terms of trade (income) = barter terms of trade*indeks wolumenu eksportu: jest to wskaźnik bardziej bezpośrednio syntetyczny stosowany do analizy zmian w bilansie hz

Jednoczynnikowe terms of trade: terms of trade*indeks wydajności pracy w sektorze eksportowym

Dwuczynnikowe terms of trade: terms of trade*wydajność pracy w sektorze eksportowym kraju x/ wydajność pracy w sekorze eksportowym kraju Y.

Dutch (Russian) disease („choroba holenderska”) po 1970 roku: polska siarka, miedź, węgiel, etc: wzrost wydobycia surowców => odciąganie czynników z np przemysłu do kopalnictwa i usług (poprzez efekt zwiększonego popytu lepiej zarabiających z sektorach surowcowych), =>wzrost ceny w sektorze produkcji towarów nontradables => realna aprecjacja waluty, spadek eksportu a potem produkcji artykułow przemysłowych, a także etc.

Eksport:

Wysokie koszty transportu, bariery celne etc, problemy z agentami lokalnymi;

Możliwa realizacja ekonomii krzywej doświadczenia oraz skali i ekonomii lokalizacji.

Pod klucz tj sprzedaż praw i własności:

Kreacja konkurenta i rezygnacja z obecnosci na danym rynku

Korzyść w krajach bez lub z ograniczonym dostępem.

Licencjonowanie

Brak kontroli technologii, brak możliwosci ekonomii lokalizacji i krzywej uczenia się lub doświadczenia, brak mozliwości stosowania globalnej koordynacji strategicznej:

Niskie ryzyko i niskie koszty rozwoju.

Franczyza

Oparta na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami - franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Franchising zakłada też przepływ know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy franczyzowej.

Brak kontroli jakosci, brak mozliwości stosowania globalnej koordynacji strategicznej

Niskie ryzyko i niskie koszty rozwoju: szczegolnie polecane gdy główna kompetencja to kierowanie przedsiębiorstwem (management skills).

Joint venture

Brak kontroli technologii, brak mozliwości stososwania globalnej koordynacji, brak możliwości realizacji ekonomii krzywej doświadczenia i skali i ekonomii lokalizacji

Dostęp do wiedzy partnera, dzielenie kosztów rozwoju i ryzyzka, akceptowalność polityczna.

Filie własne

Wysokie koszty i ryzyko: potekcja technologii, mozliwość stosowania globalnej koordynacji, możiwa realizacja ekonomii krzywej doświadczenia i skali i ekonomii lokalizacji, szczegolnie wskazane, gdy techniczne knowhow jest główną kompetencją (core competence);

Argumenty na rzecz cła wychowawczego

Histpryczny: nawet UK stosowała protekcjonizm 1600-1850, 1820: 50% cło na przetworzone towary z Europy;

Taryfa przemysłu raczkującego

Dostępnośc czynników

Wybór branży raczkującej właściwy, ale moda i nadprodukcja często

Opłacalnośc produkcji często nie trafiona – np statki w PRL

Długośc okresu ochronnego może się wydłużyć i lobbowanie ,

Cło optymalne np ZSRR, Rosja = 1/cenowa elastycznośc podaży na eksport (np gazu rosjskiego jest mała!!!);.

Cło jako rozwiązanie drugie po najlepszym (second best solution): np. emisja spalin, etc

Argumenty niesłuszne:

 Ochrona pracy krajowej: nie uwzględnia niebezpieczeństwa spadku popytu ze strony partnerów i retorsji (ale kiedy kapitału mamy więcej, wydajnośc jest inna etc)

 Poprawa bilansu handlowego

 Cło ‘naukowe’ tj wyrównujące poziom cen w kraju z zagranicą (rezygnacja z informacyjnej funkcji cen)

 

Argumenty czasami słuszne:

 Poprawa relacji wymiennych w duzym kraju, ale kosztem spadku terms of trade u partnerów;

 Przemysł raczkujący (infant industry), ale

o typowanie zwycięzców, np przemysł komputerowy w NRD, samochodowy w Indonezji (Suharto familia)

o “vested interests” beneficjenci praw nabytych dochodzą do głosu

 gwoli funkcji fiskalnej

 korekta ułomności rynku, minimalizowac koszty zewnętrzne, maksymalizowac korzyści zewnętrzne

 cła antydumpingowe

 wyrównanie zagranicznego subsydium

 względy społeczne


Date: 2016-01-14; view: 946


<== previous page | next page ==>
Przedstaw genezę i cele ruchu państw niezaangażowanych. | A) handel pogorsza warunki pracy niewykwalifikowanych pracowników w krajach bogatych.
doclecture.net - lectures - 2014-2022 year. Copyright infringement or personal data (0.037 sec.)