Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Elementy struktury organizacji

*zadania

*stanowisko organizacyjne

*komórki(zespół składający się z kierownika i podporządkowanych mu członków zespołu)

*rozpiętość kierowania-oznacza liczbę osób oraz działów bezpośrednio podległych jednemu kierownikowi.

Podział struktur:

*Struktura płaska(zbyt duża rozpiętość)-następuje rozszerzenie i spłaszczenie struktury, to znaczy,że jest mniej szczebli w organizacji,ale zazwyczaj jednemu kierownikowi podlega więcej pracowników.

Zalety:

-krótsze drogi i czas przepływu informacji

-mniejsze zniekształcenie przepływu informacji

-niższe koszty utrzymania kadry kierowniczej

Wady:

-trudność w koordynacji poziomej

-brak większych rezerw kadry kierowniczej

-mniejsze możliwości wykorzystani awansów pionowych jako elementu motywacji

*Struktura smukła(zbyt mała rozpiętość)-charakteryzuje się dużą liczbą szczebli w strukturze organizacyjnej, linia podporządkowana jest długa, a odległość kierownika od bezpośredniego wykonawcy jest duża.

Zalety:

-łatwiejsza koordynacja współdziałania niewielu pracowników w ramach jednej komórki

-większe możliwości wykorzystania awansów pionowych jako elementy motywacji

-łatwiejsza koodynacja pozioma na poszczególnych szczeblach zarządzania

Wady:

*długi przepływ informacji od najwyższych szczebli do najniższych i odwrotnie

-większe zniekształcenie przekazywanych informacji w kierunki pionowym

-wyższe koszty utrzymania kierowników

*Struktura liniowa-(struktura prosta)

Cechy:

-hierarchiczne powiązanie wszystkich komórek organizacyjnych

-występuje w bardzo małych organizacjach

-gwarantuje jedność kierownictwa(każdy kierownik ma tylko jednego przełożonego,od którego otrzymuje polcenia i rzed którym jest odpowiedzialny)

Zalety:

-jednoosobowe kierownictwo

-możliwość szybkiego podejmowania decyzji

-łatwość utrzymania dyscypliny

Wady:

-mała elastyczność działania i wynikająca z tego sztywność organizacji

-duża centralizacja dająca niepełne wykorzystanie indywidualnych zdolności wykonawców niższych szczebli hierarchicznych

-trudność w opanowaniu przez kierowników całej wiedzy o funkcjonowaniu organizacji

*Struktura funkcjonalna

Cechy:

-dominują zależności funkcjonalne nad hierarchicznymi

-każdy z kierowników podlega wielu kierownikom funkcjonalnym

-prawo poszczególnych kierowników funkcjonalnych do bezpośredniego ingerowania w pracę wykonawcówZalety:

-planowe wprowadzenie daleko posuniętego podziału pracy i specjalizacji również w sferze kierowania

-zdolność szybkiego reagowania na zmienioną sytuację systemu

-fachowość podejmowanych decyzji

Wady:

-możliwość otrzymania przez wykonawców sprzecznych poleceń

-naruszenie zasady jednoosobowego kierownictwa

-skomplikowana sieć informacyjna

*Struktura sztabowo-liniowa

Cechy:

-obok komórek typowo liniowych, występują tzw.sztaby, czyli stanowiska doradców

-komórki sztabowe służą facjową pomocą stanowiskom kierownictwa liniowego, nie tworząc oddzielnych pionów funkcjonalnych

-nie mają one uprawnień do bezpośredniego wydawania poleceń wykonawcom,ich zadaniem jest odciążenie kierowników komórek liniowych w realizacji ich funkcji podstawowych

Zalety:

-szybkość podejmowania decyzji

-prostota i przejrzystość konkurencji

-odciążenie komórek liniowych

Wady:

-możliwość utożsamienia się komórek sztabowych z kierownictwem liniowym

-możliwość sporów między kierownikami komórek sztabowych i komórek wykonawczych

-niebezpieczeństwo przecenienia lub niedoceniania przez komórki liniowe rad i opinii formułowanych przez komórki sztabowe

*Struktura macierzowa

Cechy:

-dwa wymiary podporządkowania służbowego

-odchodzi się w niej od zasady jedności kierowania

-zjawisko dualizmu uprawnień decyzyjnych

Zalety:

-równorzędne traktowanie wymiaru przestrzennego i produktywnego

-zachęcenie pracowników do współpracy

-rozwiązywania konfliktów i koordynacja działań pokrewnych

Wady:

-może hamować kreatywność członków organizacji

-powoduje zwiększenie zbiurokratyzowania struktury

-jest organizacją trudną do zarządzania z powodu dużego rozbudowania

 

F.W Taylor

Autor podstawowych zasad naukowego zarządzania

- Sformułował podstawowe kroki w naukowym zarzadzaniu

1. Naukowe opracowanie każdego elementu pracy na danym stanowisku

2. Naukowy dobór pracowników i przygotowanie ich (szkolenie) do wykonywania pracy zgodnie z krokiem 1

3. Nadzorowanie pracowników zapewniające stosowanie się do wyznaczonych metod wykonywanej pracy

4. Dalsze planowanie pracy dla zapewnienia efektywnego wykonywania pracy.

Główne zasady:

1. Badanie i precyzyjnie ustalanie sposobu wykonywania każdej operacji produkcyjnej.

2. Upowszechnianie wzorcowych sposobów wykonania dzięki szkoleniom wszystkich robotników i nagradzania tych którzy je stosują.

3. Konieczność wprowadzania podziału pracy kierowniczej.

 

H. Fayol

W centrum nauki zarządzania stoi menadżer

"Menadżerem nie trzeba się urodzić" - to zawód, który wymaga pewnych predyspozycji oraz wiedzy. Niektóre braki można rekompensować korzystając z doradców.

!!!!- 5 podstawowych funkcji zarzadzania

1. Planowanie

2. Organizowanie

3. Kierowanie

4. Koordynowanie

5. Kontrola

 

Planowanie- jest procesem, w którym menedżerowie formułują określone cele organizacji i dążą do ich realizacji.

Rodzaje planów:

Najczęściej spotyka się planu podzielone zgodnie z kryteriami szczebla zarządzania

-plan strategiczny

-plan taktyczny

-plan operacyjny

Oraz na horyzont czasu:

-długookresowe (perspektywiczne 5-10lat)

-średniookresowe (do 5lat)

-krótkookresowe (do roku)

-operatywne ( kilka dni)

 

H. Fayol - 14 zasad zarządzania

1. Podział pracy - umożliwia skupienie uwagi pracowników na wydzielonej części całego procesu. Dzięki temu wzrasta specjalizacja personelu i podnoszone są jego kompetencje. Utrudnione jednak zostaje szybkie przesuwanie pracowników na inne stanowiska.

2. Autorytet - prawo do rozkazywania. Autorytet urzędowy wynika z pełnionego stanowiska natomiast osobisty z wiedzy, doświadczenia, inteligencji, wartości moralnej, poczucia odpowiedzialności itp. Dobre kierowanie wymaga aby akty, władzy były uznawane przez podwładnych. Autorytet musi iść w parze z wartościami moralnymi, osbistymi co powinno zapobiec nadużyciom władzy.

3. Dyscyplina - wiąze się z postawą pracowników kierownictwa oraz stosowaniem prawa

4. Jedność rozkazodastwa - jest niezbędna dla zapewnienia sprawnego działania; każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia dotyczące danej pracy tylko od jednej osoby.

5. Jednolitość kierownictwa - operacje w organizacji prowadzące do jednego celu powinny być kierowane przez jedną osobę

8. Centralizacja

Kierownicy są zobowiązani do zapewnienia podwładnym dostatecznych uprawnień umożliwiających im właściwe wykonywanie zadań. Problem polega na znalezieniu w każdym przypadku własnego stopnia centralizacji.

9.Hierarchia

Linie władzy w organizacji przebiegają od naczelnego kierownictwa do najniższego szczebla w instytucji .

Działanie zorganizowane.


Cykl działań zorganizowanych. 
 


 

Działanie zorganizowane jest działaniem zmierzającym do określonego celu, odznaczającym się systematycznością postępowania, którą charakteryzuje zachowanie kolejności etapów działania. Kolejność tych etapów określa cykl działania zorganizowanego, zwany również cyklem organizacyjnym.


J. Zieleniewski opracował pięcioetapowy cykl działania, nawiązując do klasycznego cyklu Le Chatelier’a składający się z pięciu elementów.

Uświadomienie rzeczywistych celów działania i ich wzajemnego stosunku

Planowanie działania, czyli obmyślenie srodków i sposobów działania, dostosowanych zarówno do celów jak i warunków.

Pozyskanie i rozmieszczenie zasobów potrzebnych do wykonania planu

Realizacja planu

Kontrola realizacji

_______________________________________________________________________

Rozpiętość ma wpływ na: 
*na to co się dzieje w danym dziale 
*wpływ na szybkość podejmowania decyzji , w które z konieczności są zaangażowane różne szczeble hierarchii 


Zbyt mała rozpiętość → struktura smukła 
Zbyt duża rozpiętość → struktura płaska .

 

 


Date: 2016-01-05; view: 787


<== previous page | next page ==>
Podstawowe pojęcia w hotelarstwie | 
doclecture.net - lectures - 2014-2021 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)