Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Tolerancja - brak czynnego przeciwstawiania się cudzym zachowaniom, postawom i poglądom, które uważamy za fałszywe.

Różne sposoby rozumienia tolerancji

•1 postawa zrezygnowanej akceptacji odmienności w imię zachowania spokoju społecznego

 

•2. bierna łagodna , życzliwa obojętność wobec odmienności – „świat musi się składać ze wszystkich odcieni”

 

•3 pewna odmiana moralnego stoicyzmu, pryncypialne uznanie, że „inni” mają takie same prawa nawet jeśli korzystają z nich w niewłaściwy i zły sposób.

•4. postawa otwartości wobec innych, ciekawości a nawet szacunku, gotowości do słuchania i uczenia się

•5. entuzjastyczna aprobata dla odmienności aprobata estetyczna lub funkcjonalna popierają samą ideę odmienność

 

Tolerancja postmodernistyczna

•Nie wystarczy pokora wobec prawdy, już sama prawda jest represyjna.

 

•Każdy bowiem akt uznania czegoś za prawdziwe czy to filozofii czy moralności czy obyczajach stawia innych ludzi poza obszarem tego co dobre i prawdziwe, normalne i zasługująca na szacunek.

 

•Od prawdy i dobra istnieje zatem logiczne przejście do prześladowań

 

•Aby zachować tolerancję należy odrzucić tradycyjne kryteria oceny a nawet całą tradycyjną metafizykę i epistemologię, z których czerpały swą siłę.

 

•Tolerancja nie jest obojętnością

 

•Tolerancja nie jest akceptacją

•Akceptacja - zgoda, zatwierdzenie, aprobata, przyjęcie uznanie czegoś

•Nie można powiedzieć, że „toleruję” tych którzy myślą podobnie jak ja

 

•tolerancja dotyczy czegoś czego nie aprobuję, dotyczy postaw i przekonań niewłaściwych.

 

•Nie tylko postaw i zachowań innych niż nasze, takich których nie zamierzamy naśladować i podzielać,

• ale również takich, które uważamy za niewłaściwe i godne potępienia.

Tolerancja i szacunek

•Szacunek przynależy się nie poglądom człowieka a jemu samemu i to nie z racji posiadania takich a nie innych poglądów, ale dlatego, że jest on osobą

 

•Szanujemy cudze prawo do posiadania błędnych przekonań, bo wiemy, że człowiek zasługuje na szacunek.

 

 

•tolerujemy poczynania człowieka bo go szanujemy, w innym wypadku nie mielibyśmy żadnego powodu by ponosić jakikolwiek niewygody by kogoś tolerować

Tolerancja grupowa

•Toleruje się najrozmaitsze style życia, ale tolerancja dotyczy życia wspólnot a nie jednostek.

•indywidualny człowiek musiał się podporządkować inaczej nie był dla niego miejsca w grupie

•zamiana stylu życia musiała się wiązać ze zmianą wspólnotyTolerancja indywidualna

•początkowo miła charakter wyłącznie tolerancji religijnej pojawia się w XVI wieku i obecnie jest nurtem dominującym

•jak głosił akt konfederacji Warszawskiej z 1573 roku nie wolno nikomu narzucać wyznania ( jest to pierwsze zadekretowanie tolerancji religijnej w nowożytnej Europie)

 

•nie tolerujemy grupy ale jednostki i w imię tej tolerancji należy rozbić a przynajmniej bardzo osłabić wewnętrzno spoistość grup i wyzwolić z nich jednostkę

 

 

Odpowiedzialność

 

•Roman Ingarden wymienia następujące warunki odpowiedzialności:

 

•obiektywne istnienie wartości,

 

•wolność podmiotu,

 

•jego identyczność i substancjalność,

 

•przyczynowa struktura świata.

Postawa odpowiedzialna

•Składają się na nią przede wszystkim dwa elementy. Pierwszy to poczucie odpowiedzialności, tzn. – jak pisze von Hildebrand – czujność moralna, pewne otwarcie na wartości, wewnętrzna zgoda na fakt, że nasze działanie jest określane przez wartości.

•Po drugie – jest to gotowość na dobrowolne podjęcie odpowiedzialności, jaką nakładają na nas uznane wartości, oraz próba możliwie najlepszego jej wypełnienia.

•Postawa odpowiedzialna sprawia, że czyny człowieka są przewidywalne, a właśnie to umożliwia jakąkolwiek współpracę między ludźmi i warunkuje życie społeczne w ogólności.

Przeciwieństwem człowieka odpowiedzialnego jest lekkoduch, człowiek lekkomyślny i niepoważny, a więc osoba niegodna zaufania, której nie należy powierzać żądnego ważnego


Date: 2016-01-05; view: 994


<== previous page | next page ==>
Filozofia społeczna | Word combinations to be learnt
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.01 sec.)