Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Odpowiedzi na pytania

1. Przepisy ustawy nie uchybiają ochronie przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przewidzianej w innych ustawach : stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemy- słowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii ukła- dów scalonych;

2. Według prawa patentowego wynalazek to, poddające się ścisłej definicji prawno-technicznej, unikalne rozwiązanie techniczne, dotychczas nieopatentowane. Aby wynalazek mógł zostać opatentowany, musi spełniać trzy, zasadniczo takie same na całym świecie, kryteria: kryterium nowości; kryterium przemysłowej stosowalności (charakteru technicznego); kryterium poziomu wynalazczego (nieoczywistości).Cechuje się cechą poziomem wynalazczym).

  1. sposób - rozwiązanie określone jako ciąg etapów przebiegających w uporządkowanej kolejności wraz z warunkami, w których one przebiegają;

urządzenie - rozwiązanie określone wzajemnym usytuowaniem i połączeniem poszczególnych elementów tworzących łącznie przestrzenną całość;

produkt (wytwór) - rozwiązanie określone zestawem składników o odpowiednio określonych własnościach fizykochemicznych i zawartości ilościowej;

nowe zastosowanie znanej substancji.

4. Patent chroni:

patent na wynalazek;

prawo ochronne na wzór użytkowy,

đrawo ochronne na znak towarowy: 10 lat oraz kolejne okresy dziesięcioletnie(ale bez limitu liczby tych okresów);

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ;

prawo z rejestracji topografii układu scalonego.

5. Graficzne oznaczenie towaru nadające się do jego odróżnienia to:

prawnie chroniony, niepowtarzalny element, skutecznie odróżniający go od produktów lub usług konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy użyty przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.

6. Utwór nie musi być:

7. Do praw własności intelektualnej nie zaliczamy praw:

patenty,

prawa ochronne obejmujące wzory przemysłowe, znaki towarowe (własność przemysłowa),

prawa autorskie i prawa pokrewne.

8. Cechą wynalazku nie jest:

9. Wynalazkiem nie może być:

Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności: 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; 2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodar- czej oraz gier; 4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnieprzyjętych i uznanych zasad nauki; 5) programów do maszyn cyfrowych; 6) przedstawienia informacji.

10. Dodatkowe prawo ochronne można uzyskać na: przedłużenie ochrony patentowej, wyłącznie w odniesieniu do produktów leczniczych i środków ochrony roślin, w celu zrekompensowania czasu, jaki upłynął pomiędzy zgłoszeniem patentu a uzyskaniem zezwolenia na wprowadzenie produktu lub środka na rynek. W przypadku tych wynalazków procedura dopuszczenia do obrotu jest bowiem szczególnie długotrwała, co powoduje faktyczne skrócenie okresu, w którym możliwe jest wykonywanie praw wyłącznych. Wraz ze skróceniem okresu ochrony skraca się także okres zwrotu nakładów, które w przypadku opracowania nowych leków i środków ochrony roślin są bardzo wysokie

11. Bazy danych to: jest to strukturalna organizacja zbioru danych która określa podział zbioru na stałe elementy zwane rekordami oraz system łączenia, dopisywania i wyszukiwania danych.
Pojęcie bazy danych często używa się wymiennie z określeniem system baz danych.

12. Bazy danych spełniające warunki uznania ich za utwór chronione są: to taka baza danych

(jako całość) powinna odpowiadać definicji utworu. Prawodawca unijny uznał wręcz, że w celu określenia,

czy baza danych ma podlegać ochronie prawa autorskiego, „nie powinno się stosować kryteriów innych

niż oryginalność utworu, w sensie intelektualnej twórczości autora, w szczególności nie powinno się stosować

kryteriów estetycznych lub jakościowych”. Podobnie zatem jak w przypadku innych utworów - do

ochrony wynikającej z przepisów prawa autorskiego nie jest wymagane, by baza danych miała jakąkolwiek

wartość ekonomiczną.

Ochrona bazy danych jest niezależna od ochrony poszczególnych części składowych bazy danych.

Oznacza to, że „wewnątrz” bazy danych mogą znajdować się utwory, które podlegają ochronie prawa

autorskiego (np. utwory literackie). Jeśli jednak sposobowi doboru elementów bazy danych, ich zestawieniu

(nawet jeśli same w sobie nie mają charakteru twórczego i nie można uznać ich za utwory - jak w powyższym przykładzie: akty normatywne) można przypisać cechy działalności twórczej o indywidualnym

charakterze - wówczas taka baza danych będzie utworem. Ustawa o prawie autorskim i prawach

pokrewnych stwierdza tu wprost, że: „zbiory, antologie, wybory, bazy danych, spełniające cechy utworu są

przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeśli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór,

układ, zestawienie, ma charakter twórczy”. Można tu przywołać tezę Sądu Najwyższego, który uznał2, że

„opracowanie siatki haseł, sposób definiowania haseł oraz kompozycja haseł trudnych (leksemów) stanowią

przejaw twórczej działalności autorów słownika języka polskiego”. Podobnie jak w przypadku innych

utworów, również w przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne

także na sporządzenie opracowania takiej bazy danych (prawo zależne).

 

13. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy je- go wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu progra- mu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie. 3. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

4. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem prze- pisów art. 75 ust. 2 i 3, obejmują prawo do: 1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w cało- ści lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakre- sie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrot- nienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego; 2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii. .

14. Aby dzieło można było uznać za utwór musi ono podlegać takim kryteriam :
konieczne jest jego "ustalenie" w jakiejkolwiek postaci.

15. Prawo ochronne chroni: jedynie znaki towarowe (wyraz, logo, melodia, zestw kolorów itp) przed nieuprawnionym używaniem przez inne podmioty. Patent to urzędowo nadane prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku.

zostać uznany za tajny jeżeli: jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa Państwa.

17. Autorem jest zawsze ten, kto:

18. Wy­na­la­zek, na który może być udzie­lo­ny pa­tent musi speł­niać czte­ry pod­sta­wo­we wa­run­ki: - musi wy­ka­zy­wać no­wość w skali świa­to­wej; - musi po­sia­dać po­ziom wy­na­laz­czy, zwią­za­ny z bra­kiem oczy­wi­sto­ści; a także - musi być roz­wią­za­niem tech­nicz­nym; - musi nada­wać się do prze­my­sło­we­go, po­wta­rzal­ne­go od­twa­rza­nia.

19. Zgłoszenie wynalazku nie musi zawierać: rysunków, jeżeli wynałazek jest zrozumiały bez nich.

20. Uprawnienia wynikające z patentu trwają lat: maksymalnie 20 lat od daty zgłoszenia.

40. Twórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza.

41. Niedopuszczalne jest zawarcie umowy licencyjnej obejmującej

42. W przypadku naruszenia praw majątkowych poszkodowany nie może żądać

43. Autorskie prawa majątkowe do utworu trwają, co do zasady, lat: 70 lat.

44. Utworem objętym ochroną prawnoautorską jest: każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

45. Korzystanie z cudzego utworu w ramach cytatu jest dopuszczalne pod warunkiem oznaczenia autora

46. Autorskie prawa majątkowe do utworu audiowizualnego przysługują co do zasady Domniemywa się, że producent utworu audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości.

47. Niezbywalne są autorskie prawa:

autorstwa utworu - uznania wszelkich praw twórcy do własnego dzieła;

• sygnowania utworu własnym nazwiskiem, pseudonimem lub udostępnianiu go anonimowo, o czym decyduje autor. Należy pamiętać, iż anonimowe udostępnienie dzieła nie oznacza rezygnacji twórcy z wynagrodzenia i możliwości dowolnego korzystania z utworu przez osoby trzecie;

• integralności dzieła pod względem jego formy i treści, tzn. rozpowszechniania utworu w postaci dostarczonej przez autora (tzw. rzetelne wykorzystanie);

• prawa do rozporządzania utworem i sposobów korzystania z niego - twórca decyduje o warunkach udostępniania dzieła (jest to tzw. nadzór autorski).

48.

49.

50.


Date: 2016-01-14; view: 541


<== previous page | next page ==>
PODSTAWY REKREACJI 2012/2013 | GENEZA I GŁOWN POSTANOWIENIA KONGRESU WIEDEŃSKIEGO.
doclecture.net - lectures - 2014-2020 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)