Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Norma Prawa Administracyjnego

* ustanawianie obowiązków i uprawnień których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej jak również stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu.

Kodeks postepowania administracyjnego

Normuje postepowanie:

* przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji

* przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami gdy są one powołane z mocy prawa

* w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość miedzy organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz miedzy organami i podmiotami o których mowa w pkt2

* w sprawach wydawania zaświadczeń

Ródła prawa administracyjnego

* stanowione przez centralne organy państwa

* stanowię przez organy terenowe

* Konstytucja

 

Akty administracyjne

* Jednostronne ( władcze ) oświadczenie woli organu administracji publicznej polegające na rozstrzygnięciu publicznej polegające na rozstrzygnięciu w sposób prawnie wiążący w zakresie indywidualnie określonego podmiotu prawa w konkretnej sprawie, wydane przez ten organ w toku postepowania administracyjnego. Podstawa wydania są przepisy prawa administracyjnego.
Tu nie ma sadu jest organ administracji

 

Czynności prawne jednostronne – w prawie cywilnym ( testament )

Przykłady aktu administracyjnego

* koncesje

* zezwolenia

* licencje

* pozwolenia

Decyzja administracyjna

* akt zewnętrzny

* wydany w trybie określonym w k.p.a. lub innych ustaw np.. Ordynacji podatkowej….. ;

Elementy decyzji

* podmiot wydający

* treść ( obowiązek, uprawnienie, zaniechanie..; )

* strona ( do kogo )

* podstawa prawna;

* pouczenie

* podpis

PRAWO PRACY

*Gałąź prawa – cechy charakterystycznego

* Strony stosunku prawnego – pracodawca

ZRODLA PRAWA PRACY

* kodeks pracy i akty wykonawcze

* inne akty prawne zawierające regulacje z zakresu stosunku pracy

* układy zbiorowe pracy

* regulaminy, statuty określające prawa i obowiązki stron stosunków

ZASADY PRAWA PRACY

* każdy ma prawo do podjęcia pracy

* Swoboda w zakresie nawiązywania stosunku pracy

* prawo do wolności pracy czyli prawo do zerwania stosunków pracy

* pracodawca ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika

Stosunek pracy nie równa się stosunek służbowy

* pracownicy muszą być traktowani równo

* pracodawca musi godziwie wynagradzać pracownika

• państwo ma obowiązek czuwać i chronić prawa pracownicze nie wolno dyskryminować pracowników ze względu na rasę, pochodzenie, pleć, wyznanie itp. 

Pracownik

 

– osoba fizyczna

– umowa o prace (okres trwania, wynagrodzenie, wymiar pracy, zakres obowiązków,

miejsce wykonywania pracy)

– zobowiązanie do wykonywania określonej pracy(zakaz konkurencji, równouprawnienie stron)

 

Pracodawca

 

– osobo fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zatrudnia pracowników

 

 

Stosunek pracy

 

– umowa o pracę łączącą pracownika i pracodawcę

 

Wynagrodzenie

– wypłaty pieniężne ( świadczenia w naturze) lub ekwiwalenty wypłacone pracownikom lub innym osobom fizycznym przez jednostkę za wykonaną na jej rzecz pracę

 

 

Czynność prawna:

 

– oświadczenie woli a czynność prawna (art.60 i 61)

– formy czynności prawnej

 

 

Umowa :

 

– co najmniej dwa zgodne oświadczenia woli

– zamierzenie – powstanie, zmiana lub ustanie stosunku cywilnoprawnego

– czynność prawna

 

Oświadczenie woli i wola oświadczenia?

– Kowalski wynajmował od Nowaka mieszkanie, postanowił wypowiedzieć umowę i napisał wypowiedzenie. Zostawił wypowiedzenie na biurku:

1. sekretarka wysłała....

2. znalazł je Nowak...

 

 

 


 

 

 


Date: 2016-01-05; view: 755


<== previous page | next page ==>
Trybunał Konstytucyjny | Podstawowe pojęcia w hotelarstwie
doclecture.net - lectures - 2014-2021 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)