Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Związki z innymi gałęziami prawa

1. Cywilne ( jakie związki może mieć z prawem gospodarczym ? )

2. Handlowego ( umowa ze spółka jawna , zoo , akcyjna ,

3. Celnego ( import, eksport )

4. Antymonopolowego

5. Administracyjnego ( wniosek o wydanie koncesji, zgody, licencji )

 

-normatywne pojęcie działalności gospodarczej

-warunki rozpoczynania i wykonywania działalności

-formy prawne wykonywania działalności gospodarczej

-Prawa i obowiązki przedsiębiorców

 

Podmioty nie posiadające normatywnej definicji nie maja zdolności prawnej .

-POZIOME : miedzy przedsiębiorcami i przedsiębiorcami a konsumentami
- PIONOWE: przedsiębiorca – państwo ( związek publicznoprawny )

 

PRAWO PUBLICZNE GOSPODARCZE

1. Prawo o ustroju gospodarczym – prawo o kompetencjach organów państwa i administracji gospodarczej;

2. Ustrój i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w stosunkach z państwem

 

Prawo ingerencji państwa:

3. Prawo ochrony konkurencji, antymonopolowe

4. Na rynku kapitałowym – prawo bankowe, dewizowe

5. Na rynku pracy – bhp, p-poz

6. Rynku międzynarodowym – prawo handlu zagranicznego

 

Wolny rynek –

 

PRAWO FINANSOWE

Część składowa prawa publicznego, zawiera normy bezwzględnie obowiązujące, obejmuje zagadnienia finansów publicznych państwa i jednostek samorządu terytorialnego (gmina , powiat, województwo )

 

PRAWO PODATKOWE

Obejmuje teorie podatku, zagadnienia zobowiązań podatkowych i postepowania podatkowego regulacje prawne poszczególnych podatków

 

Prawo podatkowe – ogol przepisów prawnych określający ustrój administracji podatkowej ( ustrojowe prawo podatkowe ) zakres i konstrukcje prawna poszczególnych podatków ( materialne prawo podatkowe ) i postepowanie w zakresie wymiaru, poboru i egzekucji podatków ( formalne prawo podatkowe )

 

Prawo upadłościowe:

 

-cześć prawa…gospodarczego

 

-Reguluje zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników oraz skutki ogłoszenia upadłości a także zasady postepowania naprawczego

 

Przedsiębiorstwo – to zorganizowany zespól składników niematerialnych i materialnych w szczególności takich jak nieruchomości , ruchomości, know how,

Wykładnia językowa -

 

 

Wykładnia systemowa – pod uwagę biorę cały system prawny obowiązujący w kraju, oceniam go systemowo, porównuje z innymi. Jak w całym systemie pomiędzy rożnymi podmiotami go widać ?

 

Mówi nam o tym kto może upaść? Kiedy ? – czyli jakie warunki musza zaistnieć żeby złożyć wniosek o upadłość. Po trzecie kto może złożyć wniosek oraz skutki ogłoszenia upadłości dla upadłego i wierzycieli. 

-Wniosek o upadłość może złożyć dłużnik bądź wierzyciel

Jeśli przedsiębiorca nie wykonuje zobowiązań pod warunkiem ze wartość zobowiązań przekracza dwukrotność wartości majątku dłużnika

 

Zdolność upadłościową posiadają przedsiębiorcy ci którzy posiadają zdolność prawną

Rodzaj upadłości:

-z likwidacja majątku upadłego ( syndyk )

- z możliwością zawarcia układu

 

PRAWO CYWILNE

 

-stosunki cywilnoprawne; zdarzenia prowadzące do powstania, zmiany lub ustania stosunku cywilnoprawnego czyli zawarcie umowy

 

-Autonomia (niezależność, wolność) podmiotów – każdy podmiot ma te same prawa, równouprawnienie stron

 

-Strony osoby fizyczne, prawne

 

Umowy nazwane – są to umowy zawarte w kodeksie cywilnym

Umowy nienazwane – umowa faktoringu, umowa franczyzy,

 

KODEKS CYWILNY :

cześć ogólną– reguluje zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego;

Prawo rzeczowe – odnoszące się do rzeczy;

Prawo zobowiązań – zawierające normy prawa majątkowego o charakterze względnym

Prawo spadkowe– zawierające normy prawa dotyczące przejścia praw majątkowych po zmarłym na inne podmioty prawa;

(Prawo niemajątkowe – prawo którego nie można zbyć, prawo zbycia jest przenoszone z wstępnego , prawo do wolności, prawo do dziecka, prawo do zony ,

Prawo majątkowe)

Prawo rodzinne – reguluje stosunki prawnorodzinne i majątkowe wewnątrz rodziny

Małżeństwo jest umowa cywilno-prawną

Rzecz – są tylko przedmioty materialne

 

PRAWO HANDLOWE ( PRAWO SPÓLEK )

Gałąź prawa która reguluje powstawanie ( tworzenie ) funkcjonowanie i koniec bytu spółek prawa handlowego.

 

Wspólnicy podjęli uchwale o likwidacji = jest blednę stwierdzenie - sad o tym decyduje – likwidacja to jest proces

Wspólnicy podjęli uchwale o rozwiązaniu spółki = poprawnie z uchwala ida do sadu a sad rozpoczyna proces likwidacji

*Przejecie spółki poprzez nabycie udziałów i akcji

Przejecie w rozumieniu art. 55 z indeksem 1kc

Holding – przejecie spółki przez udziały akcji

Prawo handlowe – łączenie, podział i przekształcenia spółek prawa handlowego oznacza to ze możemy spółki przekształcać jedna w druga , łączyć je jedna w druga

Wpis konstytutywny - tworzący ( jest niezbędny do tego żeby osiągnąć cel )

Nie powstanie osoba prawna bez wpisu

Prokurent – pełnomocnik – musi być wpisany do KRS danej spółki przez sad i dopiero jak zostanie wpisany jest pełnomocnikiem

 

 

Wpis deklaratywny – porządkowy ( jak kupujemy samochód na giełdzie właścicielami stajemy się po kupnie a nie po otrzymaniu dowodu rejestracyjnego )

Dziś nabyłem akcje w spółce jestem akcjonariuszem ( jestem właścicielem od już bo mam to na umowie ) kupiłem dzisiaj mam umowę

 

Stosunek kauzalny – stosunek przyczyna ? czynność prawna nie może nastąpić bez wydarzenia się poprzedniej czynności , zdarzenia , kauzy .

Stosunek abstrakcyjny

Ustawa o zamówieniach publicznych ( podmiot )

*osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego

 

jednostki organizacyjne – nie posiadają osobowości prawnej

ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( podmiot )

*osoby fizyczne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które prowadza chociażby ubocznie działalność zarobkowa lub zawodowa lub uczestniczą w działalności gospodarczej

 

Prawo antymonopolowe – ochrona k. i k. ( podmiot):

· Z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

· * osoba fizyczna , osoba prawna, a także jednostkę organizacyjna niemająca osobowości prawnej, organizująca lub świadcząca usługi o charakterze użyteczności publicznej, inne niż działalność gospodarcza

· * osobę fizyczna wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadząc działalność w ramach wykonywania takiego zawodu

 

PRAWO KARNE

*Czyn – kara ( funkcja represyjna i wychowawcza)
*Karne wykonawcze – sposób wykonania kary oraz obowiązki i prawa skazanego

 

Przestępstwo

*Czyn zabroniony , dokonany z zamiarem, uznany za społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, zdefiniowany i zagrożony kara na podstawie regulacji z zakresu prawa karnego

OBRONA KONIECZNA

*Nie popełnia przestępstwa kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej w szczególności gry sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu sad może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary a nawet odstąpić od jej wymierzenia

 


Date: 2016-01-05; view: 667


<== previous page | next page ==>
Adekwatna rozszerzająca ścieśniająca | Rada Ministrów
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)