Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Reformatio, -tionis - zmiana

I deklinacja

Iustitia, - ae – sprawiedliwość

Causa, -ae - sprawa

Concordia - zgoda

Curia, -ae – sąd

Gloria, -ae - sława

Ignorantia - nieznajomość

Iustitia - sprawiedliwość

Littera – litera pismo, literatura, nauka

Mora - zwłoka

Natura - natura

Neglegentia - lekceważenie

Nuptiae – arum – małżeństwo

Patria, ae - ojczyzna

Poena - kara

Poeta - poeta

Prudentia - roztropność

Regina – ae - królowa

Schola - szkoła

Sententia, -ae - wyrok

Via – droga

Victoria, -ae – zwycięstwo

 

 

II deklinacja

 

Absolutus –i - uwolniony

Advocatus, –i - obrońca

Amicus -i - przyjaciel

Amicus, -i przyjaciel

Animus, -i - duch

Auxilium, - i (N) - pomoc

Bonus -i - dobry

Campus -i - pole

Certus, -a, -um – pewny

Commodum –i – korzyść, interes

Confessus - pozwany

Consilium – i (N)– zamiar, narada

Damnum –i – szkoda, krzywda

Delictum, -i (N) – przestępstwo

Dolus –i, podstęp, zły zamiar

Dominus -i – pan

Durus –i - twardy

Exemplum –i (N)– przykład

Factum, - i (N) - fakt

Forum, -i (N) -rynek

Fundamentum, -i (N)- podstawa

Imperium –ii (N) – władza

Legatus, - i - poseł

Locus, -i miejsce

Malum, - i (N) – zło

Mandatum –i – pełnomocnictwo, kontrakt zlecenia, polecenie

Matrimonium –i (N) - małżeństwo

Natus -a -um – urodzony

Pactum -i (N) – układ, umowa

Periculum, -i (N)- niebezpieczeństwo

Petitum, - i (N) - prośba

Populus -i - naród

Postumus -i - pogrobowiec, dziecko urodzone po śmierci ojca

Praedium –ii (N) – nieruchomość, grunt

Prioprius –i własny

Regnum, -i (N) – królestwo, rządy

Reus, -i - pozwany

Simulatus, - i, - pozorny

Templum -i (N)- świątynia

Tributum, -i (N) -podatek

Verbum, -i (N)- słowo

Verum, -i (N)- prawda

III deklinacja

Actio, actionis - skarga

Actor – actoris - powód

Aequitas, -tis – sprawiedliwość, równość

Amor, amoris - miłość

Ars, artis, - sztuka,

Brevis, e – krótki

Caput, capitis (n) - głowa

Carcer, carceris – więzienie

Caritas, caritatis – miłość, szacunek

Carmen, carminis (N) - pieśń

Civis, Civis – obywatel

Civitas, - tatis - państwo

Clades, cladis – zagłada

Cogitatio, tionis - myślenie

Condemnatio –onis – zasądzenie, skazanie

Confessio, confessonis – przyznanie się

Consuetudo – dinis - przyzwyczajenie

Corpus, corporis (n) - ciało

Crimen, criminis (n) – zbrodnia

Debitor – is, dłużnik

Error – oris – błąd

Exceptio –onis – zarzut procesowy pozwanego rzeciw skardze powoda

Executio, executionis – wykonanieFacinus, -oris (n) – występek, zbrodnia

Fatalis, -e - nieszczęsny, niepomyślny, złowieszczy, zgubny

Finis, finis - koniec

Fons, fontis – źródło

Fur, furis - złodziej

Genus, generis (n) – gatunek, rodzaj

Gravis–ciężki,

Hereditas, -tatis – spadek

Homno, hominis - człowiek

Honor, honoris – zaszczyt,

Hostis, hostis – wróg

Impossibilis, –e – niemożliwy

Impunis, -e –bezkarny,

Innocens, innocentis - niewinny

Iudex, iudicis – sędzia

Ius civile, (n)

Ius naturale, (n)

Ius, iuris (n) – prawo, sytuacja prawna(zupa i sos)

Lex, legis – ugoda, ustawa, przepis

Lux, lucis - światło

Mors, mortis – śmierć

Mos, moris – zwyczaj

Necessitas, necessitatis – konieczność

Nomen, nominis (n) - imię

Obligatio, obligationis - zobowiązanie

Omnis, -e - wszystek

Opus, operis (n) – dzieło

Pars, partis – część

Personalis -e - osobisty

Pignus, pignoris (N) - zastaw

Potestas, potestatis, - władza

Princeps, principis – władca

Principalis -e - zasadniczy, główny

Praesumptio – onis - domniemanie

Probatio, –onis – dowód

Ratio, rationis – rozum

Reformatio, -tionis - zmiana

Rex, regis – król

Salus, salutis – ocalenie

Servitus -utis – służebność

Societas, societatis – stowarzyszenie


Date: 2016-01-05; view: 859


<== previous page | next page ==>
 | Accept applications interview job ads recruit selected resume offered
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.014 sec.)