Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Zasady Wzajemnosci i nie-dyskryminacji

Bariery pozataryfowe - narzędzia i działania polityki ekonomicznej rządów, instytucji publicznych czy firm prywatnych, mające na celu ograniczenie rozmiarów wymiany handlowej lub zniekształcenie struktury towarowej i kierunków wymiany dóbr i usług. Polegają, podobnie jak cła, na ograniczeniu wymiany przez podwyższenie ceny dobra krajowego, głównie poprzez nieformalne restrykcje czy regulacje utrudniające sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Cło ad valorem – określone w procentach w stosunku do wartości towaru.

Zharmonizowany System polega na oznaczania i Kodowania Towarów opracowywany przez Światową Organizację Celną w celu wyznaczania standardów, według których dokonywana jest klasyfikacja taryfowa towarów.

GATS-Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami , jest wielostronnym porozumieniem ustanawiającym prawno-traktatowe ramy międzynarodowego handlu usługami. Stanowi, obok Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) oraz Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) integralną część porozumienia podpisanego na zakończenie cyklu negocjacji handlowych tzw. Rundy Urugwajskiej (1986-1994), w wyniku której powstała Światowa Organizacja Handlu WTO.

WTO ‘bounds’Wynikiem Rundy Urugwajskiej jest lista zobowiązań poszczególnych krajów na określone kategorei towarów i usług. Należą do nich zobowiązania do cięcia i "bind" swoich stawek celnych w przywozie towarów. W niektórych przypadkach taryfy byly przyblizone do zera. Istnieje również znaczący wzrost liczby "bound" taryf - stawek celnych, które obowiązują w WTO i są trudne do podniesienia.

Anty-dumping jeśli firma eksportuje towar po cenie niższej niż cena normalna cena ktora jest na własnym rynku krajowym, to mówi się, że "dumping" produkt.Porozumienie WTO nie reguluje działania firm zajmujących się "dumping". Jego celem jest, w jaki sposób rządy mogą lub nie mogą reagować na dumping - to dyscyplinuje działań antydumpingowych, i to jest często nazywane "Porozumienie antydumpingowe".

TRIPS-Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej – stanowi załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO). Porozumienie TRIPS, zawarte w 1994 r., przewiduje stosowanie zasady równego traktowania podmiotów wszystkich krajów członkowskich TRIPS, w zakresie ochrony. Celem Porozumienia TRIPS jest ochrona oraz dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej. 

Mechanizm rozwiazywania konfliktow, jest uważana przez Światową Organizację Handlu (WTO) jako główny filar wielostronnego systemu handlowego, a jako "unikalny wkład do stabilności gospodarki światowej" organizacji.

Nadzór krajowej polityki handlowej jest fundamentalnie ważna działalność w całej pracy WTO. W centrum tej pracy jest Mechanizm przeglądu polityki handlowej (TPRM). Wszyscy członkowie WTO są weryfikowane, częstotliwość przeglądu każdego kraju zmienny w zależności od jego udziału w handlu światowym. Celem mechanizmu przeglądu polityki handlowej ("TPRM") ma przyczynić się do poprawy przestrzegania przez wszystkich Członków do reguł, dyscyplin i zobowiązań podjętych na podstawie wielostronnych porozumień handlowych.

 


Date: 2016-01-14; view: 536


<== previous page | next page ==>
Siostry Bretton Woods:MFW,Bank Swiatowy, Swiatowa Organizacja Handlu. | Der fränkische Dialekt
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.001 sec.)